Съветът приема нови правила за по-добра защита на финансите на ЕС

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-04-25

На 25 април 2017 г. Съветът прие директива за защита на финансовите интереси на ЕС (директивата за ЗФИ). Това ще подобри наказателното преследване и санкционирането на престъпления срещу финансите на ЕС и ще улесни възстановяването на неправомерно използвани средства на ЕС.


Тези общи правила ще спомогнат за гарантирането на равнопоставеност и подобряването на разследването и наказателното преследване на територията на ЕС.

Наред с това директивата ще бъде основна част от правото, което ще прилага бъдещата Европейска прокуратура, която ще бъде създадена от част от държавите членки посредством засилено сътрудничество.

В директивата се съдържат общи определения на редица престъпления срещу бюджета на ЕС. Тези престъпления включват случаи на измама и други свързани престъпления, сред които активна и пасивна корупция, присвояване на финансови средства и изпиране на пари. Тежките случаи на трансгранични измами с ДДС също ще бъдат включени в обхвата на директивата, когато надвишават прага от 10 милиона евро.

Накрая, директивата установява минимални правила относно давностните срокове, в рамките на които даден случай трябва да бъде разследван и по него да бъде образувано наказателно производство, а също така и минимални правила относно санкциите, в т.ч. лишаване от свобода при най-тежките случаи.

Следващи стъпки

След като бъде гласувана от Парламента, директивата ще бъде публикувана в Официален вестник и държавите членки ще разполагат с 24 месеца да въведат разпоредбите на национално равнище.

Участващи държави членки

Ирландия е нотифицирала за желанието си да участва в приемането и прилагането на директивата. Обединеното кралство и Дания не участват в приемането на директивата и не са обвързани от нея.

За повече информация: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/04/25-new-rules-to-protect-eu-finances/

 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria