Комисията представя документ за размисъл за по-устойчива Европа до 2030 г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-01-30

Като част от дебата относно бъдещето на Европа, започнал с Бялата книга на Комисията от 1 март 2017 г., днес Комисията публикува документ за размисъл, озаглавен „Към устойчива Европа до 2030 г.“


Обявен като последващо действие във връзка с речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза през 2017 г., днешният документ е израз на твърдия ангажимент от страна на ЕС да постигне резултати по целите на ООН за устойчиво развитие, включително целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата. В документа за размисъл се разглежда обхватът на предизвикателствата пред Европа и се представят примерни сценарии с цел дискусиите да бъдат насочени към това как най-добре могат да бъдат постигнати целите за развитие и как Европейският съюз може да допринесе в най-голяма степен до 2030 г. Въз основа на постигнатото през последните години, в сценариите се подчертава, че са необходими допълнителни действия, ако ЕС и светът като цяло желаят да осигурят устойчиво бъдещо развитие в интерес на благополучието на гражданите.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, заяви: Устойчивото развитие започва и завършва с хората, то се изразява в това да направим нашата икономика и общество едновременно устойчиви и проспериращи. Целта е да запазим начина си на живот и да подобрим благосъстоянието на нашите деца и внуци по отношение на равенството и наличието на здравословна околна среда и процъфтяваща, „зелена“ и приобщаваща икономика. Задачата ни е да гарантираме благосъстоянието на нашата планета за всички хора. Европа може и трябва да играе водеща роля.

Юрки Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Устойчивостта е част от европейската ДНК. Целта е да се гарантира, че бъдещите поколения ще разполагат със същите или с по-добри възможности от нас, като същевременно се опазват ограничените ресурси на нашата планета. Планът за инвестиции за Европа помага, като насърчава участието на частния сектор, а планът за действие за устойчиво финансиране улеснява създаването на нов пазар за устойчиви инвестиции. Като модернизираме нашите общества по приобщаващ начин, като приемем изцяло кръговата икономика и реализираме ползите от новите технологии, като например изкуствения интелект, можем да се стремим към неутралност по отношение на климата и запазване на нашата планета в по-добро състояние за нашите деца.

През годините ЕС се превърна във водещ фактор в областта на устойчивостта, като разработи най-високите социални и екологични стандарти и зае водеща роля в Парижкото споразумение относно изменението на климата, както и по отношение на новаторски концепции, като например кръговата икономика. От началото на своя мандат Комисията „Юнкер“ включва приоритетите на устойчивото развитие във всички свои политики.

Подобно на останалата част от света обаче ЕС е изправен пред сложни, променящи се и неотложни предизвикателства, свързани по-специално с неговия екологичен дълг и изменението на климата, демографските промени, миграцията, неравенството, икономическото и социалното сближаване, както и натиска върху публичните финанси. Освен това нарастващите тенденции към изолационизъм и национализмът са знак, че твърде много европейци не се чувстват достатъчно защитени в този променящ се свят. Безспорните факти не трябва да ни изпълват със страх, а вместо това да ни вдъхновяват да действаме.

Представеният днес документ за размисъл е насочен към най-важните политически основополагащи елементи за прехода към устойчиво развитие, които включват преминаване от линейна към кръгова икономика, коригиране на дисбалансите на нашата продоволствена система, приспособяване на нашите сгради, енергетика и мобилност към бъдещето и гарантиране на справедливостта на този преход, при който никой и нищо не е оставено на заден план. Документът поставя акцент и върху хоризонталните способстващи фактори, които ще подкрепят прехода към устойчивост, сред които са образованието, науката, технологиите, научните изследвания, иновациите и цифровизацията, финансите, ценообразуването, данъчното облагане и конкуренцията, отговорното бизнес поведение, корпоративната социална отговорност и новите бизнес модели, отворената и регулирана търговия, както и управлението и съгласуваността на всички нива. В края на документа се подчертава значението на проправянето на път за прехода към устойчивост в световен мащаб, тъй като нашите политики ще имат само ограничено въздействие върху планетата, ако други преследват противоположни политики.

Документът за размисъл представя три сценария с цел да се насърчи дискусията относно начините за преследване на целите за устойчиво развитие (ЦУР) в рамките на ЕС. Тези сценарии са примерни — те имат за цел да предложат различни идеи и да стимулира дебат и размисъл. Окончателният резултат вероятно ще бъде съчетание на елементи от всеки един от тях. Трите сценария са:

  1. Цялостна стратегия на ЕС по отношение на ЦУР, която да насочва действията на ЕС и неговите държави членки;
  2. Продължаване на интегрирането на ЦУР във всички съответни политики на ЕС от Комисията, без да се налагат обаче действия на държавите членки;
  3. По-голям акцент върху външната дейност, съчетан със засилване на амбициите за устойчивост на равнището на ЕС.

Контекст

На 25 септември 2015 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации прие набор от 17 цели за устойчиво развитие, насочени към премахване на бедността, защита на планетата и осигуряване на благоденствие за всички, като част от нова програма за устойчиво развитие — „Програмата до 2030 г.“. Всяка от 17-те цели включва конкретни подцели (общо 169 подцели), които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. ЕС беше водеща сила в контекста на приемането на Програмата до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие.

На 22 ноември 2016 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, в отговор на Програмата до 2030 г. В съобщението бе представена обща картина на действията на ЕС за принос към Програмата до 2030 г., като бяха подчертани ключовите политики на Съюза за всяка от 17-те цели за устойчиво развитие. В нея също така бе обяснено как 10-те приоритета на Комисията за периода 2014—2019 г. допринасят за световната програма до 2030 г. Комисията също така обяви създаването на многостранна платформа на високо равнище, председателствана от първия заместник-председател на Комисията Тимерманс, която ще играе роля в последващите действия и обмена на добри практики в рамките на изпълнението на целите за устойчиво развитие.

На 13 септември 2017 г. председателят на Европейската комисия, в писмото за намеренията, придружаващо речта му за състоянието на Съюза, обяви представянето на документ за размисъл, озаглавен „Към устойчива Европа до 2030 г.“ и посветен на последващите действия във връзка с целите за устойчиво развитие, включително целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Представеният днес документ за размисъл е придружен от подробен набор от приложения с обзор на резултатите и неотдавнашните мерки, предприети от ЕС във връзка с целите за устойчиво развитие. Приносът на многостранната платформа на високо равнище на ЕС също е приложен.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_bg.htm?locale=enКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria