Механизъм на ЕС за бежанците в Турция: Комисията предлага да бъдат мобилизирани допълнителни средства за сирийските бежанци

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-03-14

Вярна на ангажимента си да оказва подкрепа на сирийските бежанци в Турция, Европейската комисия мобилизира днес допълнителни средства за Механизма за бежанците, благодарение на който досега 500 000 деца получиха достъп до образование, а 1,2 милиона бежанци получават месечни парични преводи.


С днешното решение се установява правната рамка за втория транш в размер на 3 милиарда евро съгласно предвиденото в Изявлението ЕС—Турция, като от бюджета на ЕС се мобилизира сума в размер на 1 милиард евро. Първият транш от създадения през 2016 г. Механизъм бе съставен от 1 милиард евро от бюджета на ЕС и 2 милиарда евро, предоставени чрез вноски на държавите членки. Комисията предлага тази схема да продължи да се прилага, за да може да продължи успешната и ефективна работа на Механизма за проекти в полза на бежанците в Турция.

Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан заяви: „Днес Комисията прави първата стъпка към мобилизирането на допълнителна помощ в рамките на Механизма за сирийските бежанци в Турция. В публикувания втори годишен доклад ясно са подчертани положителните резултати, постигнати досега, както и важността и ефективността на Механизма при подпомагането на най-уязвимите бежанци и на техните приемни общности в Турция, което от своя страна води до намаляване на миграционния натиск. Призовавам държавите членки да изпълнят поетите ангажименти за мобилизиране на още 3 милиарда евро, което ще ни позволи да продължим да предоставяме тази крайно необходима помощ.“

Христос Стилианидис, комисар на ЕС по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи, заяви: „Хуманитарната помощ на ЕС за бежанците в Турция постигна осезаеми резултати — като се започне от подпомагането на децата да ходят на училище и се стигне до предоставянето на достъп до основни услуги за уязвимите семейства. 1,2 милиона бежанци се възползваха от хуманитарната подкрепа на ЕС чрез най-голямата ни програма досега за подпомагане с пари в брой. Новото финансиране ще ни позволи да продължим работата с Турция и с хуманитарните организации за подпомагане на уязвимите бежанци и техните приемни общности.“

Европейският съюз вече изпълни ангажимента си да предостави 3 милиарда евро за 2016 и 2017 г. чрез Механизма за бежанците в Турция, като преди края на 2017 г., т.е. само за 21 месеца, бяха изготвени програми, бяха поети задължения и бяха сключени договори за цялата сума. Турция приютява около 3,5 милиона сирийски бежанци и Комисията е решена да продължи да оказва подкрепа, тъй като необходимостта от помощ е все още значителна. Съгласно Изявлението на ЕС-Турция държавите членки се споразумяха да мобилизират още 3 милиарда евро за Механизма на ЕС за бежанците в Турция скоро след като бъдат сключени договори за усвояване на наличните в момента средства. Днешното решение е следствие от това и се стреми да гарантира, че ценната работа на Механизма може да продължи.

Солидни резултати при предоставянето на жизненоважна подкрепа

Средствата от Механизма се влагат в проекти за посрещане на нуждите на бежанците и приемните общности като акцентът се поставя върху хуманитарната помощ, образованието, здравеопазването, общинската инфраструктура и социално-икономическата подкрепа. В публикувания днес доклад за изпълнението се потвърждава, че Механизмът постига положителни, осезаеми и ефективни резултати по отношение на бежанците в Турция.

Напредък в сферата на хуманитарната помощ

По линия на хуманитарното направление на Механизма бяха разпределени 1,38 милиарда евро, като бяха сключени договори с 19 партньори за всичките 45 хуманитарни проекта, насочени към удовлетворяване на основните нужди, закрила, образование и здравеопазване на мигрантите. ЕС продължи да удовлетворява нуждите на особено уязвимите бежанци чрез Мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства, подпомагайки 1,2 милиона от най-уязвимите от тях. Програмата за обвързано с условия предоставяне на парични средства за образование бе стартирана през 2017 г. и е най-голямата по рода си програма за образование при извънредни обстоятелства, финансирана от ЕС. Тя улеснява достъпа на бежанците до системите за формално образование. Към февруари 2018 г. над 266 000 деца посещаваха училище и техните семейства получаваха финансова помощ чрез Програмата за обвързано с условия предоставяне на парични средства за образование.

Сериозни резултати в сферата на образованието, здравеопазването и социално-икономическата подкрепа

По направлението за дългосрочно развитие в рамките на Механизма бяха разпределени 1,611 милиарда евро, като за всички 27 проекта бяха сключени договори и бяха изплатени 747 милиона евро. Механизмът продължава да оказва подкрепа във връзка с дългосрочния поминък, социално-икономическите и образователните перспективи на бежанците в Турция. С тази подкрепа се помага на децата да получат достъп до основно и средно образование, както и да се подобри образователната инфраструктура, включително училищните сгради и учебните материали. От октомври 2017 г. насам с преки безвъзмездни средства в размер на 300 милиона евро, усвоявани в сътрудничество с Министерството на националното образование на Турция, беше насърчавана интеграцията на сирийски деца в турската образователна система, като на 312 000 деца бе предоставено обучение по турски език от почти 5 500 учители.

С подкрепата на KfW и Световната банка ще бъдат изградени и оборудвани 125 постоянни обекта и 50 сглобяеми училища, от които би трябвало да могат се възползват 124 000 бежански деца годишно. Освен това със съдействието на Министерство на здравеопазването на Турция по линия на Механизма бяха предоставени 300 милиона евро като помощ, която има за цел да се гарантира достъпът на бежанците до здравни грижи, включително имунизацията на над 217 000 сирийски деца бежанци. Към декември 2017 г. на бежанците са били предоставени над 760 000 здравни консултации.

В рамките на нови проекти, чиято цел е да се подобрят пригодността за заетост и интеграцията на пазара на труда на бежанците и уязвимите членове на приемните общности, 15 100 души ще преминат професионално обучение, а 7 400 души ще се възползват от сеанси, посветени на търсенето на работа и консултирането.

За повече информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/eu-facility-for-refugees-in-turkey-ec-proposes-to-mobilise-additional-funds-for-Syrian-refugees_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria