Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „#NewRightsNow“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-03-26

Инициатива „# NewRightsNow“. Днес Европейската комисия взе решение да регистрира Европейска гражданска инициатива, озаглавена „#NewRightsNow — Укрепване на правата на „юберизираните“ работници“.


Организаторите призовават Комисията да „въведе задължение за цифровите платформи да заплащат гарантиран минимален доход на самостоятелно заетите лица, които редовно работят за тях.“ Организаторите твърдят, че тези мерки ще гарантират и стабилизират доходите им и […] по-специално ще отстранят несигурността в заетостта на „юберизираните“ работници.

По силата на Договорите ЕС може да предприеме правни действия, за да улесни достъпа и упражняването от страна на европейците на трудова заетост в качеството им на самостоятелно заети лица. Поради това Комисията счете, че инициативата е правно допустима, и реши да я регистрира. На този етап Комисията не е анализирала съдържанието на инициативата, а само правната ѝ допустимост.

Инициативата ще бъде регистрирана на 1 април 2019 г. и от този момент ще започне да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако за 1 година инициативата получи 1 милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави от ЕС, Комисията ще я анализира и ще реагира в срок от 3 месеца. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които да влязат в политическия дневен ред. Това стана възможно след влизането в сила на Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия представи предложения за реформа на европейската гражданска инициатива, за да я направи още по-удобна за използване. През декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за реформата и преразгледаните правила ще започнат да се прилагат от 1 януари 2020 г.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява 1 милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя разполага с правомощия.

Условията за допустимост са предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, да не е явно в злоупотреба, несериозно или злонамерено и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информаци: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1809_bg.htm
Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria