Комисията представя споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Виетнам за подписване и сключване

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-10-17

Европейската комисия прие споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Виетнам, с което се дава възможност за тяхното подписване и сключване. По този начин Комисията демонстрира своя ангажимент за възможно най-скорошно влизане в сила на тези споразумения.


Със споразумението за търговия на практика ще се премахнат почти всички мита върху стоките, с които двете страни търгуват. В споразумението е включен също така твърд правно обвързващ ангажимент за устойчиво развитие, включително за зачитане на правата на човека, трудовите права, за опазване на околната среда и борба срещу изменението на климата, с изрично позоваване на Парижкото споразумение.

Със споразумението за търговия ще се премахнат над 99 % от митата върху стоките, с които двете страни търгуват. Виетнам ще премахне 65 % от вносните мита върху износа от ЕС от момента на влизане в сила на споразумението, а останалите мита ще се премахват постепенно в рамките на 10-годишен период, като се взема предвид фактът, че Виетнам е развиваща се страна. В споразумението също така са предвидени специфични разпоредби за преодоляване на нетарифните пречки в автомобилния сектор и ще се осигури защита във Виетнам на 169 продукта, представляващи европейски традиционни храни и напитки, така наречените географски означения, като например виното „Риоха“ или сиренето „Рокфор“. Благодарение на споразумението предприятията от ЕС ще могат да участват при еднакви условия с местните дружества в организирани от виетнамските власти и държавните предприятия търгове за възлагане на обществени поръчки.

Освен че предлага значителни икономически възможности, споразумението за търговия също така гарантира, че търговията, инвестициите и устойчивото развитие вървят ръка за ръка, чрез определяне на най-високите стандарти в областта на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, и като се гарантира, че няма да има „надпревара за достигане на най-ниски равнища“ с цел насърчаване на търговията и привличане на инвестиции. Със споразумението двете страни поемат ангажимент да спазват и ефективно да прилагат принципите на Международната организация на труда (МОТ), свързани с основните трудови права, да прилагат международните споразумения в областта на околната среда, като Парижкото споразумение, да действат в полза на опазването и устойчивото управление на дивата природа, биологичното разнообразие, горското стопанство и рибарството, както и да включват гражданското общество в процеса на наблюдение на изпълнението на тези ангажименти от двете страни.

В споразумението за търговия е включена институционална и правна връзка към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам, което ще позволи предприемането на целесъобразни действия в случай на нарушаване на правата на човека.

От своя страна, в споразумението за защита на инвестициите се съдържат съвременни правила за защита на инвестициите, чието прилагане се осигурява чрез новата инвестиционна съдебна система и се гарантира опазването на правото на правителствата от двете страни да предприемат регулаторни мерки в интерес на своите граждани. То ще замени двустранните инвестиционни споразумения, които 21 държави — членки на ЕС, понастоящем са сключили с Виетнам.

Заедно с постигнатото неотдавна споразумение със Сингапур настоящото споразумение ще позволи постигането на още по-голям напредък при установяването на високи стандарти и строги правила в региона на АСЕАН, с което ще се спомогне за създаването на условия за едно бъдещо междурегионално споразумение за търговия и инвестиции.

Контекст

Виетнам е вторият по големина търговски партньор на ЕС в рамките на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) след Сингапур, като търговията със стоки е на стойност 47,6 милиарда евро годишно, а търговията с услуги възлиза на 3,6 милиарда евро. Макар че инвестициите на ЕС във Виетнам през 2016 г. са на скромното равнище от 8,3 милиарда евро, все по-голям брой европейски предприятия се установяват във Виетнам, за да го използват като център за региона на Меконг. Вносът на ЕС от Виетнам включва основно телекомуникационно оборудване, облекло и хранителни продукти. ЕС изнася за Виетнам предимно машини и транспортно оборудване, химикали и селскостопански продукти.

Следващи стъпки

Комисията понастоящем представя на Съвета предложенията за подписване и сключване на двете споразумения. След получаването на разрешение от страна на Съвета, споразуменията ще бъдат подписани и представени на Европейския парламент за одобрение. След като Европейският парламент даде одобрението си, споразумението за търговия може да бъде сключено от Съвета и да влезе в сила. Споразумението за защита на инвестициите с Виетнам ще бъде ратифицирано от държавите членки в съответствие с техните вътрешни процедури.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria