europa.eu/rapid/press-re Повече детайли при комисар @GabrielMariya.

" /> europa.eu/rapid/press-re Повече детайли при комисар @GabrielMariya.

">

9.2 млрд. евро е бюджетът на първата програма на ЕС за цифровите технологии "Цифрова Европа"

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-08-14

Вижте как ще се разпределят средствата по области Повече детайли при комисар .


  1. Суперкомпютри: с 2,7 млрд. евро ще се финансират проекти за ускоряване и укрепване на изчисленията със суперкомпютри и обработката на данни в Европа, което е от решаващо значение за развитието в много области — от здравното обслужване и възобновяемата енергия до безопасността на автомобилите и киберсигурността.

  2. Изкуствен интелект: 2,5 млрд. евро са предвидени за подпомагане на разпространяването на изкуствения интелект в европейската икономика и обществото. Този бюджет се основава на европейския подход в областта на изкуствения интелект, представен на 25 април 2018 г.: целта е да се увеличат инвестициите, за да се извлече максимална полза от изкуствения интелект, като в същото време се вземат предвид социално-икономическите промени, предизвикани от него, и се гарантира подходяща етична и законова нормативна уредба.

  3. Киберсигурност и доверие: 2 млрд. евро ще бъдат инвестирани за защита на цифровата икономика, обществото и демокрацията в ЕС чрез укрепване на кибернетичната отбрана и на индустрията на Съюза в областта на киберсигурността, финансиране за съвременно оборудване и инфраструктура за киберсигурност и подкрепа за развитието на необходимите компетенции и знания. Предложението се основава на широкия набор от мерки за киберсигурност, представени през септември 2017 г., и на първото общоевропейско законодателство в областта на киберсигурността, което влезе в сила през май 2018 г.

  4. Цифрови умения: с инвестиция от 700 млн. евро ще се гарантира, че настоящата и бъдещата работна сила имат възможност лесно да придобият специализирани умения в областта на цифровите технологии чрез дългосрочни и краткосрочни курсове за обучение и стажове, независимо от това коя е тяхната страна членка на пребиваване.

  5. Гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото: 1,3 млрд. евро ще бъдат използвани за цифровата трансформация на публичната администрация и обществените услуги и за гарантиране на тяхната оперативна съвместимост на равнище ЕС, както и за улесняване на достъпа до технологии и ноу-хау за всички предприятия, особено МСП. Центровете за цифрови иновации ще бъдат единни звена за контакт за малки и средни предприятия и публични администрации, като предоставят достъп до технологичен експертен опит и експериментални съоръжения, както и съвети за по-добро оценяване на икономическата обосновка на проекти в областта на цифровата трансформация. Ще бъде подпомагана мрежа от центрове за цифрови иновации, като по този начин ще се осигури възможно най-голямо географско покритие в Европа. Понастоящем центровете за цифрови иновации са един от основните елементи на стратегията за цифровизиране на европейската промишленост.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria