Съвместно изявление на заместник-председателя Ансип и комисар Габриел относно гласуването в Европейския парламент на новите правила на ЕС за улесняване на свободното движение на нелични данни

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-10-04

Европейският парламент прие Регламент относно свободното движение на нелични данни, предложен от Европейската комисия през септември 2017 г. В съвместно изявление заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел приветстваха постигнатото.


„Приветстваме днешното гласуване в Европейския парламент. Цифровата икономика и цифровото общество не могат да съществуват без данни, като с настоящия регламент се изгражда още един основен стълб на цифровия единен пазар. Единствено свободното движение на данни би позволило на Европа да реализира пълния потенциал от напредъка в областта на цифровите технологии, като например изкуствения интелект и суперкомпютрите.

По отношение на неличните данни с настоящия регламент се постига това, което Общият регламент относно защитата на данните вече постигна за личните данни: свободно и сигурно движение в рамките на Съюза.

Със своя вот Европейският парламент отправя ясен сигнал към всички предприятия в Европа: без значение къде в ЕС съхранявате и обработвате вашите данни — налаганите в държавите членки изисквания за локализиране на данните остават в миналото.

Новите правила ще дадат сериозен стимул за основаната на данни икономика в Европа, разкривайки възможности за европейските стартиращи предприятия и МСП да създават нови услуги чрез иновации в областта на трансграничното движение на данни. В резултат на това само до 2020 г. БВП на ЕС би могъл да нарасне с 4 % или 739 милиарда евро.
Заедно с Общия регламент относно защитата на данните, Регламентът относно свободното движение на нелични данни ще позволи на ЕС да се възползва в пълна степен от възможностите, предлагани сега и в бъдеще от основаната на данни глобална икономика“.

Контекст

След като Съобщението за европейската икономика, основана на данни, беше прието през януари 2017 г. като част от стратегията за цифров единен пазар, Комисията проведе обществена консултация Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••онлайн, организира структурирани диалози с държавите членки и осъществи няколко работни срещи с различни заинтересовани страни. Тези инициативи за събиране на информация бяха в основата на публикуваната оценка на въздействието.

На 19 юни 2018 г. Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха предварително политическо споразумение по Регламента относно свободното движение на нелични данни.

Целта на този регламент е да се премахнат пречките пред свободното движение на нелични данни. След като днес Европейският парламент гласува положително, през следващите седмици предстои регламентът да бъде приет от Съвета на ЕС, преди да влезе в сила до края на годината. След неговото официално приемане държавите членки ще разполагат с 6 месеца да приложат новите правила.

Регламентът относно свободното движение на нелични данни не оказва влияние върху прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (link is external) (ОРЗД), тъй като не обхваща личните данни. Двата регламента обаче ще се прилагат едновременно, за да се даде възможност за свободното движение на данни — лични и нелични, като по този начин ще се създаде единно европейско пространство на данни. В случаите на смесени масиви от данни, разпоредбата на ОРЗД, гарантираща свободното движение на лични данни, се прилага към частта от масива, която съдържа лични данни, а принципът за свободно движение на нелични данни ще се прилага към частта, съдържаща нелични данни.

За повече информация:

Информационен документ: Свободно движение на данни

Въпроси и отговори: Рамка на свободното движение на нелични данни в ЕС

Информационен документ: Създаване на цифров единен пазар – действия на Европейската комисия от 2015 г. насамКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria