Общ регламент относно защитата на данните: една година по-късно

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-05-22

На 25 май 2019 г. Общият регламент относно защитата на данните ще чества първата си година на прилагане. По този случай Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, и Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, направиха следното изявление:


„На 25 май отбелязваме годишнината на новите европейски правила за защита на данните — Общият регламент относно защитата на данните, добил широка известност и като ОРЗД. Тези основополагащи правила не само подготвиха Европа за цифровата ера, но също така станаха ориентир в световен мащаб.

Основната цел на правилата бе да се предоставят възможности за действие на хората и да им се помогне да придобият по-голям контрол върху личните си данни. Това вече става факт, като хората започват да упражняват своите нови права и над две трети от европейците са чували за регламента.

Освен това, предприятията вече се възползват от прилагането само на един набор от правила в целия Съюз. Те въведоха ред в начина, по който управляват данните, което доведе до по-голяма сигурност на данните и основани на доверие отношения с техните клиенти.

ОРЗД укрепи правомощията на органите за справяне с нарушенията. Така например през изминалата една година новосъздаденият Европейски комитет по защита на данните е регистрирал над 400 трансгранични случая в цяла Европа. Това е доказателство за допълнителната полза от ОРЗД, тъй като защитата на данните не спира на националните граници.

Хората са все по-добре информирани и това е много обнадеждаващ знак. Новите данни сочат, че почти шест от всеки десет души знаят за съществуването на орган за защита на данните в тяхната страна. Това е значително увеличение в сравнение с четири на всеки десет души през 2015 г. Органите за защита на данните играят съществена роля в това ОРЗД да постига резултати на място.

Новата нормативна уредба се превърна в европейската регулаторна база, въз основа на която се формира реакцията ни в редица други сфери. В области, разпростиращи се от изкуствения интелект и разработването на 5G мрежи до провеждането на честни избори, наличието на надеждни правила за защита на данните дава възможност да развиваме нашите политики и технологии, като се опираме на доверието на хората.

Освен това, принципите на ОРЗД се разпространяват и извън Европа. От Чили до Япония, от Бразилия до Южна Корея, от Аржентина до Кения ставаме свидетели на появата на нови закони за защита на личния живот,

основаващи се на силни защитни механизми, защитими индивидуални права и независими надзорни органи. Подобно възходящо сближаване предлага нови възможности за насърчаване на потоците от данни, основани на доверие и сигурност.

ОРЗД промени ландшафта в Европа и извън нея. Съответствието обаче е динамичен процес и не се случва изведнъж. Нашият ключов приоритет за следващите месеци е да се гарантира правилното и еднакво прилагане в държавите членки. Настоятелно призоваваме държавите членки да спазват буквата и духа на ОРЗД, за да се създаде предвидима среда и да се избегне ненужната тежест за заинтересованите страни, и по-специално за МСП. Ще продължим също така тясното си сътрудничество с Европейския комитет по защита на данните и националните органи по защита на данните, както и с предприятията и с гражданското общество, за да се решат най-неотложните въпроси и да се улесни прилагането на новите правила.“

Контекст

Общият регламент относно защитата на данните е единен набор от правила с общ подход на ЕС към защитата на личните данни, който се прилага пряко в държавите членки. Той засилва доверието, като връща на отделните лица контрола върху личните им данни и същевременно гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки на ЕС. Защитата на личните данни е основно право в Европейския съюз.

ОРЗД се прилага от 25 май 2018 г. Оттогава насам почти всички държави членки са адаптирали националните си законодателства спрямо него. Националните органи за защита на данните са отговорни за прилагането на новите правила и координират по-добре своите действия благодарение на новите механизми за сътрудничество и на Европейския комитет по защита на данните. Те издават насоки във връзка с ключови аспекти на ОРЗД, за да подпомогнат прилагането на новите правила.

Комисията ще направи преглед на прилагането на ОРЗД през първата година в рамките на проява, която ще се проведе на 13 юни. Както е предвидено от ОРЗД, през 2020 г. Комисията ще докладва за прилагането на новите правила.

Днес ще бъдат публикувани първите резултати от специално проучване на Евробарометър, посветено на защитата на данните, в рамките на което са събрани мненията на над 27 000 души в целия ЕС. Европейската комисия ще оповести пълните резултати от проучването на Евробарометър на събитието по повод годишнината, което ще се проведе на 13 юни.

За повече информацияКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria