Програма „Еразъм+“: още една рекордна година

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-12-01

В края на честванията по повод 30-ата годишнина от създаването на програмата „Еразъм“, Европейската комисия изнесе данни за постиженията на „Еразъм+“ през 2016 г.


Докладът за програмата „Еразъм+“ за 2016 г. потвърждава нейната ключова роля за изграждането на по-устойчива Европа, обединена около общите европейски ценности.

Бюджетът на програма „Еразъм+“ бе увеличен със 7,5 % в сравнение с предходната година. Това позволи на ЕС да инвестира рекордните 2,27 милиарда евро в подкрепа на 725 000 европейци, предоставяйки им безвъзмездни средства за мобилност с цел образование, обучение, преподаване, работа или доброволческа дейност в чужбина. С това участниците в текущата програма, започнала през 2014 г., надхвърлиха 2 милиона души. През 2016 г. по линия на програмата бяха направени инвестиции в 21 000 проекта с участието на 79 000 организации, работещи в областта на образованието, обучението или младежта, което представлява увеличение от 15 % в сравнение с 2015 г.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: "Програмата „Еразъм+“ вече измина половината от своето седемгодишно пътуване. Гордея се с това, че програмата играе ролята на двигател за единството на Европа и допринася за по-голямата устойчивост на гражданите и обществото ни.Мобилността по „Еразъм+“ развива уменията и компетентностите и засилва усещането за принадлежност към Европа, което допълва и обогатява националната и регионалната идентичност. Ето защо приканихме лидерите на ЕС, които се срещнаха в Гьотеборг на 17 ноември, да работят за изграждането на европейско пространство за образование и за увеличаването на всеобщата мобилност до 2025 г. Целта е броят на участниците в програмата „Еразъм+“ да се удвои и в нея да се включат хора в неравностойно положение."

Резултатите сочат, че програмата „Еразъм+“ е на път да постигне целта си да подкрепи 3,7 % от младите хора в ЕС между 2014 г. и 2020 г. Те също така показват, че програмата е в състояние да допринесе за откритостта на Европа, в която мобилността с учебна цел е норма, както посочва Комисията в съобщението си „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“, обсъдено от лидерите на ЕС по време на работния им обяд в Гьотеборг, Швеция, на 17 ноември.

През академичната 2015/2016 година програмата „Еразъм+“ даде възможност на висшите учебни заведения да изпратят и приемат 330 000 студенти и служители, включително 26 000 участници от и към страни партньори. Франция, Германия и Испания са основните три изпращащи държави, а Испания, Германия и Обединеното кралство са трите най-популярни приемащи държави.

Публикуваният днес доклад показва също така как програмата „Еразъм+“ е допринесла за решаването на по-големи социални предизвикателства през 2016 г. Това включва действия, целящи да се насърчи социалното приобщаване и да се гарантира, че младите хора придобиват социални, граждански и междукултурни компетентности и се научават да мислят критично:
през 2016 г. по линия на програма „Еразъм+“ беше оказана подкрепа в размер на 200 милиона евро за 1200 проекта за сътрудничество с акцент върху насърчаването на толерантността, недискриминацията и социалното приобщаване;
особено деен в тази област беше секторът на младежта с проекти, предназначени за бежанците, кандидатите за убежище и мигрантите;
беше отправена специална покана за представяне на предложения (в размер на 13 милиона евро) за разработването на политики и стратегии за предотвратяване на водещата до насилие радикализация и за насърчаване на приобщаването на учащите се в неравностойно положение, включително хората с мигрантски произход. По линия на поканата за представяне на предложения бяха финансирани 35 проекта с участието на 245 организации.

30 години програма „Еразъм“: кампания, увенчана с успех

Публикуването на доклада съвпада с приключването на кампанията за честването на 30-ата годишнина на програмата „Еразъм“ и с представянето на Декларацията на поколението „Еразъм+“ относно бъдещето на програмата „Еразъм+“. В хода на 2017 г. над 750 000 души участваха в повече от 1 900 прояви в 44 страни, за да отбележат тази годишнина и да обсъдят въздействието на програмата „Еразъм+“ и нейното бъдеще. Бяха публикувани 65 000 статии за програмата, които бяха споделени над два милиона пъти в социалните мрежи, достигайки по този начин до повече от 90 милиона души. Новото мобилно приложение на програмата „Еразъм+“, пуснато през юни 2017 г., вече е свалено над 22 000 пъти.

В Гьотеборг председателят Юнкер прикани лидерите на ЕС да работят за това до 2025 г. броят на младите хора в ЕС, които участват в програмата „Еразъм+“, да се удвои (от 3,7 % на 7,5 %). За тази цел ще е необходим бюджет от 29,4 милиарда евро за периода 2021—2027 г. По време на срещата си лидерите на ЕС постигнаха съгласие за засилване на мобилността и на обмена, включително чрез значително укрепване и разширяване на програмата „Еразъм+“ за всички категории учащи се, както и чрез съществено засилване на приобщаващата ѝ роля.

Комисията също така прикани поколението „Еразъм+“ да участва в дебатите, като създаде виртуално място за среща на поколението „Еразъм+“. Въз основа на тези обсъждания бяха изготвени 30 препоръки за превръщането на програмата „Еразъм+“ в „по-голяма програма“ с „по-голямо отражение върху бъдещето на Европа“. Декларацията, изготвена от поколението „Еразъм+“, ще бъде официално представена и обсъдена днес по време на тържественото закриване на кампанията за честване на годишнината.

Контекст

Програмата „Еразъм+“ и нейните предшественици са сред най-успешните програми на Европейския съюз. В продължение на три десетилетия те предлагат — най-вече на младите хора — възможности да придобият нов опит и да разширят светогледа си, като отидат в чужбина. Програмата, създадена през 1987 г. като скромна схема за мобилност на студенти с едва 3200 участници през първата година, се разрасна до водеща програма, от която се възползват близо 300 000 студенти годишно.

Действащата програма „Еразъм+“, която обхваща периода 2014—2020 г., разполага с бюджет от 14,7 милиарда евро и ще предостави възможности за 3,7 % от младите хора в ЕС (т.е. близо 3,3 милиона младежи за целия период) да учат, да се обучават, да придобиват професионален опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина. Географският обхват на програмата се разшири от 11 страни през 1987 г. до 33 в момента (всички 28 страни от ЕС, а също и Турция, бившата югославска република Македония, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). Освен това програмата е отворена за участие на страни партньори от целия свят.

За повече информация от източника:Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria