Преди заседанието на Европейския съвет през март Комисията докладва днес за постигнатия напредък по европейската програма за миграцията и определя ключовите действия, които трябва да бъдат предприети, включително в съответствие с приетата от нея през декември 2017 г. политическа пътна карта за постигане на всеобхватно споразумение за миграцията до юни 2018 г.

" />

Преди заседанието на Европейския съвет през март Комисията докладва днес за постигнатия напредък по европейската програма за миграцията и определя ключовите действия, които трябва да бъдат предприети, включително в съответствие с приетата от нея през декември 2017 г. политическа пътна карта за постигане на всеобхватно споразумение за миграцията до юни 2018 г.

">

Европейска програма за миграцията

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-03-14

Преди заседанието на Европейския съвет през март Комисията докладва днес за постигнатия напредък по европейската програма за миграцията и определя ключовите действия, които трябва да бъдат предприети, включително в съответствие с приетата от нея през декември 2017 г. политическа пътна карта за постигане на всеобхватно споразумение за миграцията до юни 2018 г.


Спадът в броя на незаконно пристигащите мигранти се запази през цялата 2017 г. и първите месеци на 2018 г., а усилията за спасяване на човешки живот, борба с първопричините, защита на външните граници на Европа и допълнително укрепване на сътрудничеството с международни партньори продължават. Въпреки това ситуацията като цяло остава нестабилна и ще бъдат необходими допълнителни усилия и най-вече по-значителни финансови ресурси от страна на ЕС и държавите членки, за да се гарантира по-нататъшното успешно преодоляване на предизвикателствата, свързани с миграцията.

Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини каза: "Въведената от нас стратегия за управление на миграцията в партньорство с ключови държави, организации на ООН и Африканския съюз дава резултати. Благодарение на работата ни в рамките на съвместната работна група на Африканския съюз, ЕС и ООН помогнахме на над 15 000 души да се завърнат по домовете си и да започнат нов живот и евакуирахме над 1300 бежанци от Либия. Сътрудничеството и споделените отговорности са от съществено значение за успешно справяне с това предизвикателство в световен мащаб."

През 2017 г. бяха регистрирани 205 000 незаконни преминавания на границите на ЕС, което бе с 28 % по-малко от 2014 г. — годината преди кризата. Натискът върху националните системи за управление на миграцията, макар и отслабващ, остава значителен със 685 000 заявления за убежище, подадени през 2017 г.

Спасяване на човешки живот и борба с първопричините

Работата по маршрута през Централното Средиземноморие беше допълнително ускорена със силен акцент върху спасяването на човешки живот, закрила на мигрантите по маршрута и доброволно връщане и реинтеграция в страните на произход:

 • Над 285 000 мигранти са спасени при операции на ЕС в Средиземно море от февруари 2016 г. насам, а през 2017 г. над 2 000 мигранти са спасени в пустинята, след като са били изоставени от трафиканти.
 • Съвместната работна група на Африканския съюз, Европейския съюз и ООН, създадена през ноември 2017 г., е помогнала на над 15 000 мигранти да се върнат от Либия в своите страни в сътрудничество с Международната организация по миграция (МОМ). Освен това над 1300 бежанци са евакуирани от Либия по новия, финансиран от ЕС механизъм за транзитно преминаване при кризисни ситуации на ВКБООН. Сега те следва бързо да бъдат презаселени в Европа. Ще продължат съвместните усилия за евакуиране на мигрантите от центровете за задържане и за подобряване на условията на живот в тях, както и за разбиване на мрежите за незаконно превеждане през граница и трафик на хора.
 • Доверителният фонд на ЕС за Африка продължава да играе решаваща роля в борбата с първопричините, осигуряването на закрила за мигрантите и бежанците по маршрута и борбата с трафика и превеждането през граница на мигранти благодарение на вече 147 програми с общо 2,5 милиарда евро одобрено финансиране в региона на Сахел и езерото Чад, Африканския рог и Северна Африка. Въпреки това понастоящем липсват над 1 милиард евро за важната работа, която предстои.
 • Планът за външни инвестиции и свързаният с него Европейски фонд за устойчиво развитие са обект на значителен интерес от страна на партньорските финансови институции и частния сектор. Отговорите, получени след първата покана за инвестиционни предложения по Гаранционния фонд, са много окуражаващи. Отпускането на допълнителни средства от държавите членки най-вероятно ще е от съществено значение, за да се отвърне на високото търсене.

Изявлението на ЕС и Турция продължава да дава резултати, като незаконните и опасните пристигания са с 97% по-малко в сравнение с периода преди приемането му. Днес Комисията започва мобилизирането на средства за втория транш в размер на 3 милиарда евро от Механизма за бежанците в Турция след като за всички средства по първата част на Механизма бяха сключени договори до края на 2017 г. (вж. пълното съобщение за медиите).

Укрепване на управлението на външните граници

Понастоящем Европейската агенция за гранична и брегова охрана е разположила 1350 експерти по всички миграционни маршрути в помощ на националните гранични служители, но са необходими още служители и оборудване в подкрепа на текущите операции. Успоредно с това тече работата по разработването на европейска стратегия за интегрирано управление на границите, като отражение на факта, че външните граници на ЕС са общи граници, изискващи колективни и единни действия от страна на националните и европейските власти. В днешния доклад са представени основните елементи за разработването на тази стратегия, които сега следва да бъдат поети от органите на държавите членки и Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Постигане на резултати по отношение на връщането и обратното приемане на мигранти

Значително се е подобрило сътрудничеството със страните на произход по отношение на връщането на мигранти. От миналото лято насам са постигнати практически споразумения за връщането на мигранти с три нови държави на произход, а преговорите с още няколко държави партньори са в ход. Комисията също така предлага днес да се въведе нов механизъм за по-строги условия за обработването на заявления за визи, когато страната партньор не оказва достатъчно съдействие при процедурите за обратно приемане (вж. пълното съобщение за медиите). Все по-голям брой операции по връщане се подпомагат от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, но държавите членки трябва да гарантират, че връщането в контекста на тези съвместни операции се извършва ефикасно. От средата на октомври 2017 г. насам Агенцията е подпомогнала 135 операции по връщане на около 4000 души.

Преместването е почти приключено, време е за нова програма за презаселване

Повече от две години след началото си, схемата на ЕС за преместване върви към своя успешен край. Близо 34 000 души — повече от 96 % от всички регистрирани допустими кандидати — са преместени, като почти всички държави членки са дали своя принос. Подготвят се трансфери за останалата част от заявителите (149 в Гърция, 933 в Италия). Схемата на ЕС за презаселване, приета през юли 2015 г., също приключи успешно през 2017 г., като общо 19 432 уязвими лица са стигнали невредими до Европа, а презаселването по линия на Изявлението на ЕС и Турция продължава. Новата схема за презаселване на Комисията е предназначена за поне 50 000 бежанци, като досега 19 държави от ЕС за поели ангажимент за предоставяне на близо 40 000 места.

Следващи стъпки

В бъдеще широкият спектър от действия на ЕС в рамките на неговата политика за миграция трябва да бъде запазен. За това ще е необходимо адекватно финансиране, съчетаващи по-голям принос от бюджета на ЕС и повече средства от държавите членки.

 • Дъблинска реформа: следва да бъде ускорена работата за постигане на всеобхватно споразумение за устойчива политика в областта на миграцията от юни 2018 г. в съответствие с политическата пътна карта на Комисията от декември 2017 г.
 • Съвместна работна група на Африканския съюз, ЕС и ООН: ще продължи работата по подпомагане на хората, напускащи Либия, и работата с либийските органи за премахване на системното задържане на мигранти.
 • Доверителен фонд на ЕС за Африка: за да продължат да подпомагат програмите в 3 географски области, държавите от ЕС трябва да осигурят адекватно финансиране за попълване на евентуални пропуски във финансирането.
 • План за външни инвестиции: държавите членки следва да предоставят допълнително финансиране за засилване на ефективността и обхвата на Плана за външни инвестиции.
 • Външни граници: приготовленията за техническата и оперативна стратегия за интегрирано европейско управление на границите следва да продължат с бързи темпове. В рамките на Европейската гранична и брегова охрана държавите членки следва бързо да попълнят недостига от експерти и техническо оборудване.
 • Връщане: усилията за постигане на допълнителни договорености за обратно приемане трябва да бъдат засилени, но сега държавите членки следва да се възползват в пълна степен от действащите споразумения, като бързо върнат повече хора в рамките на операциите, организирани от Европейската гранична и брегова охрана.
 • Презаселване: държавите членки следва бързо да започнат презаселванията по новата схема за приоритетни държави. Презаселването на бежанците, евакуирани от Либия по линия на механизма за транзитно преминаване при кризисни ситуации, следва да бъде извършено спешно.
 • Изявление на ЕС и Турция: в допълнение към мобилизацията на втория транш в размер на 3 милиарда евро от Механизма за бежанците в Турция, гръцките власти следва да ускорят работата по подобряване на връщанията по линия на Изявлението, включително чрез планираните промени в гръцкото законодателство за предоставяне на убежище. Необходими са също така повече усилия за предоставяне на адекватни условия за прием в „горещите точки“. Съветът следва да задейства доброволната схема за хуманитарно приемане, за да се гарантира продължаването на презаселванията от Турция.

Контекст

С европейската програма за миграцията от 13 май 2015 г. Европейската комисия предложи широкообхватна стратегия с цел преодоляване на непосредствените предизвикателства, свързани с продължаващата криза. Освен това с нея се предоставят инструменти на ЕС, с които да се осигури по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план, в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция.

В днешното съобщение са представени промените от ноември 2017 г. насам и докладите за напредъка, постигнат по линия на политическата пътна карта на Комисията за всеобхватно споразумение в областта на миграцията, представена през декември 2017 г.

За повече информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria