Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Постоянно гражданство на Европейския съюз“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-07-18

Колегиумът на членовете на Комисията взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена „Постоянно гражданство на Европейския съюз“.


Основната цел на предложената инициатива е да се гарантира, че европейското гражданство и свързаните с него права не могат да бъдат загубени, след като веднъж са получени.По-конкретно, организаторите посочват Брексит и бъдещата загуба на гражданство на ЕС и права на гражданите на Обединеното кралство.

Решението на Комисията за регистрация на инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап Комисията не анализира съдържанието.

Регистрацията на тази инициатива ще се състои на 23 юли 2018 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в рамките на една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на регламента относно Европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите от ЕС да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

В регламента относно Европейската гражданска инициатива са предвидени следните условия за допустимост – предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложения за правни актове, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4566_bg.htmКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria