Индексация на семейните обезщетения: Комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Австрия

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-01-24

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Австрия. То се отнася до новото законодателство, съгласно което гражданите на ЕС, които работят в Австрия, подлежат на индексиране на семейните обезщетения и семейните данъчни облекчения, когато децата им пребивават в чужбина.


Считано от 1 януари 2019 г. Австрия обвързва семейните обезщетения и семейните данъчни облекчения, предоставяни за деца, които пребивават в друга държава членка, с разходите за издръжка на живота в тази държава членка. Това означава, че множество граждани на ЕС, които работят в Австрия и допринасят за социалноосигурителната и данъчната система на държавата по същия начин като местните работници, ще получават по-малко обезщетения единствено понеже децата им живеят в друга държава членка.

Мариан Тейсен, европейският комисар, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: Нашият единен пазар се гради на справедливост и равно третиране. Няма втора категория работници в ЕС. Когато мобилните работници допринасят за социалноосигурителната система по същия начин като местните работници, те следва да получават същите обезщетения също и когато децата им живеят в чужбина. Няма и втора категория деца в ЕС.

Правилата на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност[1] (Регламент (ЕО) № 883/2004) не позволяват на държава членка да намалява паричните обезщетения, които се предоставят на лица, осигурени съгласно нейното законодателство, единствено поради това че те или членове на техните семейства пребивават в друга държава членка. Тези правила забраняват също така дискриминацията на основание гражданство. Всяко намаление на семейните обезщетения,  единствено поради това че децата пребивават в чужбина, нарушава правилата на ЕС относно социалната сигурност, както и принципа на равно третиране на работниците, които са граждани на друга държава членка, що се отнася до социалните и данъчните предимства (Регламент (ЕС) № 492/2011).

С изпращането на официално уведомително писмо до Австрия Европейската комисия стартира официално производство за установяване на неизпълнение на задължения. Сега Австрия разполага със срок от два месеца, за да вземе отношение към опасенията на Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Контекст

Създаването на справедлив единен пазар е приоритет за настоящата Комисия. През декември 2016 г. Комисията представи изменение на правилата за координация на системите за социална сигурност, така че те да бъдат справедливи, ясни и лесни за прилагане. Предложението гарантира свободното движение и защитава правата на гражданите, като същевременно укрепва инструментите за справяне с евентуални злоупотреби. Държавите — членки на ЕС, постигнаха споразумение по предложението през юни 2018 г. Европейският парламент гласува по предложението през декември 2018 г. Имаше гласове в Съвета и в Парламента да се допусне индексиране на семейните обезщетения, предоставяни на деца, пребиваващи в чужбина, но тези предложения бяха недвусмислено отхвърлени. Текат заключителните преговори между трите институции („трилози“) за постигане на компромисно решение. 

Принципът на равно третиране забранява всякаква дискриминация, било пряка, или непряка, на основание гражданство. Австрийският механизъм за индексиране е дискриминационен, тъй като води до намаление на семейните обезщетения и данъчните облекчения за работници в Австрия единствено поради обстоятелството, че децата им пребивават в друга държава членка. Фактът, че разходите за издръжка на живота в съответната държава членка са по-ниски, отколкото в Австрия, е без значение за обезщетение, изплащано като еднократна сума и без да е свързано с действителните разходи за издръжката на дете.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-463_bg.htmКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria