Европейската комисия докладва относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-05-18

В доклада се заключава, че последните събития крият сериозни заплахи за основните права. Комисията ще гарантира, че всички законодателни предложения на ЕС и всички органи на ЕС, обвързани от Хартата, ще продължат да спазват нейните разпоредби. Ще се обърне специално внимание на прилагането на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване, и по-специално на важната роля на върховните и конституционните съдилища за утвърждаването на общите ценности на ЕС.


По отношение на конкретните законодателни промени, в доклада се отбелязва, че през 2016 г. ЕС е предприел важни действия за гарантиране на закрилата на децата при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност (Регламент „Брюксел ІІа“), и за да помогне на международните двойки да разбират по-добре правилата, които се прилагат за имуществените режими; открил е платформа за решаване на спорове онлайн с цел укрепване на защитата на потребителите; договорил е с Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft Кодекс на поведение за борба с незаконните изказвания онлайн, подбуждащи към омраза, и е продължил да поддържа сериозен диалог с държавите членки относно принципите на правовата държава.

С окончателното приемане на реформата в областта на защитата на данните през април 2016 г. беше създаден единен набор от правила, чрез които хората разполагат с по-лесен достъп до собствените си лични данни, с право на преносимост на данните, с по-ясно определено право „да бъдеш забравен“, както и с определени права, приложими в случай на нарушение на сигурността на личните данни. Комисията сключи също така споразумението за Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и рамковото споразумение за защита на данните с цел по-добра защита на личните данни на европейските граждани, когато се предават на САЩ. През 2016 г. беше придадено конкретно действие и на правото на справедлив съдебен процес благодарение на приемането на набор от директиви относно презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес, относно правната помощ и процесуалните права на децата (вж. подробности тук).

Основаните на върховенството на закона демокрации трябва да защитават основните права на малцинствата и на най-уязвимите членове на обществото. Европейските институции също трябва да спазват Хартата във всички свои действия. Директивата за борба с тероризма е добър пример, при който по време на фазата на изготвяне и преговори бяха взети предвид няколко основни права.

Годишен колоквиум за основните права

Свободата на медиите и плурализмът са задължителни основни елементи на здравите демокрации. Темата на организирания през 2016 г. от Комисията Колоквиум на ЕС за основните права бе ролята на медиите в утвърждаването на демокрацията, основните права и правовата държава. В заключенията на Колоквиума бяха очертани конкретни действия за насърчаване на свободата на медиите и за гарантиране на независимостта им от политически и финансов натиск, за предоставяне на права и защита на журналистите, както и за насърчаване на различни гласове в обществото.

Колоквиумът на ЕС за основните права, който ще се проведе през 2017 г., ще се съсредоточи върху утвърждаването и защитата на правата на жените и равенството между половете. В контекста на растяща нетърпимост е важно ЕС решително да утвърждава и насърчава равните права за всички. Колоквиумът ще предостави възможност да се обърне внимание на политическото и икономическото овластяване на жените, на правата на жените в публичната и частната сфера и на борбата с насилието срещу жените във всичките му форми, като във връзка с тази борба са предвидени целенасочени действия през цялата 2017 година.

Контекст

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща. Нейните разпоредби се отнасят на първо място за институциите на ЕС, а освен това и за националните органи, но единствено когато тези органи прилагат правото на ЕС.

Комисията работи със съответните органи на местно, национално и европейско равнище, за да информира хората по-добре за техните основни права и за това къде да потърсят помощ при нарушаване на тези права. Комисията предоставя практическа информация за основните права чрез европейския портал за електронно правосъдие и е започнала диалог по въпроса за разглеждането на жалбите, свързани с основните права, с омбудсмани, органи за равно третиране и институции в областта на правата на човека.

За повече информация

Доклад за 2016 г. и Работен документ на Комисията относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС

Харта на основните права на ЕС

Източник: Европейската комисия http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1336_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria