Решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-07-19

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.


Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 80 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

1. Цифров единен пазар

2. Икономически и финансови въпроси

3. Енергетика

4. Околна среда

5. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

6. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

7. Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

8. Миграция, вътрешни работи и гражданство

9. Мобилност и транспорт

10. Данъчно облагане и митнически съюз

За информация: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_bg.htm
Към всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria