Европейската комисия дава старт на програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-06-25

На Цифровата асамблея в София Европейската комисия стартира програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани.


С нея се цели да се подкрепи преходът на региона към цифрова икономика и да се направят достъпни за всички негови граждани ползите от цифровия преход — например ускорен икономически растеж, повече работни места и по-добри услуги.

Комисията и министрите от шест партньори от Западните Балкани — Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бившата Югославска република Македония и Сърбия — се ангажират да:

  • Инвестират в широколентовата свързаност: Добрата цифрова инфраструктура е особено важна за разгръщането на широколентовия достъп в Западните Балкани. По линия на Рамката за инвестиции в Западните Балкани (WBIF) ще бъдат отпуснати 30 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, предназначени за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп в региона, за да се мобилизират стратегическите инвестиции и да се насърчи социално-икономическият растеж.За Албания вече беше одобрен пакет за техническа помощ по линия на WBIF като един от първите инвестиционни пакети.
  • Увеличават нивото на киберсигурността, доверието и цифровизирането на промишлеността: ЕС и Западните Балкани имат обща цел да подобрят сигурността и доверието онлайн. Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани ще подкрепи изграждането на капацитет в областта на доверието, сигурността и цифровизирането на промишлеността в Западните Балкани, така че да се гарантира, че всички сектори се възползват от иновациите в цифровите технологии.
  • Укрепват цифровата икономика и общество Програмата в областта на цифровите технологии ще подпомогне електронното управление, електронните обществени поръчки, а също и инструментите на електронното здравеопазване и ще повиши цифровите умения на гражданите. Това ще бъде постигнато чрез подкрепа на ангажирането и представянето на Западните Балкани в инициативите и събитията на ЕС. Сред тях е и срещата „Startup Europe Summit 2018“ в София, която дава възможност на стартиращи предприятия от региона да се свържат с големите европейски центрове и да работят в мрежа с тях; допускането на студенти и млади хора от Западните Балкани до участие в проекта за стажове „Цифрова възможност“, за да могат непосредствено да участват в обучения в областта на цифровите технологии; също и отварянето на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ за участие на всички партньори от Западните Балкани, с което в региона ще бъдат поощрени уменията за програмиране и цифровата грамотност.
  • Стимулират научноизследователската дейност и иновациите: Програмата в областта на цифровите технологии ще помогне да се създадат национални научно-изследователски структури и да се разработят съвременни цифрови инфраструктурни съоръжения в Западните Балкани и ще ги интегрира в нововъзникващото цифрово европейско научноизследователско пространство. Тези дейности ще осигурят обучение на световно равнище за ново поколение научни работници и инженери и ще насърчат междудисциплинарното сътрудничество.

Следващи стъпки

Като има предвид мащаба на необходимите инвестиции, Комисията се ангажира да си сътрудничи тясно с всички партньори и с властите от Западните Балкани с цел да се проучат начините за финансиране и координирано изпълняване на програмата в областта на цифровите технологии.

Инициативата за диалог между ЕС и Западните Балкани в областта на информационните и комуникационните технологии, създадена съвместно с партньорите от Западните Балкани, ще има за задача да наблюдава изпълнението на Програмата в областта на цифровите технологии.

Контекст

Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани е резултат от общите усилия на шестте партньора от Западните Балкани и Европейската комисия. Тя беше представена на 6 февруари 2018 г. като една от шестте приоритетни инициативи в съобщението „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“. Ангажиментът за стартиране на Програмата в областта на цифровите технологии беше обявен по време на срещата на върха за Западните Балкани в областта на цифровите технологии, състояла се през април тази година, на който беше оповестена и пътна карта за понижаване на таксите за роуминг между държавите от ЕС и партньорите от Западните Балкани.

На срещата на върха в Триест през юли 2017 г. държавните ръководители от Западните Балкани се ангажираха с цифровата интеграция като един от четирите компонента на Многогодишния план за действие за регионалната икономическа областТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••.

За повече информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-launches-digital-agenda-for-the-western-balkans_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria