Европейските решения относно промените в климата

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-08-07

Климатичните изменения застрашават много аспекти от нашия живот. Прочетете за мерките, които се вземат на европейско ниво.


Приносът на Европа

Взети заедно, страните в Европейския съюз заемат трето място в света по емисии на парникови газове след Китай и САЩ. Производството и потреблението на енергия (включително в транспорта) са отговаряли за 78% от емисиите на парникови газове през 2015 г.

През 2008 г. ЕС си постави задачата да намали емисиите с 20% до 2020 г. спрямо нивото от 1990 г. Към момента тази цел е постигната: през 2015 г. емисиите в ЕС са били с 22% по-ниски в сравнение с 1990 г.

Открийте повече данни в нашите инфографики за промените в климата в Европа.

Пътят напред

Страните в ЕС са решени да продължат с политиката си да ограничават емисиите, които допринасят за промените в климата. През 2014 г. те поеха ангажимент за намаление до 2030 г. с 40% спрямо нивото от 1990 г. Тази цел бе заложена като част от световното споразумение за климата, сключено в Париж в края на 2015 г.

За реализирането на целта бе прието европейско законодателство в различните сектори. Например, Европейският съюз направи промени в схемата за търговия с емисии, която управлява постепенното намаляване на емисиите от промишлеността и енергетиката.

За другите сектори са определени национални цели за ограничаване на емисиите. Приносът на всяка страна се определя според нейния брутен вътрешен продукт на глава от населението.

ЕС иска също така да използва способността на горите да абсорбират въглероден диоксид, за да се намали рискът от климатичните промени.

Прочетете повече подробности за мерките на ЕС за намаляване на емисиите.

Проблемът с производството и потреблението на енергия

Енергията е в основата на проблема с емисиите и затова Европейският съюз се ориентира към  политика за по-чисти източници и ефективно използване. Един от основните акценти е увеличаването на дела на възобновяемите източници (слънце, вятър, вода) и даването на възможност на отделните домакинства да произвеждат собствена „зелена“ енергия.

Друго измерение на тази политика е подобряването на енергийната ефективност на сградите и на домакинските уреди.

Научете повече за мерките на ЕС за чиста енергия.

Източник: Европейски парламент http://www.europarl.europa.eu/news/bg

 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria