Пакет относно разширяването: Комисията публикува докладите за партньорите от Западните Балкани и Турция

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-04-17

Европейската комисия прие днес годишния си пакет по въпросите на разширяването, включително седем отделни доклада, в които прави оценка на изпълнението на политиката на ЕС по въпросите на разширяването, основаваща се на установени критерии и на справедливи и строги условия.


Изминаването на пътя към членството в ЕС представлява обективен и основан на заслуги процес, който зависи от конкретните резултати, постигнати от всяка държава, като първостепенни приоритети са върховенството на закона, правосъдието и основните права. В основата на една надеждна перспектива за разширяване са непрекъснатите усилия и необратимите реформи. Разширяването на ЕС представлява инвестиция в мира, сигурността и стабилността в Европа: перспективата за членство в Съюза има мощна преобразяваща сила върху партньорите в процеса, тъй като предполага извършването на положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

Комисията препоръча днес Съветът да вземе решение за започването на преговори за присъединяване с бившата югославска република Македония и с Албания в контекста на постигнатия от двете страни напредък, като настоящият импулс за реформи трябва да бъде запазен и засилен. По-конкретно изпълнението от бившата югославска република Македония на приоритетите за спешни реформи ще бъде от решаващо значение за бъдещия напредък на страната. По отношение на Албания от основно значение ще бъде постигането на напредък в ключовата област на върховенството на закона, особено по всичките пет приоритета за ключови реформи, както и продължаването на отбелязването на конкретни и осезаеми резултати при повторното оценяване на съдиите и прокурорите (проверка). В подкрепа на тази работа Комисията ще приложи засилен подход към преговорните глави, отнасящи се до съдебната власт и основните права, както и до правосъдието, свободата и сигурността. Тази крачка напред в хода на един дълъг процес е в съответствие с подхода, основан на заслуги, и строгите условия, които бяха потвърдени за последно в стратегията на Комисията за Западните Балкани. Както се посочва в стратегията за Западните Балкани, необходимо е самият ЕС да бъде готов, включително от институционална и финансова гледна точка, за да може да приеме нови членове, след като те изпълнят условията. Съюзът трябва да стане по-силен, по-стабилен и по-ефективен, преди да се разрасне още.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини заяви: „Днешната крачка напред за бившата югославска република Македония и за Албания е крачка напред за целия регион на Западните Балкани. Стратегическият ни акцент и ангажираността ни водят до практически напредък и до ползи за хората в региона. Работата по реформите и модернизацията обаче трябва да продължат в интерес на партньорите и на Европейския съюз.“

Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан заяви: „Нашата политика на разширяване продължава да бъде основна движеща сила за реформите на Западните Балкани. Благодарение на нея икономиките и обществата в региона се модернизират и регионът постепенно се превръща в място на по-голямо благоденствие и стабилност, което е в интерес и на ЕС. Днешните ни препоръки за бившата югославска република Македония и Албания отчитат постигнатия напредък. Това е важна крачка напред, но трябва да е ясно — и това се отнася за всички държави на Западните Балкани: необходимо е да се извърви целият път към ЕС и той не може да бъде съкращаван. Продължават да са налице сериозни пропуски. Необходимо е реформите, особено в сферата на върховенството на закона, да бъдат прилагани по-строго и да доведат до трайни резултати. Тези реформи не са „за Брюксел“: ефективна съдебна власт, ефективна борба с корупцията и организираната престъпност, ефикасна публична администрация, по-силна икономика — всичко това е от пряка полза за региона и жителите му, както и за Европа като цяло.“

Оценката на отбелязания напредък и набелязването на недостатъците предоставят стимули и насоки, за да могат държавите да продължат да осъществяват нужните широкообхватни реформи. За да може перспективата за присъединяване да се превърне в реалност, държавите трябва да дадат приоритет на реформите в основни сфери, каквито са върховенството на закона, правата на човека, демократичните институции и реформата на публичната администрация, както и в областите на икономическото развитие и конкурентоспособността и всички сфери, в които все още има структурни недостатъци. Страните трябва да осигурят правилното осъществяване на реформите и да демонстрират конкретни резултати. Комисията ще продължи да подкрепя усилията за реформи чрез стратегическо подпомагане и целенасочена финансова помощ.

Програми за икономически реформи

За първи път заедно с пакета относно разширяването Комисията публикува и годишните си оценки на програмите за икономически реформи за Западните Балкани и Турция. Годишните оценки на програмите за икономически реформи за страните от Западните Балкани и Турция показват траен икономически растеж и усилия за укрепване на макроикономическата и фискалната стабилност с оглед на актуалните уязвимости. Стабилните политики следва да бъдат запазени, а реформите — ускорени с цел намаляване на продължаващите макроикономически рискове, отключване на източници за устойчив дългосрочен растеж и по-бързо сближаване с ЕС.

Програмите за икономически реформи играят важна роля за по-доброто планиране на икономическата политика и за ориентирането на реформите, насочени към засилване на конкурентоспособността и подобряване на условията за приобщаващ растеж и създаване на работни места. Те помагат на партньорските страни да изпълнят икономическите критерии за присъединяване и да се подготвят за участието си в Европейския семестър за координация на икономическите политики в ЕС, след като се присъединят. Тази година за първи път двата пакета бяха синхронизирани, което показва значението на функциониращата икономика за постигането на напредък по пътя към ЕС.

КОНТЕКСТ

Процес на разширяване

Настоящата програма за разширяване обхваща партньорските страни от Западните Балкани и Турция. Със страните кандидатки бяха започнати преговори за присъединяване — Черна гора (2012 г.), Сърбия (2014 г.) и Турция (2005 г.). Бившата югославска република Македония е страна кандидатка от 2005 г., а Албания получи статут на кандидатка през 2014 г. Босна и Херцеговина (през февруари 2016 г. беше подадена кандидатура за присъединяване към ЕС) и Косово (през април 2016 г. влезе в сила Споразумение за стабилизиране и асоцииране) са потенциални кандидатки.

За подробности относно констатациите и препоръките за всяка държава вж.: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/enlagement-package-ec-published-reports-for-western-balkans-countries-and-turkey_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria