реч за състоянието на Съюза от 2017 г., както и инициатива за гарантиране на достъпа до социална закрила на всички наети и самостоятелно заети лица. Тези инициативи са съпроводени от съобщение относно наблюдението на прилагането на европейския стълб на социалните права, което ще бъде тясно свързано с европейския семестър за координация на политиките.

" /> реч за състоянието на Съюза от 2017 г., както и инициатива за гарантиране на достъпа до социална закрила на всички наети и самостоятелно заети лица. Тези инициативи са съпроводени от съобщение относно наблюдението на прилагането на европейския стълб на социалните права, което ще бъде тясно свързано с европейския семестър за координация на политиките.

">

Комисията представя предложението си за Европейски орган по труда и за достъп до социална закрила

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-03-13

Комисията представя предложението си за Европейски орган по труда, чието създаване бе обявено от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза от 2017 г., както и инициатива за гарантиране на достъпа до социална закрила на всички наети и самостоятелно заети лица. Тези инициативи са съпроводени от съобщение относно наблюдението на прилагането на европейския стълб на социалните права, което ще бъде тясно свързано с европейския семестър за координация на политиките.


През последното десетилетие броят на мобилните граждани — хора, които живеят и/или работят в друга страна от ЕС, почти се е удвоил, като през 2017 г. е достигнал 17 млн. души. Европейският орган по труда ще помага на физическите лица, предприятията и националните администрации да извлекат максимална полза от свободното движение и ще гарантира справедлива трудова мобилност. Органът има тройна цел.

  • Първо, той ще предоставя на гражданите и предприятията информация за възможности за работа, схеми за мобилност, стажове и обучения, както и насоки за правата и задълженията, когато живеем и/или работим в друга страна от ЕС.
  • Второ, ще подкрепя сътрудничеството между националните органи в трансгранични ситуации, като им помага да гарантират лесното и ефективно спазване на правилата на ЕС за защита и регулиране на мобилността. Днес разполагаме със значително по обем законодателство на ЕС за регулиране на свободното движение на работници, като редица правила в тази област се изменят и модернизират, например правилата за координиране на системите за социална сигурност в ЕС и за командироването на работници в контекста на предоставянето на услуги. Нашият приоритет е не просто тези правила да станат по-справедливи и по-подходящи за целите, но и да гарантираме, че те се прилагат правилно по справедлив, опростен и ефективен начин във всички сектори на икономиката. Така например органът ще насърчи обмена на информация и изграждането на капацитет между националните органи и ще им помогне да извършват съгласувани и съвместни инспекции. Това ще доведе до повишаване на взаимното доверие между участниците, подобряване на ежедневното сътрудничество и предотвратяване на евентуални измами и злоупотреби с правилата.
  • На трето място, Европейският орган по труда ще може да предоставя медиация и да улеснява намирането на решения при трансгранични спорове, като например в случай на преструктуриране на дружество с участието на няколко държави членки.

Европейският орган по труда ще бъде създаден като нова децентрализирана агенция на ЕС и се очаква да започне работа през 2019 г., след като приключи законодателният процес на Съюза. За да се улесни създаването на органа и да се гарантира, че след това той бързо ще започне работа, Комисията създава и консултативна група, съставена от основни заинтересовани страни, която ще разглежда практическите аспекти на бъдещата работа на органа.

Днес Комисията представя и предложение за препоръка на Съвета относно достъпа до социална закрила за наетите и самостоятелно заетите лица. Тъй като трудовата сфера се развива под въздействието на новите начини на живот, новите бизнес практики и цифровизацията, системите за социална закрила постоянно трябва да бъдат привеждани в съответствие с новите реалности. Днес почти 40 % от работещите са или в атипично положение по отношение на заетостта, тоест не работят на пълно работно време по безсрочни трудови договори, или са самостоятелно заети лица. Такива лица често не са достатъчно добре осигурени от системата за социална закрила — нямат осигуряване срещу безработица или достъп до пенсионни права. В съответствие с европейския стълб на социалните права това предложение има за цел да определи насоката на действията на държавите членки в подкрепа на достъпа до социална закрила за всички наети и самостоятелно заети лица, и по-специално за тези, които поради трудовия си статус не са достатъчно защитени от схемите за социална закрила.

В препоръката се предвижда:

  • да се запълнят пропуските във формалната система за социална сигурност, като се гарантира, че наетите и самостоятелно заетите лица в съпоставимо положение могат да се присъединят към съответните системи за социална сигурност;
  • да се предложи на тези граждани ефективно покритие, така че да могат да натрупват и предявяват подходящи права;
  • да се улесни прехвърлянето на социалноосигурителните права от едно работно място на друго;
  • да се предоставя на наетите и самостоятелно заетите лица ясна информация относно техните права и задължения в областта на социалната сигурност.

И накрая, като допълнение към вече предприетите и предстоящите инициативи на равнище ЕС, Комисията представя своите виждания за наблюдението на прилагането на европейския стълб на социалните права. Това ще стане чрез отразяване на приоритетите на европейския стълб на социалните права в годишния цикъл на европейския семестър за координация на политиките, който включва анализ на предприетите мерки и на постигнатия напредък на национално равнище; предоставяне на техническа помощ и подкрепа за сравнителния анализ на данни и обмена на добри практики; и чрез скрининг на заетостта и резултатите в социалната сфера и с помощта на новия набор от социални показатели за проследяване на тенденциите и резултатите в страните от ЕС в трите категории принципи в рамките на европейския стълб на социалните права. Днес Комисията публикува и работен документ на службитеТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••, с който припомня правната рамка за всеки от принципите на европейския стълб на социалните права, като взема предвид съответните компетенции на ЕС и на страните членки, включително ролята на социалните партньори и неотдавнашните действия на равнище ЕС във всяка област.

Следващи стъпки

Европейски орган по труда: в съответствие с обикновената законодателна процедура сега предложението ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета. Амбициите на Комисията са органът да бъде създаден и да започне работа през 2019 г.

Достъп до социална сигурност: Предложението ще бъде разгледано от Съвета, който може да приема препоръки въз основа на предложение на Комисията в областите на компетентност на ЕС.

Комисията ще представи днешния пакет от инициативи на министрите по заетостта и социалните въпроси по време на заседанието на Съвета в Брюксел на 15 март. На Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г. държавните и правителствените ръководители също ще разискват прилагането на европейския стълб на социалните права.

Можете да проечетете още на: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-adopts-proposals-for-european-labour-authority-and-for-access-to-social-protection_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria