Европейската комисия обяви амбициозни нови планове, с които да се засили способността на Европа да се справя с природните бедствия.

Предложението е централна част от програмата на председателя Юнкер „Европа, която закриля“. Инициативата се представя в контекста на все по-сложни и по-чести природни бедствия, които през последните години имаха сериозни последици в много европейски държави.

" />

Европейската комисия обяви амбициозни нови планове, с които да се засили способността на Европа да се справя с природните бедствия.

Предложението е централна част от програмата на председателя Юнкер „Европа, която закриля“. Инициативата се представя в контекста на все по-сложни и по-чести природни бедствия, които през последните години имаха сериозни последици в много европейски държави.

">

rescEU — нова европейска система за справяне с природните бедствия

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-11-23

Европейската комисия обяви амбициозни нови планове, с които да се засили способността на Европа да се справя с природните бедствия.

Предложението е централна част от програмата на председателя Юнкер „Европа, която закриля“. Инициативата се представя в контекста на все по-сложни и по-чести природни бедствия, които през последните години имаха сериозни последици в много европейски държави.


Ключова част от предложението е създаването на rescEU — резерв за реагиране в областта на гражданската защита на европейско равнище, който да включва активи, като например противопожарни самолети, специални водни помпи, активи за издирване и спасяване в градска среда, полеви болници и екипи за спешна медицинска намеса. Те ще допълват националния капацитет, ще бъдат управлявани от Европейската комисия и ще се използват за съдействие на държавите, засегнати от бедствия, като наводнения, горски пожари, земетресения и епидемии. Само през 2017 г. в резултат на природни бедствия в Европа загинаха над 200 души и бяха унищожени над един милион хектара гори.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Европа не може да гледа отстрани, когато държавите членки са сполетени от природни бедствия и се нуждаят от помощ. Нито една държава в Европа не е защитена срещу природните бедствия, които за съжаление зачестяват все повече. Когато бедствието настъпи, искам Европейският съюз да предложи повече от съболезнования. Европа е континент на солидарност и ние трябва да бъдем по-добре подготвени отпреди и по-бързи в предоставянето на подкрепа на засегнатите държави членки.“

„Трагичният опит от миналото лято и последните няколко години показва, че настоящата ни система за реагиране при бедствия е достигнала своя предел в сегашния си доброволен формат. Предизвикателствата, пред които сме изправени, се променят, и следователно и ние трябва да променим начина си на действие. Необходими са солидарност и споделена отговорност на всички равнища. Именно това очакват от нас европейските граждани и аз се надявам, че сега европейските правителства и Европейският парламент ще приемат това предложение“, заяви Христос Стилианидис, комисар по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи.

Предложението на Комисията е съсредоточено върху две допълващи се направления на действие, насочени към i) по-силен колективен отговор на европейско равнище и ii) по-добър капацитет за превенция и готовност:

1. Засилване на европейския капацитет за ответни мерки rescEU

  • Ще бъде създаден резерв на равнище ЕС в областта на гражданската защита, който ще включва активи за гражданска защита и ще бъде използван за оказване на помощ на държавите членки в отговор на природни бедствия тогава, когато националният капацитет е недостатъчен за справяне със ситуацията. rescEU ще включва активи като противопожарни самолети и водни помпи, които ще допълват националния капацитет. Всички разходи и целият капацитет на rescEU ще бъдат изцяло покрити с финансиране от ЕС, като Комисията ще упражнява оперативен контрол върху тези активи и ще взема решение за тяхното разгръщане.
  • Успоредно с това Комисията помага на държавите членки да засилят своя национален капацитет, като финансира адаптирането, ремонта, транспорта и разходите за експлоатация на ресурсите, с които те разполагат. Понастоящем се финансират само транспортните разходи. Активите ще станат част от общ резерв от ресурси за реагиране при извънредни ситуации в рамките на Европейския капацитет за гражданска защита и ще бъдат на разположение в случай на бедствие.

2. Засилване на превенцията и готовността при бедствия

  • Съгласно представеното днес предложение държавите членки ще бъдат приканени да споделят своите национални стратегии за превенция и готовност, за да се набележат и преодолеят със съвместни усилия евентуалните пропуски.
  • С предложението се укрепват сътрудничеството и съгласуваността с политиките на ЕС, свързани с превенцията и готовността. Това включва например стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата, европейските структурни и инвестиционни фондове, Фонд „Солидарност“, законодателството в областта на околната среда (например плановете за управление при наводнения и решенията, базирани на екосистемата), научните изследвания и иновациите, както и политиките за справяне със сериозни трансгранични заплахи за здравето и др.

Накрая, предложението ще рационализира и опрости административните процедури, за да се намали времето за предоставяне на животоспасяваща помощ.

Контекст

Понастоящем Механизмът за гражданска защита на ЕС Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••се основава на доброволна система, чрез която ЕС координира разгръщането на доброволно предоставената от участващите държави помощ в страната, поискала помощ. Предложенията за помощ се координират от европейския Координационен център за реагиране при извънредни ситуацииТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••, базиран в Брюксел. През последните години екстремните метеорологични условия и други явления доведоха до предел способността на държавите членки да си помагат взаимно, особено когато няколко държави членки се сблъскат с един и същ вид бедствие едновременно. В тези случаи, когато активите са ограничени или няма активи, ЕС не разполага с резервен капацитет за подпомагане на затруднените държави членки.

През 2017 г. станахме свидетели на широк спектър от бедствия. Природните бедствия бяха причина в Европа да загинат общо над 200 души. Но те имат и сериозно икономическо отражение. Освен загубата на човешки живот, от 1980 г. досега държавите — членки на ЕС, са загубили над 360 милиарда евро поради изключително тежки метеорологични и климатични явления. Само в Португалия преките икономически щети от горските пожари, разразили се между юни и септември, се оценяват на близо 600 милиона евро, което представлява 0,34 % от брутния национален доход на страната.

От създаването си през 2001 г. Механизмът за гражданска защита на ЕС е проследил над 400 бедствия и е получил над 250 искания за помощ. Той може да бъде задействан в отговор на причинени от човека и природни бедствия, но подкрепя и действия за превенция и готовност при бедствия.

В Механизма за гражданска защита на ЕС са включени всички държави — членки на ЕС, както и няколко участващи държави извън ЕС, а именно Исландия, Норвегия, Сърбия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Турция. Резервът „rescEU“ ще обхване тези участващи държави като израз на европейската солидарност.

За повече информация от източника: https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria