Борба с безработицата: какво прави ЕС

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-06-27

Европейският съюз иска до 2020 г. поне 75% от хората на възраст между 20 и 64 години да имат работа. Научете как ЕС работи за намаляване на безработицата.


Икономическата и финансовата криза през 2008 г. доведе до значително увеличение на броя на безработните във всички страни от ЕС.

Макар че пазарът на труда постепенно се подобри, борбата с безработицата остава едно от основните предизвикателства за ЕС в стремежа към осигуряване на качествени работни места и социална Европа.

Усилията са свързани с подкрепа за младите хора, борба с дългосрочната безработица, насърчаване на мобилността и придобиването на нови умения.

Нивото на безработица в ЕС

Нивото на безработица в ЕС намалява от средата на 2013 г. и през април 2019 г. то достигна 6,4%, най-ниското ниво от началото на публикуване на месечна статистика през януари 2000 г. В страните от еврозоната нивото на безработица беше 7,6% през април 2019 г. при 8,4% година по-рано.

Компетенции на ЕС и на държавите членки

Държавите членки са отговорни за провеждане на политика по отношение на заетостта и социалното подпомагане. Ролята на ЕС е да допълва и да координира техните действия и да насърчава споделянето на добри практики.

Съгласно член 9 на Договора за функционирането на ЕС при изготвянето и изпълнението на своите политики ЕС трябва да взема предвид целта за постигане на висока степен на заетост.

Европейска стратегия и цели за заетостта

Страните в ЕС са одобрили набор от общи цели в областта на заетостта, които включват борбата с безработицата и създаването на повече и по-добри работни места в ЕС. Те са част от Европейската стратегия за заетост.

Тази стратегия, чието начало е дадено през 1997 г., сега е част от стратегията „Европа 2020“, която обхваща различни области като образование, наука, климат и др. Целите, заложени в социалната област за 2020 г., са 75% от хората на възраст между 20 и 64 години да имат работа, и броят на хората, заплашени от бедност и социално изключване, да бъде намален от 116 млн. души през 2008 г. на 96,2 млн. души през 2020 г.

През 2017 г. делът на заетите хора на възраст между 20 и 64 души е бил 72,2%, което е близо до поставената цел. Броят на хората, заплашени от бедност и социално изключване, обаче е бил 118 млн. души през 2016 г.

Европейската комисия следи и изпълнява стратегията чрез годишния цикъл на координация на икономическите и социалните политики в ЕС, известен като Европейския семестър. В рамките на този цикъл се оценява положението в социалната област във всяка страна членка и се правят конкретни препоръки към държавите за постигането на напредък.

Финансиране

Европейският социален фонд е основният инструмент на ЕС за гарантиране на по-добри възможности за работа за всички европейци (работещи, търсещи работа и млади хора).

Европейският парламент предлага увеличение на финансирането за периода 2021-2027 г. с основен акцент върху образованието, заетостта и социалното приобщаване. Новият фонд, който ще се казва Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+), ще се стреми да подобри качеството на работните места и здравето, да улесни хората в търсенето на работа в други части на ЕС, да подобри образованието и да работи за социално приобщаване.

ЕСФ+ ще обедини няколко съществуващи фондове и програми, сред които:

•    Програмата за заетост и социални иновации, която подкрепя създаването на социални предприятия или микропредприятия от уязвими хора
•    Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, който подпомага с храна и материална помощ хора в тежко положение
•    Здравна програма на ЕС

Освен това на европейско ниво функционира и Фонд за приспособяване към глобализацията, който помага на работници, загубили работата си вследствие на международната конкуренция или на икономическата криза, да намерят нова работа или да започнат свой бизнес.

Мерки срещу младежката безработица

С Гаранцията за младежта държавите в ЕС са поели ангажимент да осигурят на всеки човек на възраст под 25 години качествена оферта за работа, продължаване на обучението, осъществяване на практика или на стаж. Това трябва да се случи в рамките на 4 месеца от момента, в който той става безработен или приключва образованието си. Чрез Инициативата за младежка заетост европейски средства подпомагат изпълнението на ангажимента.

Европейският корпус за солидарност финансира доброволчески проекти, стажове и работни места за млади хора, полагащи грижи за общности и хора из Европа. Друг проект е платформата „Твоята първа EURES работа“, която помага на хора на възраст между 18 и 35 години да си намерят работа или стаж в друга страна от ЕС.

Подходящи умения, подходяща работа

Придобиването на нови умения и информираността какво е необходимо за определена позиция са важни предпоставки за намиране на добра работа.

Стартиралата през 2016 г. Нова програма за умения в Европа се състои от 10 основни мерки за предоставяне на възможности за обучение и подкрепа и за обновяване на съществуващи инструменти като европейския формат за автобиографии Europass.

Проблемът с дългосрочната безработица

Когато един човек остане без работа за повече от година, нараства значително рискът той да остане извън пазара на труда и да попадне в капана на бедността. Близо половината от безработните в ЕС са били без работа повече от 12 месеца.

За да бъдат реинтегрирани тези хора на трудовия пазар, държавите членки одобриха препоръки през 2016 г. Те включват регистрацията на дългосрочно безработните, извършването на задълбочен анализ на техните нужди и изготвянето на конкретен план за връщането им на работа.

Дългото отсъствие поради заболяване също е пречка за завръщането на много хора на работа. През 2018 г. Европейският парламент направи предложения към страните в ЕС за облекчаване на проблема, включително за създаване на по-гъвкави работни места чрез развитие на програми за придобиване на умения и осигуряване на физиологическа и психологическа подкрепа на работниците.

Повече възможности за работа в чужбина

Засилването на мобилността на хората също може да бъде решение за проблема с безработицата. Затова е създаден Европейският портал за търсене на работа EURES, който свързва работодатели и търсещи работа от различни страни в ЕС.

Европейският съюз има също така единна рамка за гарантиране на социалните права на гражданите, включително за подпомагане при безработица, заболявания, майчинство/бащинство, семейни добавки, при преместване от една страна в друга. Правилата за командироването на работници пък защитават принципа на еднакво заплащане при еднаква работа на едно и също място.

Научете повече за това как ЕС защитава правата на работещите и добрите условия на труд.
Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria