Европейската комисия започва обществен дебат за бъдещето на европейската отбрана

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-06-08

След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, в  документа за размисъл се очертават различни сценарии за това как да се противодейства на нарастващите заплахи в областта на сигурността и отбраната, пред които е изправена Европа, и как да се укрепят собствените способности на Европа в областта на отбраната до 2025 г.


След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, в днешния документ за размисъл се очертават различни сценарии за това как да се противодейства на нарастващите заплахи в областта на сигурността и отбраната, пред които е изправена Европа, и как да се укрепят собствените способности на Европа в областта на отбраната до 2025 г.

Лидерите от ЕС ще се срещнат в Прага на 9 юни, за да обсъдят как да бъде използван потенциалът на Договорите за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната. Комисията има принос към това обсъждане, както и към по-широкия дебат в целия ЕС относно отбраната, като очерта три възможни сценария за бъдещето на европейската отбрана.

  • При сценария „сътрудничество в областта на сигурността и отбраната“ държавите членки ще запазят правото си да вземат решения относно необходимостта от сътрудничество в областта на сигурността и отбраната — свободно и поотделно за всеки конкретен случай — като ЕС ще продължи да допълва усилията на национално равнище. Сътрудничеството в областта на отбраната ще бъде засилено, но участието на ЕС в най-отговорните операции ще остане ограничено. Новият Европейски фонд за отбрана би спомогнал за разработването на някои нови съвместни способности, като държавите членки ще продължат да контролират индивидуално по-голямата част от развитието на отбранителните способности и обществените поръчки. Сътрудничеството между ЕС и НАТО ще запази настоящия си формат и структура.
  • При един по-амбициозен сценарий за „споделена сигурност и отбрана“ държавите членки ще обединят някои финансови и оперативни активи с цел засилване на солидарността в областта на отбраната. ЕС също така ще се ангажира в по-голяма степен със защитата на Европа във и извън границите ѝ. Съюзът ще поеме повече функции в области, като киберсигурността, защитата на границите или борбата с тероризма, както и укрепване на свързаното със сигурността и отбраната измерение на вътрешните политики на ЕС, като енергетика, здравеопазване, митнически съюз или космическо пространство. Това ще бъде съчетано с политическа воля за действие, както и вземане на адекватни решения в динамичен контекст. ЕС и НАТО също така ще засилят взаимното сътрудничество и координация в голям брой области.
  • В най-амбициозния сценарий — „обща отбрана и сигурност“ — се предвижда постепенното определяне на обща политика на ЕС в областта на отбраната, което да доведе до обща отбрана на основание член 42 от Договора за ЕС. Съществуващите разпоредби дават възможност на група държави членки да преминат на по-високо равнище на европейска отбрана. При този сценарий защитата на Европа ще се превърне във взаимно подсилваща отговорност на ЕС и НАТО. ЕС ще може да участва във важни операции в областта на сигурността и отбраната, подкрепен от по-високо ниво на интеграция на силите за отбрана на държавите членки. ЕС ще оказва подкрепа за съвместни отбранителни програми с Европейския фонд за отбрана, както и ще създаде специална европейска агенция за научни изследвания в областта на отбраната. Това би спомогнало и за създаването на истински европейски пазар в областта на отбраната, способен да защитава ключовите си стратегически дейности от външни намеси. 

Посочените по-горе сценарии не се изключват взаимно, а илюстрират три различни степени на амбициозност по отношение на солидарността. Укрепването на европейската сигурност е необходимост. Държавите членки ще играят водеща роля в определянето на степента на амбициозност, с подкрепата на институциите на ЕС. Отправяйки поглед към бъдещето, сега е моментът те да определят пътя, по който желаят да поемат, както и скоростта, с която искат да се движат, така че да защитят гражданите на Европа.

Източник: Европейската комисия

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1516_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria