Европейската комисия приветства приетото днес решение на Съвета по общи въпроси (член 50) да се разреши започването на преговори по евентуалните преходни разпоредби вследствие на организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

" />

Европейската комисия приветства приетото днес решение на Съвета по общи въпроси (член 50) да се разреши започването на преговори по евентуалните преходни разпоредби вследствие на организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

">

Брекзит: Европейската комисия получава мандат да започне преговори с Обединеното кралство по преходните разпоредби

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-01-30

Европейската комисия приветства приетото днес решение на Съвета по общи въпроси (член 50) да се разреши започването на преговори по евентуалните преходни разпоредби вследствие на организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.


Тези указания за водене на преговориТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••, които допълват указанията за водене на преговори от май 2017 Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••г. и се основават на препоръката на Комисията от 20 декември 2017 гТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••., съдържат допълнителни подробности за евентуални преходни разпоредби. Те включват по-специално следното:

  • Няма да бъде допуснато „преференциално избиране“: Обединеното кралство ще продължи да участва в митническия съюз и в единния пазар (с четирите свободи). Достиженията на правото на Съюза ще продължат да се прилагат в пълна степен спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, все едно че то продължава да бъде държава членка. Вследствие на това Обединеното кралство следва да остане обвързано от задълженията, произтичащи от споразуменията с трети държави. Всички промени, внесени в достиженията на правото на ЕС през този период, следва автоматично да се прилагат спрямо Обединеното кралство;
  • Ще се прилагат всички съществуващи регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правоприлагащи инструменти и структури на Съюза, включително компетентността на Съда на Европейския съюз;
  • От 30 март 2019 г. нататък Обединеното кралство ще се счита за трета държава. Вследствие на това то повече няма да бъде представено в институциите, агенциите, органите и службите на Съюза.
  • Преходният период трябва да бъде ясно определен и точно ограничен във времето. Той следва да приключи най-късно на 31 декември 2020 г. Поради това разпоредбите относно правата на гражданите в споразумението за оттегляне следва да се прилагат, считано от края на преходния период.

В оповестените днес указания за водене на преговори също така се припомня необходимостта резултатите от първия етап на преговорите, посочени в Съобщението Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••и в Съвместния доклад на КомисиятаТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••, да бъдат приведени в правна форма. В тях се подчертава, че работата по всички въпроси, свързани с оттеглянето, трябва да приключи, включително по въпросите, които все още не са били разгледани през първия етап, като например общото управление на споразумението за оттегляне и някои въпроси по същество, като правата върху интелектуалната собственост, защитата на личните данни и митническите въпроси, необходими за организираното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

Следващи действия

Тя ще публикува своевременно проект на законодателен текст на споразумението за оттегляне, който съдържа и преходните разпоредби. Общото споразумение по член 50 ще трябва да бъде сключено от Съвета (член 50), Европейския парламент и Обединеното кралство съгласно конституционните му изисквания.

Контекст

На 8 декември 2017 г. Европейската комисия препоръча на Европейския съвет (член 50) да приеме, че на първия етап от преговорите по член 50 с Обединеното кралство е бил постигнат достатъчен напредък. На 15 декември лидерите на 27-те държави — членки на ЕС, потвърдиха, че е постигнат достатъчен напредък по отношение на правата на гражданите, Ирландия и финансовото споразумение и приеха насоки за преминаване към втория етап на преговорите. Това стана също така вследствие на резолюция на Европейския парламент от 13 декември, в която се потвърждава, че е постигнат достатъчен напредък. На 20 декември Европейската комисия изпрати препоръка до Съвета (член 50) да започне обсъжданията във връзка със следващия етап на организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Насоките на Европейския съвет (член 50) от 29 април 2017 г., както и общите принципи и процедурните договорености за воденето на преговорите, определени в указанията на Съвета за водене на преговори от 22 май 2017 г., продължават изцяло да се прилагат спрямо този етап на преговорите.

Източник: Европейската комисияКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria