Достъп за България и Румъния до визовата информационна система

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-10-04

В сряда Парламентът прие предложение на Съвета за предоставяне на България и Румъния на достъп до визовата информационна система (ВИС).


Решението на Съвета би позволило на България и Румъния да проверяват информация във ВИС, без да могат да въвеждат, изменят или трият данни.

Парламентът постанови в законодателна резолюция от 8 юни 2011 г., че България и Румъния са готови да влязат в шенгенското пространство.

Още на 9 юни 2011 г. Съветът прие заключението, че България и Румъния са изпълнили всички условия по Шенгенското acquis по отношение на въздушните и наземните граници, полицейското сътрудничество, защитата на личните данни, визовата информационна система, морските граници и визите.

Окончателното политическо решение дали България и Румъния могат да станат част от Шенгенското пространство и по този начин да преустановят системните проверки на границите със съседните държави от ЕС, трябва да бъде взето единодушно от Съвета.  

*             *             *

Връзки

–          Съобщение за медиите: ЕП: България и Румъния са готови да влязат в Шенген (2011 г.)

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20110608IPR20929/iep-blghariia-i-rumniia-sa-ghotovi-da-vliazat-v-shienghien

–          Профил на докладчика Агустин Диас Де Мера (ЕНП, Испания)

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html

–          Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0808(CNS)

–          Аудиовизуални материали за професионалисти

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx.

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria