Изменение на климата: Европейската комисия и ръководеният от Бил Гейтс фонд Breakthrough Energy стартират инвестиционен фонд за чиста енергия с капитал от 100 млн. евро

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-10-17

Европейската комисия и Breakthrough Energy подписаха меморандум за разбирателство за създаването на Breakthrough Energy Europe (BEE) — съвместен инвестиционен фонд, който да подпомага иновативни европейски предприятия при разработването и пускането на пазара на качествено нови технологии за чиста енергия.


С тази инициатива Комисията ще продължи да играе водеща роля в действията за справяне с изменението на климата, да работи за постигане на целите на Парижкото споразумение и да насърчава енергийната ефективност, като по този начин дава ясен сигнал към капиталовите пазари и инвеститорите, че преходът към модерна и екологосъобразна икономика в световен мащаб ще продължи и занапред.

Breakthrough Energy Europe служи за връзка между финансираните с публични средства научни изследвания в областта на чистата енергия и дългосрочния рисков капитал, за да могат иновациите да достигат до пазара по-бързо и по-успешно. С капитализация в размер на 100 млн. евро действията на фонда ще бъдат насочени към намаляване на емисиите на парникови газове в електроснабдяването, транспорта, селското стопанство, промишлеността и сградите. Breakthrough Energy Europe е пилотен проект, който може да послужи като модел за подобни инициативи в други сфери.

Очаква се той да започне да функционира през 2019 г. Половината от собствения капитал на фонда ще бъде предоставена от Breakthrough Energy, а другата половина — от InnovFin, финансови инструменти за споделяне на риска, финансирани чрез „Хоризонт 2020“ — настоящата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Контекст

Нашата планета все по-често е изправена пред непредвидимите последици от изменението на климата и изчерпването на ресурсите и затова са необходими спешни мерки за преминаване към по-устойчив модел. ЕС изигра решителна роля за изграждането на амбициозна коалиция, благодарение на която стана възможно приемането на Парижкото споразумение през декември 2015, и продължава да бъде световен лидер в действията във връзка с изменението на климата. Европейската комисия вече представи всички законодателни предложения, необходими за изпълнението на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите в Съюза с поне 40 % до 2030 г. Освен че актуализира и укрепи законодателството си в областта на енергетиката и климата, ЕС е в процес на разработване на подпомагащи мерки за стимулиране на инвестициите, създаване на работни места и насърчаване и модернизиране на промишлените отрасли. Понастоящем Комисията работи по дългосрочна стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове. Предложението ще бъде публикувано през ноември 2018 г., преди 24-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе в Катовице, Полша.

В рамките на проведената в Париж 21-а конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата световните лидери поставиха началото на Мисия за иновации“ — международно партньорство за ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия и за осигуряване на реакция на изменението на климата в световен и дългосрочен план.

С присъединяването си към инициативата „Мисия за иновации“ 23 държави и Европейската комисия (от името на ЕС) поеха ангажимент да удвоят финансирането на научни изследвания и иновации в областта на чистата енергия, така че то да достигне приблизително 30 млрд. долара годишно до 2021 г.

По същия повод група инвеститори от десет държави обявиха своето намерение да насочат иновациите от лабораториите към пазара, като инвестират дългосрочен капитал на безпрецедентни равнища на ранния етап на разработването на технологии в държавите, участващи в „Мисия за иновации“. За тази цел те създадоха Коалицията за революционни енергийни технологии.

През декември 2017 г. по време на провелата се в Париж среща на високо равнище „Една планета“ Breakthrough Energy обявиха пилотно внедряване на публично-частни партньорства с петима от членовете на „Мисия за иновации“, сред които Европейската комисия.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6125_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria