Европейската комисия потвърди присъединяването, като двадесет и първа държава - членка на ЕС, на Нидерландия към Европейската прокуратура, която ще играе ключова роля в борбата с престъпления срещу бюджета на ЕС, като например измами, корупция, изпиране на пари или тежки трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро.

" /> Европейската комисия потвърди присъединяването, като двадесет и първа държава - членка на ЕС, на Нидерландия към Европейската прокуратура, която ще играе ключова роля в борбата с престъпления срещу бюджета на ЕС, като например измами, корупция, изпиране на пари или тежки трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро.

">

Европейската прокуратура разшири обвхата си до 21 държави членки

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-08-01

Европейската комисия потвърди присъединяването, като двадесет и първа държава - членка на ЕС, на Нидерландия към Европейската прокуратура, която ще играе ключова роля в борбата с престъпления срещу бюджета на ЕС, като например измами, корупция, изпиране на пари или тежки трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро.


До края на 2020 г. Европейската прокуратура ще стане готова за действие във всички участващи държави членки. На 8 юни 2017 г. 20 държави — членки на Европейския съюз, постигнаха политическо съгласие за създаването на Европейската прокуратура чрез засилено сътрудничество. Регламентът за създаване на Европейската прокуратура беше приет от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 12 октомври 2017 г. и влезе в сила на 20 ноември 2017 г. Тук ще откриете подробни отговори на Вашите въпроси относно новата европейска структура.

Европейската прокуратура ще бъде независима и децентрализирана прокурорска служба на Европейския съюз с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред престъпленията против бюджета на ЕС, като например измами, корупция или трансгранични измами с ДДС в размер на над 10 милиона евро, и да предава на съд извършителите на такива престъпления.Европейската прокуратура ще функционира като единен орган на територията на участващите държави членки и ще обединява усилията на европейските и националните правоприлагащи органи в единен, интегриран и ефикасен подход.

Защо ни е нужна Европейска прокуратура?

Какви ще бъдат основните характеристики на Европейската прокуратура?

Каква е структурата на Европейската прокуратура?

Как ще работят европейските делегирани прокурори?

Как ще бъдат избирани прокурорите в Европейската прокуратура?

Кое е правното основание за създаване на Европейската прокуратура?

Какво представлява засиленото сътрудничество и има ли смисъл от създаване на Европейската прокуратура по този начин?

Как ще бъдат избирани прокурорите в Европейската прокуратура?

Кои държави членки ще участват в Европейската прокуратура?

Защо борбата с измамите да не бъде водена пряко от държавите членки?

Какво ще се промени със създаването на Европейската прокуратура?

Как ще се гарантира независимостта на Европейската прокуратура?

С какви процесуални права разполагат заподозрените лица?

Каква ще бъде ролята на Евроюст след създаването на Европейската прокуратура?

Каква ще бъде ролята на OLAF след създаването на Европейската прокуратура?

Европейската прокуратура ще започне ли да задържа хора с помощта на собствени полицейски сили?

Къде ще се намира седалището на Европейската прокуратура?

Кога ще започне да функционира Европейската прокуратура?

Отговорът на тези въпроси прочетете в сайта на Представителството на ЕК в Бйлгария: https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria