Ново приложение за профил на уменията ще помогне на чуждите граждани в ЕС да влязат на трудовия пазар

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-07-01

По повод на обявения от ООН Световен ден на бежанците Европейската комисия стартира  „Инструмент за профил на уменията на граждани на трети държави“.


Инструментът представлява офлайн и онлайн уеб редактор, който ще даде възможност на гражданите на трети държави да представят своите умения, квалификации и опит по начин, добре разбираем от работодателите, доставчиците на услуги за образование и обучение и организациите, работещи с мигранти, в целия Европейски съюз.

 

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Идващите у нас мигранти притежават опит, способности и умения, които могат да донесат реална полза за нашите икономики и общества. Ето защо инвестирането в интеграцията на пазара на труда е от първостепенно значение. Успешната интеграция е от решаващо значение, ако искаме да превърнем миграцията във възможност за всички. Нашият „профил на уменията“ ще съкрати времето, за което новопристигналите граждани на държави извън ЕС си намират работа, като подчертае индивидуалните им умения.“

Инструментът за профил на уменията ще бъде първото средство за приемните центрове, службите за интеграцията, публичните служби по заетостта и другите организации, предлагащи услуги за граждани на трети страни. Инструментът ще гарантира признаването на уменията и образованието им и освен това ще ги насочва към обучение, образование или заетост. Освен че дава общ преглед на профила на уменията на чуждите граждани — точно както автобиографията — инструментът помага на организациите, работещи в областта на миграцията, да набележат специфичните нужди на отделните хора да се интегрират на пазара на труда. В крайна сметка това ще опрости процеса на намиране на подходящи свободни работни места за търсещите работа.

Интеграцията на гражданите на трети държави на пазара на труда е едно от най-важните предизвикателства, пред които сме изправени заедно, особено предвид миналия, сегашния и бъдещия приток на бежанци и лица, търсещи убежище. Наистина, цената на липсата на интеграция е много по-голяма в дългосрочен план, отколкото разходите за ефективни политики за интеграция. В контекста на цифровизацията и на застаряващото ни общество в интерес на Европа е да се превърне в привлекателна дестинация за талантите, от които се нуждаят икономиките ни. За да използваме по най-добрия начин човешкия ни капитал, трябва да оползотворим всички умения в ЕС.

Контекст

„Инструментът за профил на уменията“ е едно от десетте ключови действия, обявени в новата европейска програма за умения. Една година след стартирането на новата програма за умения, Комисията осъществи редица ключови действия, свързани с повишаване на уменията и с по-доброто използване на съществуващите умения в Европа.

Целта на инструмента за профил на уменията е да отстрани несъответствията между уменията и работните места на гражданите на трети държави. Той е насочен както към високообразованите, които може би се нуждаят от помощ за признаването на квалификациите им, така и към нискообразованите и към тези, които се нуждаят от допълнително образование и обучение, за да придобият уменията, необходими на нашия пазар на труда. Освен това ограниченото владеене от някои от тези граждани на езика или езиците на приемащите държави може да попречи на интеграцията им на пазара на труда. Инструментът за профил на уменията ще помогне за набелязването на тези несъответствия. Новият инструмент допълва други инструменти за разкриване на уменията като Европас и Европейската квалификационна рамка, като и двете средства бяха преразгледани в новата програма за умения, за да се позволи на работодателите, на предоставящите образование и обучение и на съответните органи да сравнят националните квалификации в ЕС и в международен план.

„Инструментът за профил на уменията“ съответства и на Плана за действие на Европейската комисия относно интеграцията на граждани на трети държави, също стартиран преди година и подкрепящ държавите членки при интеграцията на 20-те милиона граждани на държави извън ЕС, които пребивават законно в Съюза. Оттогава Комисията предприе редица инициативи за подобряване на интеграцията на граждани на трети държави на пазара на труда, последната от която бе инициативата „Обединени работодатели за интеграция“ за насърчаване на усилията на работодателите да подпомогнат интеграцията на бежанците и другите мигранти.

По повод на старта днес на инструмента за профил на уменията, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен, посети приемен център за лица, търсещи убежище, намиращ се в Брюксел и управляван от организацията Fedasil. Там тя пряко наблюдаваше как този инструмент може да се използва за подкрепа на бежанците и търсещите убежище лица, както и на социалните работници и асистенти, които ги подпомагат в процеса на интеграцията им. Посещението може да се проследи по канала EbS. Успоредно с това в Брюксел се провеждат мероприятие за лансиране и конференция за изграждане на контакти.

За повече информация от източника: ЕК http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1603_bg.htm


 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria