Европейската комисия желае също както България автомобилният превоз на товари да бъде конкурентоспособен

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-05-14

Статия на европейския комисар по въпросите на транспорта Виолета Булц


В момента ЕС работи по усъвършенстването на правилата на Съюза, отнасящи се до товарния автомобилен транспорт. Целта е да се опростят разпоредбите, които уреждат работата на шофьорите и автомобилните превозвачи на товари, и да се създадат възможности за развитие на сектора. В България и в други държави членки имаше много обсъждания по тази тема, тъй като на автомобилния превоз на товари се пада значителен дял от икономиката и от общата трудова заетост.

Европейската комисия, както и България, желае автомобилният превоз на товари да бъде ефикасен, икономически ефективен и конкурентоспособен сектор, така че да се даде възможност на превозвачите да планират своята работа по оптимален и гъвкав начин и да се подпомогне изграждането на силна икономика.

Ние също сме съгласни, че превозвачите не трябва да бъдат обременявани от едностранно въведени национални разпоредби, които налагат непропорционално високи разходи и пречат на конкурентоспособността. Съществува риск поредицата от наскоро въведени правила относно националните минимални заплати да постави превозвачите и шофьорите в много трудни ситуации. Много от тях са били глобени само защото не са знаели за приложимите разпоредби в дадена държава членка.

Въпросът за социалната справедливост в този отрасъл и как най-добре да се приложи в транспортния сектор принципът за равното заплащане за равен труд може да се обсъжда много. Що се отнася до международния транспорт, Комисията предложи конкретни правила, които са пропорционални и намаляват тежестта за множеството малки компании в сектора. Вниманието ни е насочено към шофьорите, които са в основата на целия автомобилен превоз на товари и които често са на път продължително време и заслужават добри условия на труд.

Но в крайна сметка най-важното за автомобилния превоз на товари — един в много голяма степен мобилен сектор — е да разполага с прости, балансирани и изпълними правила, които са еднакви в целия ЕС и съобразени със специфичните нужди на сектора. Явно е, че в момента нещата не стоят така.

С оглед на това през май миналата година Комисията реши да вземе мерки и да внесе предложение за законодателен пакет, целящ рационализиране и опростяване на разпоредбите, например като се предвиди срок, в който да не се прилагат националните минимални заплати. Ние искаме по-малко бюрокрация и формалности, а проверките да бъдат сведени до необходимия минимум. Предложихме шофьорите да държат в кабината си само няколко важни документа и да могат да ги представят в електронен вид. Една от другите идеи е шофьорите пак да могат да продължат да спят в кабината, когато са паркирали на обезопасени и сигурни паркинги, а за развитието на такива съоръжения ние предложихме да има повече пари от ЕС. И накрая — и това е друг важен въпрос тук, в България, — шофьорите имат правото да се връщат у дома редовно, но в крайна сметка би трябвало сами да решат къде желаят да прекарат свободното си време.

България има ключова роля като председател по време на тези изключително важни европейски дискусии в Съвета, които ще достигнат кулминация на 7 юни в Люксембург. Убедена съм, че предложените нови правила ще подпомогнат превозвачите и шофьорите както от България, така и от другите държави членки. Убедена съм също така, че сега е възможно да се постигне договореност, която отговаря на българските национални интереси. Забавянето на новите правила само ще влоши ситуацията, тъй като постепенно се появяват нови препятствия. Ако не приемем нови общи разпоредби, из целия ЕС ще продължат да се появяват едностранно въведени мерки. Ако през юни държавите — членки на ЕС, не постигнат съгласие, новите правила ще се отложат с няколко години и ще запазят сегашната фрагментация на единния пазар при товарните превози.

В сравнение с настоящото положение, шофьорите на камиони в Европа заслужават много повече. А и самата европейска икономика заслужава много повече. Нека да постигнем споразумение заедно на 7 юни!

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria