Специално проучване на Евробарометър: Справедлив ли е животът в ЕС според европейските граждани?

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-04-23

Според ново проучване повечето европейски граждани са на мнение, че животът като цяло е справедлив, но имат опасения по отношение на правосъдието, политическите решения и неравенството в доходите.


Специално проучване на Евробарометър: Справедлив ли е животът в ЕС според европейските граждани?

Брюксел, 23 април 2018 r.

Според ново проучване повечето европейски граждани са на мнение, че животът като цяло е справедлив, но имат опасения по отношение на правосъдието, политическите решения и неравенството в доходите.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер избра справедливостта в ЕС за основния си политически приоритет. За да подкрепи това усилие с научни данни, службата на Комисията, работеща в областта на науката и знанията — Съвместният изследователски център, изготви миналата година първия си доклад за справедливостта. Резултатите от публикуваното днес специално проучване на Евробарометър ще помогнат за справяне с по-общите въпроси, свързани с усещането за несправедливост в областта на заетостта, образованието, здравеопазването и обществото като цяло.

Според проучването на Евробарометър, публикувано днес, по-голямата част от европейците считат, че повечето неща, които се случват в живота им, са справедливи и че те разполагат с равни възможности, за да напреднат в живота. Те обаче не са убедени, че правосъдието и политическите решения се прилагат по равен и еднакъв начин в техните държави, т.е. независимо от социалното положение, богатството и връзките на хората. Повечето европейци са също така на мнение, че неравенството в доходите е прекалено голямо и че правителствата следва да предприемат мерки за отстраняването му, докато по-малко от половината вярват, че равните възможности и социалното им положение са се подобрили с течение на времето.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център, заяви: „Справедливостта е съществена част от изграждането на една по-устойчива, сплотена Европа. Инициативите, които сме подготвили в тази област, трябва да се основават на надеждни данни, но същевременно да вземат предвид ценностите и възприятията на европейците. Горд съм, че работата на Съвместния изследователски център ни помага да увеличим знанията си и в двата аспекта — така той подпомага съществено усилията ни да изградим една по-добра Европа за бъдещето.“

Основните констатации от проучването на Евробарометър се отнасят до образованието, доходите, социалното положение и мобилността между поколенията. Те разглеждат също възприятието за миграцията и глобализацията — миграцията е един от факторите, стимулиращи увеличаващите се неравенства, а глобализацията е показател за политическите предпочитания, които са сред факторите, определящи нагласите към справедливостта и неравенството:

  • Над половината от респондентите са на мнение, че хората имат равни възможности, за да напреднат в живота (58 %). Зад тази цифра обаче се крият съществени разлики между регионите, като в Дания съгласни с твърдението са 81 %, а в Гърция лицата, които са съгласни с него, са едва 18 %. 

  • Респондентите са по-малко оптимистични за справедливостта в специфични области. Едва 39 % вярват, че справедливостта винаги надделява над несправедливостта, докато същият процент респонденти не са съгласни с това твърдение. Още по-песимистичен е фактът, че едва 32 % са съгласни, че политическите решения се прилагат по еднакъв начин за всички граждани, а 48 % не са на това мнение. Като цяло хората са по-склонни да възприемат нещата като справедливи, ако са по-добре образовани, по-млади и в по-добро финансово положение. 

  • Според огромна част от респондентите разликата в доходите е прекалено голяма (84 %) — от 96 % в Португалия и 92 % в Германия до 59 % в Нидерландия. Във всички държави с изключение на Дания над 60 % са съгласни, че правителствата следва да предприемат мерки, за да намалят тази разлика

  • Според съответно 98 % и 93 % от респондентите доброто здраве и качественото образование са съществени или важни за постигането на напредък в живота. Усилената работа и познаването на подходящите хора също се считат за съществени или важни от над 90 % от респондентите. За по-маловажни се считат произхождането от богато семейство, наличието на политически връзки, конкретният етнически произход или полът при раждане.

  • По-малко от половината от респондентите (46 %) считат, че възможностите за напредък в живота са по-равни в сравнение с тези отпреди 30 години, като над 70 % от респондентите в Малта, Финландия и Ирландия са съгласни с това твърдение, а в Хърватия, Франция и Гърция техният брой е под 25 %.

  • Като цяло 47 % от европейците са на мнение, че глобализацията е нещо добро, докато 21 % са на противоположното мнение. Според 39 % от респондентите миграцията към тяхната държава е нещо добро, докато 33 % не са съгласни с това.

Съвместният изследователски център ще използва данните от проучването и най-новите научни изследвания, за да продължи да изгражда база от знания в подкрепа на политиките на ЕС, насочени към създаването на по-справедливо общество. През 2019 г. той ще публикува серия от обзори на политиките и второто издание на доклада за справедливостта.

Контекст

Специалното издание на Евробарометър 471 „Справедливост, неравенство и мобилност между поколенията“ бе осъществено чрез интервюта на живо между 2 и 11 декември 2017 г. Интервюирани бяха общо 28 031 лица в 28 държави — членки на ЕС.

По-ранният доклад за справедливостта, изготвен от Съвместния изследователски център, анализира данни и статистическа информация за неравенството в доходите, за въздействието, което оказват семейният произход и географското местоположение върху възможностите в областта на образованието, здравеопазването и пазара на труда, и за възприятията на хората и техните нагласи. Съвместният изследователски център също така създаде общност за обмен на практики в областта на справедливостта, която свързва лицата, разработващи политиките на ЕС, с представители на академичните и научноизследователските среди, работещи по въпроси, свързани със справедливостта.

В рамките на европейския стълб на социалните права Комисията предложи за тази цел редица правни инициативи и инициативи в областта на политиката, включително предложение за увеличаване на равенството между половете чрез подобряване на баланса между личния и професионалния живот на работещите родители, както и предложения, целящи създаването на по-предвидими и по-прозрачни условия на труд и достъп до социална закрила за всички.

За да се използва пълният потенциал на образованието и културата с цел увеличаване на социалната справедливост, участието и икономическия растеж, Комисията работи за създаването до 2025 г. на европейско пространство за образование, като предлага редица инициативи в областта на образованието, младежта и културата. Нейният първи пакет от мерки, представен през януари, включва предложение за подсилване на приобщаващото образование с цел насърчаване на качественото образование за всички ученици.

 

За повече информация от източника: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3427_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria