@EUparliament и @EUCouncil постигнаха споразумение по предложенията на Комисията.

" /> @EUparliament и @EUCouncil постигнаха споразумение по предложенията на Комисията.

">

Банките ще заделят средства за покриване на рисковете от натрупване на необслужвани заеми

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-12-18

Банките ще заделят средства за покриване на рисковете от натрупване на необслужвани заеми след като и постигнаха споразумение по предложенията на Комисията.


Днешната политическа договореност е важна стъпка за допълнително намаляване на рисковете в банковия сектор на ЕС и за засилване на устойчивостта му, както бе подчертано в заключенията от срещата на най-високо равнище на държавите от еврозоната, проведена миналата седмица. Заедно с най-новите окуражаващи данни за намалението на рисковете и постигнатата неотдавна политическа договореност по пакета от мерки за банките тя допринася за бързото завършване на банковия съюз.

С договорените мерки ще се гарантира, че банките заделят средства за покриване на рисковете, свързани с бъдещите отпускани заеми, чието обслужване може да спре. Така ще се предотврати натрупването на необслужвани вземания в балансите на банките и в крайна сметка ще се осигури възможност банките да изпълняват необходимата си роля за финансирането на икономиката и подкрепата на растежа.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „През последните години работим усилено за намаляване на рисковете и повишаване на устойчивостта на европейския банков сектор. С днешната договореност ще се гарантира, че банките ще имат по-малко необслужвани заеми в балансите си, а това би трябвало да засили стабилността им и да им даде възможност да финансират нашите предприятия. Разчитам, че Европейският парламент и Съветът бързо ще постигнат съгласие по оставащите предложения за развитието на вторичните пазари на необслужвани заеми и за улесняването на събирането на вземанията.

Тази мярка е част от един набор от действия, представени от Комисията през март 2018 г. и предназначени за справяне с необслужваните заеми в Съюза. Тя допълва постоянните усилия на държавите членки, надзорните органи и кредитните институции за трайно понижение на броя на необслужваните заеми в целия Съюз.

Контекст

На 14 май 2018 г. Комисията предложи пакет от мерки за справяне с необслужваните заеми в банковия сектор на ЕС. Тези мерки са следствие от Плана за действие за намаляване на необслужваните кредити, договорен от министрите на финансите на европейските държави през юли 2017 г. Освен днешната мярка в пакета се съдържат предложения за по-нататъшно развитие на вторичните пазари на необслужвани заеми и за осигуряване на възможност за ускорено извънсъдебно изпълнение за събиране на обезпечените вземания, както и подробен технически план за създаване на национални дружества за управление на активи.

Източник: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6786_bg.htmКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria