м досегашните „малки“ и „големи“ проекти ще бъде добавена и специална категория за проекти, свързани с Европейската година на културното наследство – 2018.

" /> м досегашните „малки“ и „големи“ проекти ще бъде добавена и специална категория за проекти, свързани с Европейската година на културното наследство – 2018.

">

Програма Creative Europe на ЕС планира 1.46 млрд. евро за културния и творчески сектор в Европа до 2020 г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-08-14

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия публикува съобщение, в което се казва, че поканата се очаква да бъде публикувана в края на септември 2017 г.

За първи път тя ще има три категории, като към досегашните „малки“ и „големи“ проекти ще бъде добавена и специална категория за проекти, свързани с Европейската година на културното наследство – 2018.


Насоките за кандидатстване ще обхващат две покани за представяне на предложения.

  • Първата ще бъде посветена на малки и големи проекти за европейско сътрудничество в „стандартната“ версия, използвана от началото на програма „Творческа Европа“ през 2014 г.
  • Втората ще бъде специално предназначена за проекти, свързани с Европейската година на културното наследство – 2018 г.

Поради това насоките ще включват три категории – малки проекти за сътрудничество, големи проекти за сътрудничество и проекти, свързани с Европейската година на културното наследство – 2018 г.

Нововъведената трета категория проекти ще бъде насочена конкретно към следните две цели на Европейската година на културното наследство – 2018 г. (вж. Решение на Съвета и на ЕП № 864/2017, чл. 1.2):
споделянето и утвърждаването на културното наследство на Европа като споделен ресурс, за да се повиши осведомеността за общата история и общите ценности;

  • да засили чувството за принадлежност към едно общо европейско пространство.

По-специално, третата категория проекти за сътрудничество следва да допринесат за:

  1. укрепването на чувството за принадлежност към общото европейско пространство;
  2. насърчаването на културното наследство като източник на вдъхновение за съвременното творчество и иновации, както и засилването на взаимодействието между сектора на културното наследство и други сектори на културата и творчеството.

Културното наследство е знак или символ, създаден от или натоварен със значение от човешка дейност, който е целенасочено опазван, консервиран или възстановен, вместо да бъде оставен на естествена разруха, забвение или унищожение. Целта е наследството да бъде предадено на бъдещите поколения заедно с неговите стойности (т.е. културна, историческа, естетическа, археологическа, научна, етноложка, антропологическа), които са смятани за значими от дадена общност или конкретна група.

В контекста на това действие културното наследство следва да се разбира като обхващащо широк спектър от ресурси, наследени от миналото във всички форми и аспекти – материални (движими и недвижими културни ценности), нематериални и цифрови (създадени цифрови и цифровизирани), включително паметници, обекти, ландшафти, умения, практики, знания и форми на човешкото творчество, както и колекции, запазени и управлявани от публични и частни организации като музеи, библиотеки и архиви. Културното наследство включва и филмовото наследство.

Имайте предвид обаче, че проекти, подкрепящи физическа намеса върху паметници, обекти или ландшафти, няма да бъдат са съфинансирани в рамките на настоящите покани.

Кандидатите са насърчени чрез своите проекти да осъществят силно забележими дейности през първата си година, за да отбележат 2018 – Европейска година на културното наследство. При оценката на заявленията в тази категория комисията ще предпочете проекти, които не се съсредоточават само върху дейности за повишаване на осведомеността/дейности по комуникация, но които ще имат трайно въздействие и са планирани така, че да бъдат устойчиви след приключването на самия проект в периода, подкрепен от Програмата.

За актуална информация може да следите уебсайтът и страницата във Фейсбук

Повече информация за новата покана: http://www.creativeeurope.bg/kultura/news/128
Ако търсите партньори за Вашия проект или искате да станете партньор в проект за сътрудничество: http://www.creativeeurope.bg/kultura/news/127

#EuropeForCultureКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria