Европейската комисия приветства днешното решение на Европейския парламент да одобри Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония и Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония.

Търговското споразумение, договорено от Комисията, е първото по рода си споразумение, в което изрично се прави позоваване на Парижко споразумение относно изменението на климата. С него ще се създаде свободна зона за търговия, която ще обхване 635 милиона души и почти една трета от общия световен БВП. Споразумението за стратегическо партньорство е първото досега двустранно рамково споразумение между ЕС и Япония.

" />

Европейската комисия приветства днешното решение на Европейския парламент да одобри Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония и Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония.

Търговското споразумение, договорено от Комисията, е първото по рода си споразумение, в което изрично се прави позоваване на Парижко споразумение относно изменението на климата. С него ще се създаде свободна зона за търговия, която ще обхване 635 милиона души и почти една трета от общия световен БВП. Споразумението за стратегическо партньорство е първото досега двустранно рамково споразумение между ЕС и Япония.

">

Търговското споразумение между ЕС и Япония вероятно ще влезе в сила през февруари 2019 г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-12-12

Европейската комисия приветства днешното решение на Европейския парламент да одобри Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония и Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония.

Търговското споразумение, договорено от Комисията, е първото по рода си споразумение, в което изрично се прави позоваване на Парижко споразумение относно изменението на климата. С него ще се създаде свободна зона за търговия, която ще обхване 635 милиона души и почти една трета от общия световен БВП. Споразумението за стратегическо партньорство е първото досега двустранно рамково споразумение между ЕС и Япония.


Днешното гласуване бе предхождано от вземането на сходно решение от Националния парламент на Япония, като по този начин приключи парламентарната ратификация на споразумението от двамата партньори. Това гласуване проправя пътя за влизането в сила на споразумението на 1 февруари 2019 г. От тази дата нататък дружествата, земеделските стопани, работниците и потребителите от ЕС ще започнат да извличат ползите от опростената и ускорена търговия между ЕС и Япония.

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония ще премахне много голяма част от възлизащите на 1 милиард евро мита, заплащани всяка година от фирмите от ЕС, които изнасят за Япония, както и редица дългогодишни регулаторни пречки, например по отношение на износа на автомобили. Също така това ще отвори японския пазар, който наброява 127 милиона потребители, за ключови селскостопански продукти от ЕС и ще увеличи възможностите на ЕС за износ в много други сектори. Освен това споразумението ще засили допълнително сътрудничеството между ЕС и Япония в редица области, ще препотвърди съвместния им ангажимент за устойчиво развитие и за първи път ще включи конкретен ангажимент по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Основни елементи на Споразумението за икономическо партньорство

По-специално, споразумението:

  • ще премахне митата за много сирена, като например Гауда и Чедър (които понастоящем се облагат с почти 30 %), както и върху износа на вино (понастоящем средно 15 %);
  • ще даде възможност на ЕС значително да увеличи износа си на говеждо месо и ще създаде допълнителни възможности за износ на продукти от свинско месо;
  • ще гарантира закрилата в Япония на над 200 продукта, носители на т.нар. „географски означения“, висококачествени европейски традиционни хранителни специалитети, както и ще осигури закрилата на избрани японски географски означения в ЕС;
  • ще премахне митата върху промишлените продукти в сектори, в които ЕС е силно конкурентоспособен, като напр. производството на козметика, химикали, текстилни продукти и облекло;
  • ще обвърже Япония с международните стандарти за автомобили, в резултат на което износът на автомобили от ЕС за Япония ще се улесни значително;
  • ще отвори пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, далекосъобщенията и транспорта;
  • ще гарантира на предприятията от ЕС достъп до големите пазари на обществени поръчки в 54 големи града в Япония; ще премахне пречките пред обществените поръчки в икономически важния железопътен сектор.

Споразумението съдържа подробна глава за търговията и устойчивото развитие, задава много високи стандарти по отношение на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, укрепва ангажиментите на ЕС и Япония във връзка с устойчивото развитие и изменението на климата и включва пълнообхватни защитни мерки по отношение на обществените услуги. То включва също и глава относно малките и средните предприятия (МСП), която е от особено значение, тъй като 78% от настоящите износители в Япония са по-малки по размер предприятия.

Що се отнася до защитата на данните, на 17 юли ЕС и Япония приключиха преговорите относно реципрочно адекватно ниво на защита, резултатите от които ще допълнят Споразумението за икономическо партньорство. Целта е страните да признаят взаимно системите си за защита на данните за „еквивалентни“, с което ще се даде възможност за безопасно движение на данни между ЕС и Япония и по този начин ще се създаде най-голямото пространство в света с безопасно движение на данни.

Споразумение за стратегическо партньорство за дори още по-тясно сътрудничество

Общ за Япония и ЕС е категоричният им ангажимент за демокрация, спазване на човешките права, свободна и открита търговия, многостранно сътрудничество и основан на правила ред. Япония е дългогодишен стратегически партньор на ЕС и важен съюзник на международната сцена.

Споразумението за стратегическо партньорство ще доведе до по-нататъшно задълбочаване на отношенията между ЕС и Япония, до засилен диалог в областта на външната политика и политиката на сигурност, както и до ангажиране с действия по широк спектър от световни, регионални и двустранни въпроси. В споразумението се препотвърждават споделените ценности и общи принципи, които са в основата на партньорството между ЕС и Япония, сред които са човешките права, демокрацията, многостранното сътрудничество и върховенството на закона.

„Япония е държава, с която вече работим в много тясно сътрудничество. След днешното гласуване нашето партньорство ще укрепне още повече. Япония е основен партньор на ЕС в рамките на международните форуми. Нашето ново споразумение ще ни помогне да си сътрудничим дори още по-тясно в много области и да засилим контактите между отделните хора в интерес както на гражданите на ЕС, така и на японските граждани.“ заяви върховният представител Федерика Могерини.

Споразумението за стратегическо партньорство ще засили диалога и сътрудничеството между Европейския съюз и Япония по теми от взаимен интерес, като напр. външната политика и политиката на сигурност, свързаността, изменението на климата, околната среда, енергетиката, въпросите на киберпространството, трудовата заетост, социалните въпроси, както и междуличностите контакти.  

График на изготвяне на споразуменията и следващи стъпки

Преговорите по Споразумението за стратегическо партньорство и по Споразумението за икономическо партньорство започнаха през 2013 г., като и двете споразумения бяха подписани на срещата на върха ЕС—Япония, проведена на 17 юли 2018 г.

На 29 ноември и на 8 декември двете камари на Националния парламент на Япония ратифицираха Споразумението за икономическо партньорство. Съгласието, изразено днес от Европейския парламент, проправя пътя за сключването на споразумението и за влизането му в сила. Очаква се оставащите формалности да приключат навреме, за да може споразумението да стане действащо още на 1 февруари 2019 г.

За влизането в сила на Споразумението за стратегическо партньорство се изисква и ратифицирането му от държавите — членки на ЕС, но голяма част от разпоредбите на споразумението може да се прилагат временно още в началото на 2019 г.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6749_bg.htmКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria