https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/30th-anniversary-and-you_bg

" /> https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/30th-anniversary-and-you_bg

">

„Еразъм+“ - 30-та годишнина и вие

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-08-18

Хора, подобрили шансовете си за намиране на работа, открили нови перспективи за устойчиво развитие, научили нов език, получили по-ясна представа за европейското гражданство или открили у себе си непреодолимо желание за доброволческа дейност — историите на успеха, свързани с „Еразъм+“, са много.

Програма „Еразъм“ обогатява житейския опит на хората през последните 30 години. Това не е просто период от нечий живот, а повратен момент в него. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/30th-anniversary-and-you_bg


Проектът, започнал през 1987 г. като програма за студентска мобилност, прераства в нещо по-голямо и обогатява живота на повече от 9 милиона преки участници, без да споменаваме непрякото въздействие върху много други хора. Ето защо през 2014 г. обединихме много програми в една — програмата „Еразъм+“.

Тази програма за европейска и международна мобилност и сътрудничество свързва хора от различни среди. Тя им дава познанията, необходими, за да водят независим и пълноценен живот, и им помага да намерят своето място в обществото и да развият чувство за европейска идентичност, която допълва националната, регионалната и местната идентичност.

30-та годишнина на програмата „Еразъм“ съвпада с друга важна дата за европейската интеграция — 60-та годишнина от Договора от Рим, с който се насърчава по-тясното сътрудничество в Европа. И с двете годишнини честваме обща цел — обединяването на хората в Европа.

 

Широко призната като най-успешната програма на ЕС, „Еразъм+“ ни дава конкретен пример за положителното въздействие на европейската интеграция и международното сътрудничество. Програмата е обогатила живота на почти 2 милиона души от Европа и света само в периода между 2014 и 2016 г.!

Затова с право 2017 г. ще бъде не само година, в която празнуваме всички постижения на програмата „Еразъм+“, а и година за размисъл за бъдещето на Европа, което можем да построим заедно!

През 2017 г. в цяла Европа ще се проведат многобройни прояви, илюстриращи историята на „Еразъм+“ и предхождащите я програми през последните 30 години. Чествания, конференции, дебати, диалози, изложби, форуми и други прояви ще бъдат организирани на местно, национално и европейско равнище. Присъединете се към проявите близо до вас!

Източник: ЕККъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria