405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-12-19

Публикуван днес доклад показва основните резултати, постигнати от петте европейски структурни и инвестиционни фонда до средата на бюджетния период 2014—2020 г.


Към октомври 2018 г. за почти две трети от бюджета на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. са поети задължения по конкретни проекти. До края на 2017 г. един милион предприятия, 74 000 от които новосъздадени, са получили подкрепа за разширяване, иновации, въвеждане на нови продукти и създаване на работни места. В цяла Европа общо 1,7 милиона инвестиционни проекта са били одобрени за подпомагане от ЕС, а освен тях подкрепа са получили 2,7 милиона бенефициери по програмите за развитие на селските райони. 

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: Докладът показва, че европейските структурни и инвестиционни фондове ни помагат да постигнем целите на Съюза за растеж и работни места в ключови области като научните изследвания и иновациите, както и в прехода към нисковъглеродна кръгова икономика. Напредъкът ни ясно показва добавената стойност на структурните фондове за предприятията и гражданите. 

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: Политиката на сближаване дава резултати. Цифрите говорят сами по себе си: изпълнението продължава с нормален ритъм в средата на бюджетния период 2014—2020 г. Освен тези впечатляващи цифри пред нас са и историите на милиони европейски граждани, чийто живот се е променил към по-добро благодарение на инвестициите от ЕС. Това е солиден аргумент в полза на силната политика на сближаване след 2020 г. 

В цяла Европа ЕСИ фондовете способстват за отстраняването на пораженията от икономическата и финансова криза. До края на 2017 г. 15,3 милиона души — два пъти повече в сравнение с миналата година, са получили подкрепа за намиране на работа или усвояване на нови умения. 42,5 милиона граждани вече ще имат достъп до по-добри здравни услуги. 

В съответствие с поетите от ЕС ангажименти по Парижкото споразумение, европейските структурни и инвестиционни фондове подпомагат прехода към нисковъглеродна икономика. 330 000 домакинства вече се ползват от финансирани от ЕС дейности за саниране за повишаване на енергийната ефективност, а над 3 тераватчаса енергия, равностойни на изгарянето на 370 000 тона въглища, ще бъдат спестени благодарение на финансираните от ЕС подобрения на енергийната ефективност на обществени сгради. 

Платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването беше актуализирана днес с последните резултати от програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Контекст 

Европейските структурни и инвестиционни фондове инвестират 647 милиарда евро в ЕС през периода 2014—2020 г., като участието на ЕС възлиза на 460 милиарда. 

Целта им е да стимулират трайна социално-икономическа конвергенция, устойчивост и териториално сближаване. Фондовете са най-големият източник на подпомагане от ЕС за основни области, нуждаещи се от инвестиции по политическите приоритети на Комисията „Юнкер“. 

Като подпомагат растежа и разкриването на нови работни места, инвестициите в цифровия единен пазар и енергийния съюз, като укрепват единния пазар и на икономическото управление на ЕС, тези инвестиции откликват на нуждите на реалната икономика и подкрепят структурните промени и реформите, определени в процеса на европейския семестър. 

Докладът е третият годишен преглед на изпълнението на 531 национални и регионални програми със споделено управление и се основава на годишните доклади по програмите, получени в средата на 2018 г. 

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6841_bg.htmКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria