Европейската комисия представи нов инструмент в помощ на всички училища в ЕС, а също и в Русия, Грузия и Сърбия, за оценяване на използването на цифрови технологии в преподаването и ученето в тях. В ЕС инструментът SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) ще бъде предложен за използване по желание на 76,7 млн. ученици и учители от 250 000 училища.

" /> Европейската комисия представи нов инструмент в помощ на всички училища в ЕС, а също и в Русия, Грузия и Сърбия, за оценяване на използването на цифрови технологии в преподаването и ученето в тях. В ЕС инструментът SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) ще бъде предложен за използване по желание на 76,7 млн. ученици и учители от 250 000 училища.

">

Комисията дава старт на нов инструмент в подкрепа на основано на цифровите технологии преподаване и учене в училищата

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-10-25

Европейската комисия представи нов инструмент в помощ на всички училища в ЕС, а също и в Русия, Грузия и Сърбия, за оценяване на използването на цифрови технологии в преподаването и ученето в тях. В ЕС инструментът SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) ще бъде предложен за използване по желание на 76,7 млн. ученици и учители от 250 000 училища.


Той стартира на 24-те езика на ЕС, като ще последват и други езикови версии. Всички заинтересовани училища (прогимназиални, гимназиални и професионални училища) могат да се регистрират на платформата SELFIE и да направят самооценката. Целта на Комисията е до края на 2019 г. инструментът да достигне до 1 млн. ученици, учители и директори на училища.

Преди да даде старт на SELFIE в IX Гимназия Klementyna Hoffmanowa във Варшава, Полша, Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „SELFIE може да помогне на нашите училища да включат целенасочено и мащабно технологиите в преподаването и ученето. Като обедини вижданията на директорите на училища, учителите и учениците, този инструмент може да изиграе важна роля за повишаване на пригодността на образованието в Европа към цифровата ера. Убеден съм, че SELFIE ще ни помогне да подобрим цифровите умения на европейците. Това е от ключово значение, ако искаме всички да могат да се възползват от възможностите, предоставяни от глобализираните и основани на знанието икономики. То е много важно за изграждането на общества, в които хората са уверени и критични потребители на новите технологии, а не пасивни консуматори.“

SELFIE е една от 11-те инициативи в плана за действие в областта на цифровото образование, представен от Комисията през януари тази година. Целта на плана за действие е да се подобрят цифровите умения в Европа и да се подкрепи новаторското използване на цифрови технологии в преподаването и ученето.

Как работи SELFIE

Когато дадено училище реши да използва SELFIE, учениците, учителите и ръководството се приканват да размишляват върху поредица кратки твърдения, чиято цел е да се оцени използването на технологии в преподаването и ученето. Инструментът включва различни модули, като училищата могат да избират между поредица от незадължителни твърдения и да добавят до осем въпроса, които са съобразени с техните нужди и приоритети. Попълването на въпросника отнема между 20 и 30 минути. След това училището получава изготвен специално за него доклад с резултатите. След това докладът за училището, получен чрез SELFIE, може да бъде използван за диалог в училищната общност, за да се определят стъпките за повишаване на използването на цифрови технологии с цел по-добро учене. Това може да включва например специално обучение за учителите или подкрепа за учениците по въпроси като безопасността в интернет. Всички отговори, получени чрез SELFIE, са анонимни. При използването на инструмента не се събират лични данни. Данните няма да бъдат използвани за класиране на училища или образователни системи.

Следващи стъпки

Инструментът SELFIE вече е на разположение на училищата в Сърбия, а от началото на следващата година ще бъде предоставен за ползване във всички държави от региона на Западните Балкани. Първата конференция за SELFIE ще бъде организирана в Мадрид на 4 — 5 април 2019 г. в партньорство с Министерството на образованието на Испания. В тази проява ще участват училища от цяла Европа, които използват инструмента, а техният опит и коментарите им ще бъдат използвани за по-нататъшното му подобряване.

Комисията също така ще разработи помощни материали за училищата, за да ги улесни при предприемането на стъпките, необходими за засилване на използването на цифрови технологии, след като са направили оценката чрез SELFIE. Комисията също така проучва евентуални полезни взаимодействия със съществуващи мрежи от учители и училища, особено с eTwinning — онлайн платформа, поддържана от програмата Еразъм+, която прерасна в най-голямата в света учителска мрежа.

Контекст

Представянето на SELFIE е днес в гимназиално училище във Варшава, където комисар Наврачич участва в годишната конференция на eTwinning. Комисар Наврачич и полският министър на образованието Анна Залевска ще посетят училището, за да се срещнат с учениците и да се запознаят с начина, по който училището включва технологиите в обучението.

Комисията разработи инструмента SELFIE в партньорство с министерствата на образованието и общности от специалисти по цифрово образование от цяла Европа. Сред институциите партньори са Европейската фондация за обучение, Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Институтът по информационни технологии в образованието на ЮНЕСКО.

Пилотна версия на инструмента бе изпробвана миналата година с участието на 650 училища в 14 държави. Чрез тази пилотна версия бяха получени 67 000 коментара за това как допълнително да се опрости и подобри инструментът — тези мнения бяха взети предвид във версията, на която се дава старт днес.

За повече информация

Уебсайт на SELFIE, включително видеоклип

Информационен документ за SELFIE

SELFIE в Twitter: #SELFIE_EUКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria