Комисията призовава за повече усилия за осигуряване приемането на предложенията в областта на сигурността

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-12-11

Комисията докладва за постигнатия напредък в изграждането на истински и ефективен Съюз на сигурност след Европейския съвет от октомври.


В днешния доклад Комисията се съсредоточава върху три основни аспекта, които са от решаващо значение за завършването на истински и ефективен Съюз на сигурност, сред които 1) приключването на законодателните процеси по приоритетните досиета за сигурността; 2) прилагането на новото законодателство за сигурността в целия ЕС; и 3) изграждането на устойчивост срещу растящите заплахи за сигурността.

  • Постигане на резултати от инициативите в областта на сигурността: Все още има приоритетни за сигурността досиета, които предстои да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета. Сред тях са предложенията за постигане на оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на сигурността, миграцията и управлението на границите, а предложенията за укрепване на европейската гранична и брегова охрана, за премахване на терористично съдържание от интернет и подобряване на трансграничния достъп до електронни доказателства, които са от решаващо значение за вътрешната сигурност, следва да бъдат одобрени с приоритет. 
  • Прилагането на новото законодателство: Ефективността на новото законодателство завсиси от неговото прилагане. С оглед на това Комисията призовава държавите членки да изпълняват приоритетно договорените правила относно: резервационните данни на пътниците, борбата с тероризма, киберсигурността, достъпа до оръжия, прането на пари и правоприлагането в областта на защитата на данните. 
  • Изграждане на устойчивост: ЕС определи конкретни мерки, за да противодейства на дезинформацията в Европа и извън нея, като призовава онлайн платформите да поемат своята отговорност, за да се гарантира провеждането на свободни и честни избори. Също така бяха предприети стъпки за допълнителна защита на обществените пространства, включително изготвянето на насоки за защита на публичното пространство и преградните системи, както и за проучване на нови решения в областта на сигурността.

Осен това Комисията продължава да работи с интернет дружествата, за да се бори с терористичното съдържание в интернет в контекста на интернет форума на ЕС. Освен това Комисията предостави допълнителни 5 милиона евро по линия на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) за борба с радикализацията чрез ангажиране на общностите и младежта (повече информация може да бъде намерена тук) и 12 милиона евро по Програмата за овластяване на гражданското общество, чието начало бе поставено чрез Интернет форума на ЕС за засилване на онлайн кампаниите срещу тероризма.

Накрая, европейската вътрешна сигурност е свързанa с нашите действия отвъд границите на ЕС. За тази цел Комисията продължава преговорите с Канада за сключване на споразумение относно резервационните данни на пътниците. Комисията ще предложи също така съвместно и възможно най-скоро, мандати за започване на преговори със САЩ, както и със Съвета на Европа за получаване на трансгранични електронни доказателства. Що се отнася до споразуменията за обмен на лични данни в рамките на Европол, първият кръг от преговори с Турция се проведе на 30 ноември 2018 г. Провеждат се също първите обсъждания с Израел, Алжир, Египет, Йордания, Ливан, Мароко и Тунис.

Контекст

Сигурността е сред политическите приоритети от самото начало на мандата на Комисията под председателството на Юнкер — още в политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до последната му реч за състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г.

На 14 декември 2017 г. председателите на Европейския парламент, ротационното председателство на Съвета и Европейската комисия подписаха съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за периода 2018—2019 г., в която по-добрата защита на сигурността на гражданите беше поставена в центъра на законодателната работа на Съюза. Приоритет беше даден на инициативи, целящи да се гарантира, че органите на държавите членки разполагат с информация за лицата, които пресичат общите външни граници на ЕС, на установяването на оперативно съвместими информационни системи на ЕС за сигурност, управление на границите и миграцията, както и на укрепването на инструментите за борба с тероризма и изпирането на пари.

Работата на Комисията в тази област се насочва от Европейската програма за сигурност, като в нея са очертани основните действия за осигуряването на ефективна реакция на ЕС срещу терористичните заплахи и заплахите за сигурността, включително борбата с радикализацията, укрепването на киберсигурността, спирането на финансирането на тероризма и подобряването на обмена на информация. От приемането на програмата досега в нейното изпълнение беше постигнат значителен напредък, с което се проправя пътят към ефективен и истински Съюз на сигурност. Този напредък се отразява редовно в докладите, публикувани от Комисията. 

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6736_bg.htm
Към всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria