Европа в движение: Европейската комисията предприема действия за екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-05-31

Европейската комисия предприема действия за модернизиране на европейската мобилност и транспорт. Целта е да се помогне на този сектор да запази своята конкурентоспособност в процеса на социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация.


„Европа в движение“ е широкообхватен пакет от инициативи, който ще направи по-безопасно движението по пътищата; ще насърчи използването на по-справедливи системи за пътно таксуване; ще намали емисиите на CO2, замърсяването на въздуха и задръстванията; ще намали бюрокрацията за предприятията; ще помогне в борбата с незаконното наемане на работна ръка и ще осигури подходящи условия за работа и време за почивка на заетите в сектора. Дългосрочните ползи от посочените мерки ще излязат извън рамките на сектора на транспорта чрез насърчаване създаването на работни места, растежа и инвестициите, укрепване на социалната справедливост, разширяване на избора на потребителите и решително извеждане на Европа по пътя към ниски емисии.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович заяви: „Свидетели сме на това как светът на транспорта се променя из основи. Европа трябва да се възползва от тази възможност, за да придаде бъдещия облик на мобилността. Това е нашият уникален шанс да „преоткрием колелото“. Бих искал европейският транспорт не просто да участва в глобалния процес на промяна, а да определя посоката.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен заяви: „Нашият подход към мобилността се простира отвъд транспортния сектор. Ние гледаме на новото развитие в транспорта и в контекста на актуалните икономически тенденции, като икономиката на споделянето и кръговата икономика. Ето защо това е една възможност за модернизиране на европейската икономика като цяло и за насочването ѝ към по-устойчиво развитие.“

Комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц заяви: „ЕС има уникалната възможност да поведе инициативата за модернизиране на автомобилния транспорт не само в Съюза, но също и в световен мащаб. Нашите реформи ще поставят основите за стандартизирани, цифровизирани решения за автомобилния транспорт, по-справедливи социални условия и приложими пазарни правила. Те ще спомогнат за намаляване на социално-икономическите разходи за транспорт, като загубата на време в задръствания, смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата, рисковете за здравето от замърсяването и шума, като същевременно ще удовлетворят потребностите на гражданите, предприятията и природата. Общите стандарти и трансграничните услуги ще помогнат и за осъществяването на мултимодалните пътувания в цяла Европа.“

Мобилността оказва голямо влияние върху ежедневието на европейските граждани, а над 11 милиона души са пряко заети в този икономически сектор. Освен това секторът преминава през редица технологични, икономически и социални трансформации, чиито темпове се ускоряват. Оползотворяването на потенциала на тези промени е от съществено значение за изграждането на една Европа, която закриля, предоставя повече права и защита на гражданите — политически приоритет на Комисията „Юнкер“. За тази цел Комисията прие днес дългосрочна стратегия за превръщане на посочените предизвикателства във възможности и постигане на интелигентна, социално справедлива и конкурентна мобилност до 2025 г. ЕС ще управлява този преход посредством конкретно насочени законодателни актове и мерки за подпомагане, включително инвестиции в инфраструктура, научни изследвания и иновации. Това ще гарантира, че в Европа ще бъдат разработвани, предлагани и произвеждани най-добрите решения за екологосъобразна, свързана и автоматизирана мобилност, транспортно оборудване и превозни средства.

В тази връзка е и първата поредица от 8 законодателни инициативи, предназначени конкретно за автомобилния транспорт. Този сектор е от особено значение, тъй като в него са заети пряко 5 милиона европейци, като същевременно той генерира почти една пета от емисиите на парникови газове в ЕС. Законодателните предложения ще подобрят функционирането на пазара на автомобилните превози на товари, както и ще спомогнат за подобряване на социалните условия и условията на труд на работещите. Това ще бъде осъществено чрез укрепване на правоприлагането, борба с незаконните практики при наемането на работа, намаляване на административната тежест за предприятията и ще внесе по-голяма яснота относно съществуващите правила, например относно прилагането на законодателството за минималната работна заплата на национално равнище.

Комисията също така насърчава решения за безпрепятствена мобилност, така че обикновените граждани и деловите хора да могат да пътуват по-лесно в Европа. Пример за това е предложението за повишаване на оперативната съвместимост между системите за пътно таксуване, което ще даде възможност на участниците в движението да шофират в целия ЕС, без да е необходимо да се занимават с различни административни формалности. Общите спецификации за данните в обществения транспорт ще дадат също така възможност на пътниците да планират по-добре пътуването си и да следват най-добрия маршрут, дори ако той пресича държавните граници.

Този първи пакет от 8 предложения ще бъде допълнен през следващите 12 месеца с други предложения, в т.ч. относно стандартите за емисиите от автомобили и микробуси след 2020 г., както и първите по рода си норми за емисиите от тежкотоварните превозни средства, които са резултат от днешното предложение за мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво от тежкотоварните превозни средства. Тези предложения ще продължат да са двигател за иновации, ще повишат конкурентоспособността, ще доведат до намаляване на емисиите на CO2, ще подобрят качеството на въздуха и общественото здраве и ще повишат безопасността на транспорта.

Контекст

Транспортът и мобилността са жизненоважни за икономиката и конкурентоспособността на Европа. Тяхната значимост е отразена в широк диапазон от други политически рамки на ЕС с решаващо влияние върху сектора. Успехът на приоритетите на Комисията „Юнкер“, свързани с енергийния съюз, цифровия единен пазар и програмата за работни места, растеж и инвестиции, има принос и за транспорта и мобилността. В Стратегията за енергийния съюз от февруари 2015 г. преходът към енергийно ефективен транспортен сектор с намалени въглеродни емисии се посочва като една от ключовите области на действие. Сега ще бъдат приложени мерките, вече очертани в Стратегията за мобилност с ниски емисии, приета през юли 2016 г. Инвестициите в инфраструктура в рамките на Плана за инвестиции за Европа осигуряват мощен стимул за създаване на европейската екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност на бъдещето.

За повече информация

Информационен документ: Европа в движение — преглед

Информационен документ: Екологосъобразна мобилност

Информационен документ: Конкурентоспособна и социално справедлива мобилност

Информационен документ: Свързана мобилност

Европа в движение: Въпроси и отговори

Инициативи на Комисията

Източник: Европейската комисия http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria