Инициатива за младежта: Комисията представя стратегия за качествено, приобщаващо и ориентирано към бъдещето образование

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-05-30

Днес Комисията прие нови инициативи относно училищното и висшето образование, включително предложение за проследяване на дипломираните висшисти, за да се помогне на държавите членки да събират информация какво правят те след завършване на обучението си.


Общата цел на тези инициативи е чрез поредица от конкретни действия да се помогне на държавите членки да предоставят качествено и приобщаващо образование за всички млади хора, така че те да придобият знанията и уменията, които са необходими за пълноценно участие в живота на обществото, да могат да реагират на новите възможности и предизвикателства, породени например от глобализацията и технологичните промени, и да бъдат в състояние да адаптират образованието си към нуждите на трудовия пазар.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: Човешкият капитал е единственото устойчиво конкурентно предимство на Европа. Качественото и достъпно за всички образование е изключително важно за бъдещето на Европа и стои в основата на отворените и проспериращи общества. То играе решаваща роля в подготовката на младите хора да се справят с трудностите в живота. В днешния пакет вниманието е насочено към младежта на Европа и модернизирането на образованието. Той обхваща образованието и грижите в ранна детска възраст, училищното образование, висшето и професионалното образование, както и професионалното обучение, като полага основите за постоянно учене през целия живот.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: Доброто образование е основа за личностното развитие и активното гражданско участие. То е отправна точка за успешна професионална реализация и най-добрата защита от безработица и бедност. Но за да могат отделните хора и общества да реализират тези ползи на практика, са ни необходими качествени образователни системи в целия ЕС. Представените днес инициативи и оказваната в момента от ЕС подкрепа ще помогнат на държавите членки и организациите, предоставящи образование, да предприемат стъпките, които са необходими за подобряване на възможностите за всички млади хора в Европа. Това на свой ред ще допринесе за изграждане на справедливи и устойчиви общества.

Младите хора се нуждаят от широк набор от компетенции, които да им дадат възможност да постигнат успех в живота, да намерят удовлетворяваща ги работа и да бъдат ангажирани граждани, независимо от техния произход. Образованието играе много важна роля в осигуряването на оптимални условия за постигането на тези цели. Необходими са обаче действия за подобряване на качеството и резултатите на образователните системи в Европа, така че те да не изостават от обществените промени и да служат на всички деца и млади хора. Решенията в областта на образованието се вземат на национално и регионално равнище, но ЕС подкрепя държавите членки, като в същото време изцяло съблюдава принципа на субсидиарност.

Що се отнася до училищата, данните от държавите членки показват, че са нужни действия в три области, в които подкрепата на ЕС може да помогне да се отговори на важни предизвикателства:

  • повишаване на качеството на училищата и степента на приобщаване в тях;
  • подкрепа за отличните учители и училищни ръководители;
  • подобряване на управлението на системата за училищно образование.

Комисията предлага да допълва действията на държавите членки в тези три области, като подкрепя взаимното обучение, укрепва фактологичната база за нещата, които функционират добре в сферата на образованието, и подпомага националните реформи в държавите членки, които желаят това. Сред примерите за подобна подкрепа са подпомагането на развитието на умения и междукултурното обучение чрез училищни партньорства, мобилност и проекти за електронно побратимяване (e-Twinning) в рамките на програмата „Еразъм+“, засилването на партньорското обучение по въпросите на кариерното и професионалното развитие на учителите и училищните ръководители и създаването на нов механизъм за подкрепа, за да могат държавите членки да търсят помощ при разработването и прилагането на образователни реформи.

Обновената стратегия в областта на висшето образование се основава на програмата за модернизиране от 2011 г. В приетото днес съобщение на Комисията са изложени нейните планове в четири основни области:

  • да се гарантира, че дипломираните висшисти напускат висшите учебни заведения с набор от умения, които са нужни за тях и за съвременната икономика;
  • да се изградят приобщаващи системи за висше образование;
  • да се гарантира приносът на висшите учебни заведения към иновациите в останалата част от икономиката;
  • да се подкрепи оптималното използване на наличните човешки и финансови ресурси от висшите учебни заведения и правителствата.

И накрая — за да се гарантира, че висшето образование може да допринесе за повишаването на растежа и създаването на работни места, университетите трябва да съобразяват своите учебни програми с настоящите и утрешните потребности на икономиката и обществото, а бъдещите студенти трябва да разполагат с актуална и надеждна информация, която да им помогне да решат какви специалности да изберат. Затова Комисията представя и предложение за препоръка на Съвета относно проследяването на дипломирани висшисти в рамките на новата Европейска програма за умения. Ще се проследяват не само дипломираните висшисти, но и завършилите програми за професионално образование и обучение. Това ще насърчи и подкрепи усилията на съответните органи в държавите членки за подобряване на качеството и наличието на информация за това как се развиват кариерата или по-нататъшното образование на дипломираните висшисти и завършилите програми за професионално образование и обучение.

Освен това днес Комисията предложи бюджет за следващите три години и специално правно основание за Европейския корпус за солидарност.

Контекст

Представените днес инициативи са изпълнение на ангажиментите, поети по линия на инициативата Инвестиране в младежта на Европа на 7 декември 2016 г., и по-специално на визията за подобряване и модернизиране на образованието, в която Комисията обяви редица действия, целящи да се помогне на държавите членки да предоставят качествено образование на всички млади хора. Инициативата включва редица действия, целящи да се помогне на държавите членки и институциите да предоставят качествено образование на всички млади хора в съответствие с основния принцип на европейския стълб на социалните права, който гласи, че всеки има право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот.

Тези действия са в съответствие и с амбициозните цели, посочени в Римската декларация от 25 март 2017 г., в която лидерите на ЕС поеха ангажимент за „Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да следват и да намират работа навсякъде на континента“, както и с Документа за размисъл на Комисията относно извличането на ползите от глобализацията от 10 май 2017 г. и Документа за размисъл на Комисията относно социалното измерение на Европа от 26 април 2017 г., в които се припомня определящата роля на образованието и обучението за конкурентоспособността и бъдещето на икономиките и обществата в Европа.

Най-новите резултати от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) показват слабости по отношение на развитието на компетенциите на равнището на училищното образование. Училищата биха могли също така да играят по-голяма роля в насърчаването на социална справедливост и в подобряването на реакцията на бързите технологични и цифрови промени, които засягат в дълбочина нашите икономики и общества. В допълнение към тези роли, висшите учебни заведения могат да окажат благоприятно въздействие върху икономиката на регионите, в които са разположени, а освен това представляват жизненоважен двигател на иновации.

За повече информация

MEMO/17/1402 — Въпроси и отговори

Информационен документ за развитието на училищата

Информационен документ за модернизирането на висшето образование

Допълнителна информация за съобщението и работни документи на службите

Политика за училищното образование: http://ec.europa.eu/education/policy/school_bg

Политика за висшето образование: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education_bg

Източник: Европейската комисия http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1401_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria