Европейската комисия засилва мерките срещу незаконното онлайн съдържание

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-03-01

Европейската комисия препоръча серия от оперативни мерки, придружени от необходимите предпазни механизми, които да бъдат предприети от компаниите и държавите членки, за да се засили още повече борбата с незаконното онлайн съдържание.


Разпространението на незаконно онлайн съдържание подкопава доверието на гражданите в интернет и представлява заплаха за сигурността. Макар да има напредък в защита на европейските граждани онлайн, платформите трябва да удвоят усилията си за премахването на незаконното съдържание в интернет по-бързо и ефикасно. Доброволните мерки на отрасъла, насърчавани от Комисията чрез Интернет форума на ЕС относно терористичното онлайн съдържание, Кодекса на поведение във връзка с незаконните онлайн изказвания, пораждащи омраза, както и меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки, постигнаха резултати. Налице е обаче значително поле за по-ефективни действия, особено по най-неотложния проблем на терористичното съдържание, който представлява сериозен риск за сигурността.

Подобрени процедури за по-ефективно премахване на незаконното съдържание

Днешната препоръка съдържа оперативни мерки, с които се осигурява по-бързото откриване и премахване на незаконното онлайн съдържание, за да се укрепи сътрудничеството между предприятията, доверените податели на сигнали и правоприлагащите органи, и да се предоставят повече прозрачност и предпазни механизми за гражданите:

  • По-ясни процедури за уведомяване и предприемане на действия: предприятията следва да определят лесни и прозрачни правила за уведомяване за незаконно съдържание, включително ускорени процедури за „доверени податели на сигнали“. За да се избегне неволното премахване на съдържание, което не е незаконно, доставчиците на съдържание следва да бъдат информирани за такива решения и да имат възможност да ги оспорят.
  • По-ефективни инструменти и проактивни технологии: предприятията следва да определят ясни системи за уведомления от потребители. Те трябва да имат проактивни инструменти за откриване и премахване на незаконно съдържание, по-специално за терористично съдържание и за съдържание, което е незаконно независимо от контекста, материали, показващи сексуално насилие над деца или фалшифицираните стоки.
  • По-добри предпазни механизми за гарантиране на основните права: за да се гарантира, че решенията за премахване на съдържание са точни и добре обосновани, особено когато се използват автоматизирани инструменти, предприятията трябва да въведат ефективни и подходящи предпазни механизми, включително човешки контрол и проверка, като спазват изцяло основните права, свободата на изразяване на мнение и правилата за защита на данните.
  • Специално внимание се отделя на малките предприятия: чрез доброволни договорености в отрасъла трябва да се установи сътрудничество и споделяне на опит, най-добри практики и технологични решения, включително инструменти за автоматично откриване. Тази споделена отговорност ще бъде от полза особено за по-малките платформи с по-ограничени ресурси и експертен опит.
  • По-тясно сътрудничество с органите: при доказателства за тежко криминално престъпление или съмнение, че незаконното съдържание представлява заплаха за живота или безопасността, предприятията трябва незабавно да информират правоприлагащите органи. Държавите членки се насърчават да въведат съответните правни задължения.

Тези мерки могат да се различават в зависимост от естеството на незаконното съдържание и препоръката насърчава предприятията да следват принципа на пропорционалност при премахването на такова съдържание.

Засилена защита срещу терористичното онлайн съдържание

Терористичното онлайн съдържание представлява особено сериозен риск за сигурността на европейските граждани и разпространението му трябва да се разглежда като изключително спешна тема. Поради това днес Комисията препоръчва допълнително по-конкретни разпоредби за по-нататъшно ограничаване на терористичното онлайн съдържание:

  • Правилото за един час: предвид факта, че терористичното съдържание е най-вредно в първите часове на появата си онлайн, като общо правило всички предприятия следва да го премахнат в рамките на един час от сигнализирането му.
  • По-бързо откриване и ефективно премахване: освен сигналите интернет предприятията следва да прилагат проактивни мерки, включително автоматизирано откриване, за да могат ефективно и бързо да премахват или блокират терористично съдържание и да му попречат да се появи отново, след като е било свалено. В помощ на по-малките платформи предприятията трябва да споделят и оптимизират подходящи технологични инструменти и да установят работни договорености за по-добро сътрудничество със съответните органи, включително Европол.
  • Подобрена система за подаване на сигнали: трябва да се установят ускорени процедури за възможно най-бърза обработка на сигналите, а държавите членки трябва да гарантират, че са налице необходимият капацитет и ресурси за откриване, установяване и сигнализиране на терористично съдържание.
  • Редовно докладване: държавите членки трябва да съобщават на Комисията за сигналите и последващите действия по тях, както и за цялостното сътрудничество с предприятията за ограничаване на терористичното онлайн съдържание; тези доклади следва да бъдат редовни, за предпочитане веднъж на тримесечие.

Следващи стъпки

Комисията ще наблюдава действията, предприети в отговор на настоящата препоръка, и ще прецени дали са необходими допълнителни мерки, включително и законодателство, ако е необходимо.

Тя ще продължи и своята аналитична дейност, като работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни; в контекста на сътрудничеството през следващите седмици ще започне обществена консултация по този въпрос.

За да може да се наблюдава въздействието на препоръката, от държавите членки и предприятията ще се изисква да предоставят съответната информация за терористичното съдържание в срок от три месеца, а за друго незаконно съдържание — в срок от шест месеца.

Контекст

Европейският съюз откликна на предизвикателството на незаконното онлайн съдържание чрез обвързващи и необвързващи мерки в секторни и хоризонтални инициативи. Текущата работа в секторните диалози с предприятията показва положителни резултати. Например, съгласно Кодекса на поведение във връзка с незаконните онлайн изказвания, пораждащи омраза, интернет предприятията сега премахват средно 70 % от незаконните изказвания, пораждащи омраза, за които им се докладва, и в повече от 80 % от случаите премахването се осъществява в първите 24 часа. Незаконното онлайн съдържание обаче продължава да бъде сериозен проблем със значителни последици за сигурността и безопасността на гражданите и предприятията, който подкопава доверието в цифровата икономика.

В продължение на заключенията на Европейския съвет от юни 2017 г. и диалозите с представители на отрасъла, през септември 2017 г. Комисията предостави насоки и общи инструменти за бързо и проактивно откриване, премахване и предотвратяване на повторната поява на незаконното онлайн съдържание, подбуждащо омраза, насилие и тероризъм. Комисията също така посочи, че може да са необходими други мерки, включително и законодателни, за премахване на незаконното съдържание от интернет. Оттогава Комисията призовава онлайн платформите да увеличат и ускорят усилията си за откриване, премахване и предотвратяване на появата на незаконното онлайн съдържание, особено свързано с тероризма.

За повече информация от източника: ЕК https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria