По-тясно сътрудничество и засилена солидарност за гарантиране сигурността на доставките на газ

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-04-27

Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по предложението за преработване на регламента относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ. Това споразумение трябва да бъде потвърдено от постоянните представители на държавите членки (Корепер).


Общата цел на регламента е да се сведе до минимум въздействието на евентуални нарушения на доставките на газ, като се подобри сътрудничеството между държавите членки и по този начин се допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар. В предложението се определят конкретни действия във връзка с първото измерение на енергийния съюз, а именно „енергийна сигурност, солидарност и доверие“.

Предложеният регламент, както и решението относно междуправителствените споразумения, са два от основните елементи на стратегията за енергийния съюз.

Основните новости в регламента са:

  • засилено регионално сътрудничество и координация на базата на основани на риска групи държави членки
  • задължителни регионални превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации, както и регионални оценки на риска, които трябва да се изготвят съвместно от всички държави членки в рамките на дадена рискова група
  • механизъм на солидарност, който ще се прилага задължително в крайни кризисни случаи
  • засилен мониторинг на разпоредбите в договорите за доставка на газ
  • конкретни задължения на държавите – членки на ЕС, към Енергийната общност, както и правомощия на Комисията за координиране на прилагането на правната рамка между ЕС и Енергийната общност

След усилената работа на нидерландското и словашкото председателство и четирите тристранни срещи по време на малтийското председателство беше постигнато споразумение по следните ключови въпроси:

  • регионално сътрудничество: то ще включва концепцията за коридори за спешно снабдяване с газ в симулациите, които трябва да бъдат направени от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ. Комисията ще подкрепи членовете в рисковите групи при изготвянето на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации
  • солидарност: тя ще се използва в краен случай след изчерпването на всички извънредни мерки и ще води до подходящи компенсации. държавите членки, нуждаещи се от прояви на солидарност, ще се стремят към най-изгодната оферта, ако има повече държави членки доставчици. Въвежда се понятието „защитен по линия на солидарността клиент“.
  • обмен на информация: дългосрочни договори за доставки на газ, които представляват 28% от годишното потребление на природен газ, ще бъдат нотифицирани на компетентния орган в засегнатата държава членка. За търговските споразумения ще се подават само определени данни от договора. Съществуващите договори ще се нотифицират 12 месеца след влизането в сила на регламента. Ако компетентният орган има съмнения във връзка с последиците от такъв договор за сигурността на доставките на газ в държавата членка и региона, той уведомява Комисията.
  • В случай на ключови договори за доставка на газ, които могат да застрашат сигурността на доставките в държава членка, регион или в Съюза като цяло, Комисията може да поиска от предприятието да предостави подробна информация по договора.

Следващи стъпки

След одобрение от страна на Корепер, председателят на Корепер ще изпрати писмо до председателя на Комисията на Европейския парламент по промишленост, изследвания и енергетика.

В писмото ще се посочва, че ако Парламентът приеме на своята пленарна сесия компромисния текст във вида, одобрен от Корепер, Съветът ще приеме текста на първо четене без изменения.

Законодателният акт ще влезе в сила след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Източник: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/04/26-security-gas-supply/Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria