Борба с онлайн дезинформацията: Експертна група се застъпват за създаването на Кодекс на принципите, с който да се ангажират онлайн платформите и социалните мрежи

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-03-12

В доклада, предаден днес на комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, експертната група на високо равнище относно онлайн разпространението на фалшиви новини и дезинформация предлага явлението да бъде дефинирано и отправя редица препоръки.


Независимите експерти се застъпват за създаването на Кодекс на принципите, с който да се ангажират онлайн платформите и социалните мрежи. Докладът допълва първите изводи от обществена консултация и проучване на Евробарометър, които също бяха публикувани днес. Тези материали ще бъдат използвани при изготвянето на Съобщение за борбата с онлайн дезинформацията, което Комисията ще публикува през пролетта.

Комисар Габриел каза следното: "Изказваме благодарност на експертната група на високо равнище и на професор Мадлен де Кок Бюнинг за отличната работа при ръководенето на групата и спазването на кратките срокове. Благодарение на събраните мнения и богатия колективен експертен опит сега разполагаме с разнообразни материали, които ще ни помогнат да изготвим няколко конкретни варианта на действие за преодоляване на рисковете, свързани с онлайн дезинформацията."

Председателят на експертната група на високо равнище професор Мадлен де Кок Бюнинг заяви: "Доволна съм от нашите резултати, особено от ангажираността на всички заинтересовани страни, в т.ч. онлайн платформите, към мерките, които препоръчахме на Комисията да предприеме. Свидетели сме на голяма крачка напред в справянето с проблема на разпространението на дезинформация: дадохме силен старт на Кодекс на практиките, подкрепян от многостранна коалиция."

Експертна група на високо равнище дефинира проблема

Докладът на експертната група на високо равнище насочва вниманието най-вече към проблеми, свързани с онлайн дезинформацията, а не към фалшивите новини. Експертите съзнателно избягват израза „фалшиви новини“, тъй като според тях той не успява да предаде сложното естество на дезинформацията, включваща също така и съдържанието, което смесва измислена информация с факти.

В доклада определението за дезинформация е: невярна, неточна или подвеждаща информация, предназначена, представена и оповестявана с цел печалба или умишлена вреда на обществото. Това може да застраши демократичните процеси и ценности и да навреди конкретно на редица области, например здравеопазване, наука, образование и финанси. Докладът подчертава необходимостта от участие на всички свързани страни във всевъзможни действия, като на първо място се препоръчва подходът на саморегулиране.

Групата препоръчва също така да се насърчава медийната грамотност за борба с дезинформацията; да се разработят инструменти за борба с дезинформацията специално за потребители и журналисти; да се гарантират многообразието и устойчивостта на европейските новинарски медии; да продължават научните изследвания на въздействието на дезинформацията в Европа.

Докладът също така се застъпва за създаването на Кодекс на принципите, с който да се ангажират онлайн платформите и социалните мрежи. В доклада са посочени 10 основни принципа, като например че онлайн платформите трябва да гарантират прозрачност, разяснявайки как работят алгоритмите за подбор на новини. Заедно с европейските новинарски медии те се насърчават да вземат ефективни мерки, за да бъде насочвано вниманието към надеждните и достоверни новини и да се улесни достъпът на потребителите до тях.

Тези мерки са особено важни в предизборните периоди. Не на последно място Групата препоръчва да се учреди многостранна коалиция, която да гарантира, че договорените мерки се прилагат, наблюдават и редовно преразглеждат.

Проучвания подчертават ролята на качествените медии

Комисията е получила почти 3000 отговора в обществената консултация, започнала през ноември 2017 г. Според анкетираните двете сфери на влияние, където фалшивите новини могат да причинят вреда на обществото, са умишлената дезинформация, целяща да повлияе на изборите, и миграционните политики.

Според последното проучване на Евробарометър (около 26 000 анкетирани граждани) хората смятат, че в ЕС има много фалшиви новини — 83 % от анкетираните заявяват, че това явление представлява заплаха за демокрацията. В него се изтъква и значението на качествените медии: анкетираните смятат традиционните медии за най-достоверен източник на новини (радиото със 70 %, телевизията с 66 %, печатните издания с 63 %). Онлайн източниците на новини и уебсайтовете с видеоматериали са с най-ниско доверие като източник на новини — съответно средно с 26 % и 27 %.

Тези резултати се потвърдиха и в обществената консултация, където най-ниско доверие получават социалните мрежи, новинарските агрегатори и блоговете и уебсайтовете, а най-високо — традиционните вестници и списания, специализираните уебсайтове и онлайн издания, новинарските и обществените агенции (общо с повече от 70 %).

Според обществената консултация всеобщото мнение е, че разпространяването на дезинформация в социалните мрежи е лесно, защото фалшивите новини действат на емоциите на читателите (88 %), разпространяват се, за да дават определена насока на обществения дебат, (84 %) и се смята, че водят до печалба (65 %). Половината анкетирани смятат, че проверяването на фактите след публикуването на дезинформацията не е решение на проблема, тъй като не достига до хората, прочели първата информация.

Контекст

В своето писмо за определяне на ресора до комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел председателят Юнкер я призова да обърне внимание на предизвикателствата за нашата демокрация, свързани с разпространяването на невярна информация в онлайн платформите, и да даде началото на процес на дискусии за това какво е необходимо на равнище ЕС за защита на нашите граждани.

Беше създадена Експертна група на високо равнище с цел да консултира Комисията във връзка с обхвата на явлението „фалшиви новини“. Сред назначените 39 експерти има представители на гражданското общество, социални мрежи, организации на новинарски медии, журналисти и академични кадри.

Европейският съюз вече действа активно в борбата с фалшивите новини: след заседанието на Европейския съвет през март 2015 г. с цел борба с дезинформацията в държавите от източното съседство на ЕС беше създадена Оперативна група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство (East Stratcom) под ръководството на върховния представител/заместник-председател Могерини. Освен това скорошните предложения на Комисията за модернизиране на правилата на авторското право в ЕС включват разпоредба за защита на качествената журналистика чрез предоставяне на онлайн права на новите издатели, така че те да могат да се приспособят към променящата се цифрова среда. На равнището на ЕС експертната група по въпросите на медийната грамотност също осигурява платформа за обмен на добри практики в областта на медийната грамотност, в т.ч. и граждански инструмент за опровергаване на дезинформация.

За повече информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria