Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 87 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

 

" />

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 87 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

 

">

Производства от месец януари за установяване на нарушение: ключови решения

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-01-24

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 87 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

 


Решения, които засягат България:

Географски означения: Комисията настоятелно призовава БЪЛГАРИЯ да отмени националната си правна уредба относно географските означения

Комисията реши днес да предприеме по-нататъшни действия по производство за установяване на нарушение като изпрати на България мотивирано становище във връзка с нейния Закон за марките и географските означения от 1 септември 1999 г. От 2008 г. насам България поддържа национален регистър на географските означения за селскостопански продукти и храни. Комисията смята, че националната закрила на географските означения не е съвместима с правото на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС) № 1151/2012). В съответствие с последователната съдебна практика — C-478/07 (дело Budvar, 2009 г.) и C-56/16/P (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017 г.) — правната уредба на ЕС предвижда единна и изчерпателна система на закрила на географските означения, попадащи в нейното приложно поле. България е трябвало да сложи край на тази национална система за регистрация от датата на присъединяване към ЕС през 2007 г. и е можела да защитава съществуващите национални географски означения само за срок от 12 месеца след датата на присъединяване, ако през този ограничен период е било подадено заявление на ниво ЕС. Комисията започна производството за установяване на нарушение посредством официално уведомително писмо, което бе изпратено на българските органи през януари 2018 г. България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Антитръстови мерки: Комисията прекратява производствата за установяване на нарушение, образувани срещу 3 държави членки във връзка с транспонирането в националното законодателство на Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила.

Европейската комисия реши да прекрати производствата за установяване на нарушение, образувани срещу България, Гърция и Португалия, тъй като тези държави вече са транспонирали в националното си законодателство Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила (Директива 2014/104/ЕС). С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Благодарение на нея пострадалите също така получават по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат претърпените вреди, и повече време, за да предявят претенциите си. Поради това Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила представлява важна част от системата за прилагане на правото на ЕС в областта на конкуренцията. Държавите членки бяха задължени да я транспонират в националното си право до 27 декември 2016 г. Седем държави членки я транспонираха преди изтичането на крайния срок. След като поради липса на съобщаване на мерките за транспониране бяха образувани производства за установяване на нарушение, 18 държави членки транспонираха директивата през 2017 г. България, Гърция и Португалия направиха това през първата половина на 2018 г. Понастоящем Комисията проверява съответствието на националното транспониране на 28-те държави членки.

 

Енергийна ефективност: Комисията иска от 15 държави членки да се съобразят със законодателството на ЕС

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо до Белгия, България, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Франция, Хърватия и Чехия, с което отправя официално искане за правилно транспониране на Директивата относно енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС) в националните законодателства. С директивата от 2012 г. се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, за да се постигне целта на Съюза за 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20 % и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тази дата. Съгласно директивата всички държави от ЕС са длъжни да използват енергията по-ефикасно на всички етапи от енергийната верига — от производството до крайното потребление. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако в рамките на този срок не предприемат действия, Комисията може да изпрати мотивирано становище на техните органи.

Опазване на природата: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ и ГЕРМАНИЯ да завършат мрежата „Натура 2000“

Европейската комисия призовава България, Германия и Италия да спазват своите задължения съгласно правилата на ЕС относно опазването на естествените местообитания и защитените видове, включени в мрежата „Натура 2000“ (Директивата за местообитанията, Директива 92/43/ЕИО на Съвета). Държавите членки трябва да определят териториите, включени в списъка ЕС на териториите от значение за Общността, като специални защитени зони (СЗЗ). Те също така трябва да установят необходимите мерки за опазване с цел поддържане или възстановяване на защитените видове и местообитания в благоприятно състояние. Тези действия трябва да бъдат осъществени в срок от шест години от включването на тези територии в списъка на ЕС като територии от значение за Общността (ТЗО). Това са основни изисквания за опазване на биологичното разнообразие в ЕС. България е определила само 9 от 230 територии от значение за Общността за специални защитени зони в рамките на изисквания срок и като цяло и трайно не е определила специфични за териториите подробни цели и мерки за опазване за всяка от тях. Германия не е определила 787 от общо 4606 в рамките на изискваните срокове. Освен това тя като цяло и трайно не е определила достатъчно подробно целите за опазване за всички територии по „Натура 2000“. Комисията също счита, че Германия не е осигурила активно и редовно разпространение на плановете за управление сред обществеността от страна на публичните органи в шест региона. В Италия 463 територии от значение за Общността, за които крайният срок е изтекъл, все още не са определени за специални защитени зони. Освен това Италия като цяло и трайно не е определила специфични за териториите подробни цели на опазването и не е установила необходимите мерки за опазване, които отговарят на екологичните изисквания за типовете естествени местообитания, във всичките 19 региона и 2 автономни провинции. Ето защо Комисията изпраща допълнително официално уведомително писмо на Италия и Германия, както и официално уведомително писмо на България. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Обществени поръчки: Комисията призовава 15 държави членки да спазват правилата в областта на обществените поръчки и концесиите

Комисията днес реши да изпрати официални уведомителни писма до 15 държави членки (България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Италия, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство) относно съответствието на тяхното национално законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите. Новите правила (Директива 2014/24/ЕС, Директива 2014/25/ЕС и Директива 2014/23/ЕС) трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки в националното право до 18 април 2016 г. Днешните писма са резултат от проверка за съответствие, проведена от Комисията с цел да се установи дали националните разпоредби за транспониране са в съответствие с директивите на ЕС. Същата преценка се извършва или ще бъде извършена по отношение на останалите държави членки, в които транспонирането е завършено със съществени закъснения (вж. делата, заведени пред Съда на ЕС). Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията В противен чай Комисията може да реши впоследствие да изпрати мотивирано становище.

Защита на данните: Комисията приканва настоятелно 7 държави членки да изпълнят Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните и 2 държави членки — да приключат изпълнението ѝ

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до България, Кипър, Гърция, Латвия, Нидерландия, Словения и Испания за това, че не са изпълнили Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните (Директива (ЕС) 2016/680) и мотивирани становища на Чехия и Португалия, за да ги прикани настоятелно да приключат изпълнението ѝ. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство до 6 май 2018 г. Директивата защитава основното право на гражданите на защита на данните в случаите, когато органите за наказателно правоприлагане използват лични данни за целите на правоприлагането. Правилата на ЕС гарантират, че личните данни на жертвите, свидетелите на престъпления и заподозрените лица са надлежно защитени. Въвеждането на подобни стандарти за защита на данните улеснява обмена на лични данни за трансграничното сътрудничество в борбата с престъпността и тероризма. Тъй като 7-те държави членки не успяха да транспонират правилата на ЕС в националните законодателства, през юли 2018 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до съответните органи. Чехия и Португалия също получиха официално уведомително писмо през юли 2018 г. заради частичното им транспониране на директивата. Сега тези държави разполагат със срок от два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Борба с изпирането на пари: Комисията призовава 10 държави от ЕС изцяло да транспонират законодателството на ЕС в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Германия;мотивирани становища до Белгия, Финландия, Франция, Литва, Португалия;и допълнителни мотивирани становища до България, Кипър, Полша и Словакия поради това, че не са транспонирали напълно в националното си законодателство 4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2015/849). Въпреки че тези държави членки са декларирали, че транспонирането е завършило, Комисията, след като анализира мерките, за които е подадено уведомление, стигна до заключение, че някои разпоредби липсват. Навременното и правилно транспониране на правилата е от решаващо значение за ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като показаха няколко неотдавнашни скандали за изпиране на пари в ЕС. Пропуските в една държава членка могат да се отразят върху всички останали. Всички държави членки трябваше да транспонират правилата на тази директива до 26 юни 2017 г. Белгия, България, Кипър, Финландия, Франция, Германия, Литва, Полша, Португалия и Словакия сега разполагат с два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай Европейската комисия може да предприеме следващи стъпки във връзка с нарушението.

Официални уведомителни писма

Неравноправни условия на договора: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да спазва законодателството на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Комисията настоятелно приканва България да преразгледа своите правила за това как търговците могат да събират вземания от потребителите, така че тези правила да бъдат в съответствие с правото на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директивата за неравноправните клаузи в потребителските договори, Директива 93/13/ЕИО), за да се осигури подходяща защита на потребителите в подобни случаи. Директивата защитава потребителите срещу неравноправни клаузи в договори с търговци, включително доставчици на финансови услуги. Правилата на ЕС гарантират също така, че тези неравноправни клаузи не са обвързващи за потребителите и те разполагат с ефективни средства за правна защита срещу тях при разумни условия. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз това означава, че националните съдилища са задължени да преценят неравноправния характер на договорните условия ex officio, тоест дори ако потребителят не повдигне въпроса. До момента в България заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение обаче се издават без съществени проверки от съдилищата. Потребителите могат да ги оспорват само при много строги условия. По-конкретно, някои кредитори, като например банки, могат да получат заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, като потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да предотвратят или да оспорят изпълнението, базиращо се на несправедливи договорни условия. Ако България не изпрати удовлетворителен отговор в рамките на следващите два месеца, Комисията може да издаде мотивирано становище по този въпрос.

Наказателно правосъдие: Европейската комисия призовава БЪЛГАРИЯ и ИРЛАНДИЯ да изпълнят правилно рамковото решение за лишаването от свобода

Комисията призовава България и Ирландия да предприемат действия, за да гарантират, че правилата на ЕС за лишаване от свобода (Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета) се изпълняват правилно в националното законодателство. Държавите членки трябваше да приемат националните си закони до 5 декември 2011 г. С тези правила се гарантира взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат присъди за лишаване от свобода. Правилата на ЕС имат за цел да улеснят социалната реинтеграция на осъдените лица. В България законодателният процес е на ранен етап и страната все още не е уведомила Съвета и Комисията за транспонирането. През март 2016 г. Ирландия се ангажира да приеме законодателството до края на 2016 г. До момента ирландските органи не са транспонирали рамковото решение и не са изпратили уведомление относно мерките за транспонирането на Съвета и на Комисията. Ако България и Ирландия не предприемат необходимите действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

Цялата информация на: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htmКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria