Бюджетът на ЕС за 2019 г.: Комисията предлага бюджет, съсредоточен върху постоянството и изпълнението, с цел растеж, солидарност, сигурност

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-05-25

Европейската комисия предложи проектобюджет на ЕС за 2019 г. в размер на 166 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения. Това представлява увеличение от 3 % за 2018 г. и включва инвестиции в по-силна и по-устойчива европейска икономика и насърчаване на солидарността и сигурността от двете страни на границите на ЕС.


рамките на текущия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. това е шестият поред бюджет и той функционира според зададените в посочения дългосрочен бюджет ограничения. Предназначен е за оптимизиране на финансирането за съществуващите програми, както и за новите инициативи, и за повишаване на европейската добавена стойност в съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Предлагаме амбициозен бюджет, чрез който продължаваме да подкрепяме нашите приоритети, особено инвестициите, заетостта, младежта, миграцията, солидарността и сигурността, и чрез който осигуряваме европейска добавена стойност за нашите граждани. Нуждаем се от стабилност за ЕС и се надявам да постигнем споразумение с Парламента и Съвета възможно най-скоро.“

Предложението се основава на презумпцията, че след като Обединеното кралство напусне Съюза на 30 март 2019 г., то ще продължи да дава принос и да участва в изпълнението на бюджета на ЕС до края на 2020 г., както ако беше държава членка.

Европейският парламент и държавите — членки на Европейския съюз, ще обсъдят съвместно това предложение. По-рано този месец Европейската комисия представи предложението си за прагматичен и модерен дългосрочен бюджет за периода 2021—2027 г.

Стимулиране на европейската икономика

Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще достигнат почти 80 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения през 2019 г. Това включва увеличения на редица водещи програми:

 • 12,5 милиарда евро (+ 8,4 % спрямо 2018 г.) за научни изследвания и иновации в рамките на „Хоризонт 2020“, включително 194 милиона евро за ново съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии;
 • 2,6 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм+“ (+ 10,4 % спрямо 2018 г.);
 • 3,8 милиарда евро по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) (+ 36,4 % спрямо 2018 г.) за инфраструктурни мрежи;
 • допълнителни 233,3 милиона евро за инициативата за младежка заетост в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е високо, към които ще се добави равностойно финансиране със средства от Европейския социален фонд.

Комисията очаква програмите по политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. да продължат да следват оптимален ритъм на изпълнение през 2019 г. след окуражаващите сигнали в края на миналата година, а именно средства в размер на 57 милиарда евро (+ 2,8 % спрямо 2018 г.). Финансирането за селскостопанската политика се очаква да остане стабилно, достигайки почти 60 милиарда евро (+ 1,2 % спрямо 2018 г.).

Сигурност в рамките на ЕС и отвъд неговите граници

Независимо от ограниченията в дългосрочния бюджет на ЕС за 2014—2020 г. Комисията използва всички възможности за гъвкавост в бюджета, за да се гарантира, че и тази година продължава да се обръща специално внимание на въпросите, свързани с миграцията и с управлението на границите:

 • реформа на общата европейска система за убежище, за да се осигури по-ефективна, справедлива и хуманна политика в областта на убежището;
 • нова система за влизане/излизане с цел засилване на управлението на границите,
 • укрепване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Агенцията на ЕС в областта на убежището и другите агенции, които за занимават с гранични и визови въпроси;
 • допълнителни 1,5 милиарда евро за Механизма за бежанците в Турция, за да продължи предоставянето на храна, образование и жилищно настаняване на лицата, бягащи от войни в Сирия и на други места (допълнителни 500 милиона евро ще бъдат вече предоставени по текущия бюджет за 2018 г. и затова Комисията предлага също този бюджет да бъде изменен);
 • изпълнение на две основни инициативи: рамката за партньорство с трети държави по линия на европейската програма за миграцията и Европейския фонд за устойчиво развитие с цел справяне с първопричините за миграцията.

Подкрепа за нови инициативи

Освен укрепването на вече предприетите усилия този проектобюджет включва и подкрепа за нови инициативи:

 • 103 милиона евро за Европейския корпус за солидарност, за да се създадат възможности за младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в собствената си страна или в чужбина;
 • 11 милиона евро за създаването на Европейски орган по труда, който ще помогне да се гарантира справедлива трудова мобилност в рамките на вътрешния пазар и да се опрости сътрудничеството между националните органи;
 • 40 милиона евро за удължаването на срока на Програмата за подкрепа на структурните реформи, насочена към осъществяването на структурни реформи в държавите членки;
 • 245 милиона евро за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, за да се подкрепи европейската отбранителна промишленост и да се осъществи напредък към постигането на Европейски съюз за отбрана;
 • 150 милиона евро за укрепване на реакцията при земетресения, горски пожари и други бедствия в Европа посредством резерв от способности в областта на гражданската защита на равнище ЕС, включително оборудване и екипи rescEU;
 • 5 милиона евро са предвидени за създаването на новата Европейска прокуратура, за да се подлага на наказателно преследване трансграничната престъпност, включително измамите, изпирането на пари и корупцията. Ще бъдат предприети по-нататъшни стъпки за защита на гражданите и предприятията от кибератаки.

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria