дублирането на разходите и постигане на по-добро съотношение между качество и цена.

" /> дублирането на разходите и постигане на по-добро съотношение между качество и цена.

">

Европейски фонд за отбрана: 5,5 милиарда евро годишно за стимулиране на европейските отбранителни способности

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-06-08

Европейската комисия стартира Европейския фонд за отбрана, за да подпомогне държавите членки с цел по-ефективно разходване на парите на данъкоплатците, намаляване на дублирането на разходите и постигане на по-добро съотношение между качество и цена.


Фондът ще координира, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, заяви: „Хората в цяла Европа се тревожат за своята сигурност и тази на децата си. Допълвайки сътрудничество си с НАТО, ние трябва да направим повече и да постигнем по-добри резултати. Днес показваме, че изпълняваме обещанията си. Фондът ще действа като катализатор за силна европейска отбранителна промишленост, която разработва авангардни, напълно оперативно съвместими технологии и оборудване. Държавите членки ще запазят контрол върху ситуацията, ще получат повече за парите си и — в крайна сметка — влиянието им ще нарасне.

Европейският фонд за отбрана има две направления:

Научно-изследователска дейност: средства за съвместни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти, изцяло и пряко финансирани от бюджета на ЕС. Проектите, допустими за финансиране от ЕС, ще бъдат насочени към приоритетните области, договорени преди това от държавите членки, и принципно може да включват електроника, метаматериали, криптиран софтуер или роботика.

Разработване и придобиване: Фондът ще насърчи държавите членки да си сътрудничат при съвместното разработване и придобиване на отбранителна техника и технологии посредством съфинансиране от бюджета на ЕС и практическа подкрепа от Комисията. Държавите членки например могат съвместно да инвестират в разработването на технологии за дронове или спътникова комуникация, или в закупуването на хеликоптери на едро с цел намаляване на разходите. Единствено съвместни проекти ще бъдат допустими за финансиране, а част от общия бюджет ще бъде заделена за проекти, свързани с трансграничното участие на МСП.

Амбициозният Европейски фонд за отбрана ще допринесе за един Европейски съюз, който закриля и защитава своите граждани, като ще допълни други две текущи работни направления, а именно Плана за изпълнение на Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната, който бележи ново равнище на амбиция за Съюза и определя действията за постигане на заложените в него цели, както и изпълнението на Съвместната декларация на ЕС и НАТО, подписана от председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и генералния секретар на НАТО.

С подкрепата на Европейския парламент и държавите членки Европейският фонд за отбрана може бързо да се превърне във фактор за развитието на този Европейски съюз за сигурност и отбрана, който гражданите очакват.

Що се отнася до бъдещето — след Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа — днес Комисията публикува и документ за размисъл с цел стартиране на обществена дискусия за това как ЕС на 27-те може да се развива в областта на отбраната до 2025 г.

Източник: Европейската комисия

За още информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria