Бюджетът на ЕС: Програма за подкрепа на реформите и функция за стабилизиране на инвестициите ще укрепват европейския икономически и паричен съюз

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-05-31

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предлага да се създадат програма за подкрепа на реформите и европейска функция за стабилизиране на инвестициите.


Двете предложения са част от по-широката програма за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз и за използване на бюджета на ЕС за укрепване на ефективността и устойчивостта на нашите взаимосвързани икономики.

Предложенията съчетават ключовите принципи на солидарност и отговорност на всички равнища и представляват изпълнение на ангажиментите, поети от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2017 г. Те също така се основават на визията, изложена в доклада на петимата председатели от юни 2015 г. документа за размисъл от май 2017 г. и пътната карта на Комисията за задълбочаването на Икономическия и паричния съюз на Европа от декември миналата година, като в основата им са залегнали три принципа: единство, ефективност и демократична отчетност. С днешните предложения еврозоната ще бъде твърдо включена в дългосрочния бюджет на Съюза.

Чрез програмата за подкрепа на реформите ще се подкрепят приоритетни реформи във всички държави членки с общ бюджет в размер на 25 милиарда евро. Тя се състои от три елемента: инструмент за осъществяване на реформи, чрез който ще се предоставя финансова подкрепа за реформите; инструмент за техническа подкрепа, чрез който ще се предоставят и споделят технически експертни познания и опит; и механизъм за сближаване, за да се помогне на държавите членки по пътя им за присъединяване към еврото;

Европейската функция за стабилизиране на инвестициите ще допринесе за стабилизиране на равнищата на публичните инвестиции и за улесняване на бързото възстановяване на икономиката в случай на сериозни икономически сътресения в държавите членки от еврозоната и в тези, които участват в Европейския механизъм на обменните курсове (ERM II). Тази функция ще допълни ролята на действащите на национално равнище автоматични стабилизатори. При условие че се спазват строги критерии за разумни макроикономически и фискални политики, могат бързо да бъдат мобилизирани заеми в размер до 30 милиарда евро, заедно с лихвена субсидия за покриване на разходите по тях.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Икономическият и паричен съюз служи най-вече за подобряването на живота на всички европейци. Като отбелязваме 20-ата годишнина на единната ни валута с поглед напред в бъдещето, трябва да дадем на ЕС и на еврозоната необходимите инструменти, за да предоставят още повече просперитет и стабилност. Чрез днешните предложения икономическият и паричен съюз ще стане защитната и обединяваща сила, която бе предвиден да бъде. Комисията използва бюджета на ЕС, за да повиши ефективността, устойчивостта и капацитета за реакция на всички държави членки, независимо дали са в еврозоната или възнамеряват да се присъединят. Еврото е паричната единица на Съюза, а силната и стабилна еврозона е от съществено значение за държавите, които членуват в нея, и за ЕС като цяло.“

През последните години бяха осъществени важни стъпки за укрепване на икономическия и паричен съюз, но структурата му все още е незавършена. С днешните предложения се решават някои от оставащите предизвикателства и се показва как бюджетът на ЕС може да бъде мобилизиран в подкрепа на стабилността, конвергенцията и сближаването в еврозоната и в ЕС като цяло.

Предложените днес инструменти се допълват взаимно и ще функционират в пълен синхрон с приоритетите за реформи, посочени в контекста на европейския семестър за координация на икономическите политики, както и с другите финансови инструменти на ЕС за работни места, растеж и инвестиции, като европейските структурни и инвестиционни фондове, новия фонд InvestEU и Механизма за свързване на Европа.


Добре работещи и устойчиви икономики: Програма за подкрепа на реформите

Предложената програма за подкрепа на реформите ще предоставя финансова и техническа помощ за всички държави — членки на ЕС, за да следват и прилагат реформи, насочени към модернизиране на икономиките си, особено приоритетите за реформи, набелязани в рамките на европейския семестър. Целенасочена подкрепа ще се предлага на онези държави членки, които желаят да се присъединят към еврото. Програмата за подкрепа на реформите ще разполага с общ бюджет от 25 милиарда евро и ще подкрепя усилията за реформи в области, като продуктовите пазари и пазарите на труда, образованието, данъчните системи, капиталовите пазари, бизнес средата, както и инвестициите в човешки капитал и реформите на публичната администрация. Програмата за подкрепа на реформите ще бъде отворена за всички държави членки, които желаят да се възползват от нея. Тя включва три отделни и допълващи се инструмента:

  • Инструмент за осъществяване на реформи, който ще предоставя финансова подкрепа за ключови реформи, набелязани в рамките на европейския семестър, като 22 милиарда евро ще бъдат на разположение на всички държави членки. През последните месеци с държавите членки се провежда интензивен диалог относно това как да се развие този нов инструмент в бъдеще, включително чрез пилотен проект с Португалия.
  • Инструмент за техническа подкрепа, за да се помогне на държавите членки в разработването и осъществяването на реформи и да подобрят административния си капацитет. За целта се използва опитът на Службата за подкрепа на структурните реформи, която оказа подкрепа на повече от 440 проекта за реформи в 24 държави от ЕС през последните години. Този инструмент е на разположение на всички държави членки и разполага с бюджет в размер на 0,84 милиарда евро.
  • Механизъм за сближаване в размер на 2,16 милиарда евро, чрез който ще се предостави специална финансова и техническа подкрепа на държавите членки, извършили осезаеми стъпки по пътя към еврото. Този механизъм не изменя критериите за присъединяване към еврото, но ще предостави практическа подкрепа за осигуряване на успешен преход към участието в еврото за държавите членки, които желаят да се присъединят.

Повишена стабилност: Европейска функция за стабилизиране на инвестициите

Предложението за създаване на европейска функция за стабилизиране на инвестициите има за цел да защитава публичните инвестиции в случай на големи асиметрични сътресения и да подпомага бързото възстановяване на икономиката. Както стана ясно през годините на кризата, съществуващите национални механизми за стабилизиране може да не бъдат достатъчни за поемане на някои макроикономически сътресения и често съществуват рискове от отрицателни ефекти в други страни с особено вредно въздействие върху равнищата на публичните инвестиции и реалната икономика. Този нов инструмент е насочен към държавите членки от еврозоната и държавите, участващи в Механизма на обменните курсове ERM II, които вече не могат да използват своята парична политика като лост за приспособяване при сътресения.

От една страна, новата функция ще допълва съществуващите инструменти на национално и европейско равнище, чиято цел е предотвратяването на кризи, включително посредством европейския семестър и съответните средства от ЕС, а от друга страна, ще е насочена към ситуации на финансови сътресения чрез Европейския механизъм за стабилност и подкрепа за платежния баланс.

В случай на големи асиметрични сътресения тази функция:

  • Ще предостави до 30 милиарда евро в заеми „бек-ту-бек“, гарантирани от бюджета на ЕС. За да се сведе до минимум моралният риск, държавите членки ще трябва да отговарят на строги критерии за допустимост въз основа на солидни финансови и макроикономически политики. Със заемите ще се предоставя допълнителна финансова подкрепа в момент, в който публичните финанси са под натиск, и тази подкрепа следва да бъде насочена към запазване на благоприятстващите растежа публични инвестиции, които от своя страна ще запазят работните места на повече хора и ще дадат възможност на икономиката да се възстанови по-бързо.
  • Ще включва компонент на предоставяне на безвъзмездни средства за покриване на пълните разходи за лихви. Ще бъде създаден нов фонд за подкрепа на стабилизирането, за да събира вноски от държавите членки, съответстващи на определен дял от техните парични доходи от държаните от тях активи в замяна на банкнотите, които предоставят (общоизвестно като „сеньораж“). Приходите от този фонд ще се насочат към бюджета на ЕС, за да се предоставят лихвени субсидии на отговарящи на условията държави членки. Тази лихвена субсидия е важна, за да има този инструмент финансово значение.

Както бе предвидено през декември 2017 г., функцията за стабилизиране може да бъде допълнена с течение на времето от допълнителни финансови ресурси извън бюджета на ЕС, като евентуална роля на Европейския механизъм за стабилност, бъдещия Европейски валутен фонд и евентуален механизъм за доброволно осигуряване, който ще бъде създаден от държавите членки. Фондът за подкрепа на стабилизирането също може също да послужи като средство в този контекст.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира, че средствата от ЕС започват да водят до резултати по места във възможно най-кратък срок. Закъсненията биха означавали структурата на икономическия и паричен съюз да остане незавършена, а осъществяването на необходимите реформи да изисква по-дълго време и капацитетът за посрещане на сътресения да не бъде оптимален.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между сегашния (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза за всички.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria