Бюджет на ЕС: Постигнато съгласие за финансиране дава импулс на данъчното сътрудничество между държавите членки на ЕС

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-03-21

Комисията приветства постигнатото днес предварително съгласие за предоставяне на финансиране за програмата на ЕС за сътрудничество в областта на данъчното облагане „Фискалис“ през следващия бюджетен период (2021—2027 г.).


Това съгласие проправя пътя, за да може „Фискалис“ да продължи да играе ключова роля за подпомагането и осигуряването на тясно данъчно сътрудничество между държавите членки. Това сътрудничество допринася за установяването на по-справедливи и по-ефикасни данъчни системи, както и за намаляването на административната тежест за гражданите и предприятията в единния пазар на ЕС.

По този повод комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: Благодарение на постигнатото днес съгласие програмата „Фискалис“ ще продължи да подпомага държавите членки да си сътрудничат за намиране на новаторски решения на проблемите, пред които са изправени нашите данъчни администрации. Съчетано с нови технологии, това сътрудничество може да повлияе изключително положително върху общата ни борба с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане и да спомогне за защитата на нашия единен пазар. Бюджетът на програмата „Фискалис“ може да е малък, но затова пък добавената ѝ стойност е голяма.

Програмата ще подпомага сътрудничеството между данъчните администрации на държавите членки и ще допринася в по-голяма степен за борбата срещу данъчните измами, избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане, като:

  • въведе по-усъвършенствани и по-добре свързани информационнотехнологични системи, които иначе всяка държава членка би трябвало да разработи сама. Това включва разработване и поддържане на оперативно съвместими и икономически изгодни информационнотехнологични решения в помощ на данъчните органи при прилагането на законодателството на ЕС;
  • обменя добри практики и обучения, които повишават ефикасността: това включва и помощ за предотвратяване на ненужната административна тежест за гражданите и предприятията (включително МСП) при трансгранични сделки, както и значително увеличение на броя на обучените данъчни служители (от 2014 г. насам обучение са преминали 423 000 души);
  • оказва трайна и засилена подкрепа за тясното сътрудничество между данъчните органи, и по-специално за съвместни действия по управление на риска и одити — от 2014 г. насам между държавите членки са организирани 1000 такива;
  • насърчава конкурентоспособността на Съюза и лоялната конкуренция, стимулира иновациите и улеснява прилагането на нови икономически модели.

Следващи стъпки

Сега предстои постигнатото предварително съгласие да бъде официално утвърдено от Европейския парламент и от Съвета, а бюджетните аспекти са предмет на цялостното съгласие по следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предложен от Комисията през май 2018 г.

Контекст

Програмата на ЕС „Фискалис“ доказа, че е незаменима при оказването на помощ на данъчните администрации в сътрудничеството им в целия ЕС за подобряване на събираемостта на данъците и борба с данъчните измами. Създадена първоначално през 1993 г. като програма за обучение и обмен за данъчните служители, „Фискалис“ се превърна в решаващ фактор за данъчната среда на ЕС през последните 20 години. Въпреки относително ограничения си мащаб тя осигурява гъвкава и опростена среда за данъчно сътрудничество със значителни ползи и въздействие. Само за една година (2015 г.) програмата спомогна за това държавите членки посредством съвместни проверки да установят за евентуално събиране данъци в размер на над 590 милиона евро.

Постигнатото днес съгласие идва в момент, когато обществените настроения срещу избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане са много силни, като 74 % от гражданите на ЕС призовават ЕС да предприеме мерки срещу тези явления, а правителствата в ЕС трябва да компенсират над 50 милиарда евро годишно, несъбрани поради измами с данък добавена стойност (ДДС). Засилването на програмата ще спомогне за решаването на този проблем. Програмата „Фискалис“ ще допринесе и за справяне с предизвикателствата на идното десетилетие — като например цифровизацията на данъчните дейности, новите икономически модели и интернационализацията на финансовите инструменти — които далеч надхвърлят границите на Съюза.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1754_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria