Европейски корпус за солидарност: започна свързването на млади хора с организации

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-03-09

Три месеца след като стартирането на Европейският корпус за солидарност акредитираните организации, предлагащи възможности за професионална практика в областта на солидарността, могат вече да използват базата данни за намиране на потенциални служители, стажанти или доброволци за своите дейности.


От тази пролет ще бъдат на разположение няколкостотин места за професионална практика, а през следващите месеци ще бъдат осигурени хиляди други.

Широк набор от организации могат да предлагат професионални практики в рамките на Европейския корпус за солидарност: например неправителствени организации, организации на гражданското общество, национални, регионални и местни органи на управление или социални предприятия. През тази първа фаза организациите, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране посредством съществуващите програми на ЕС за финансиране. Понастоящем осем програми подкрепят Европейския корпус за солидарност. Повече информация може да бъде намерена в настоящия информационен документ.

За да може да участва, всяка от организациите трябва да споделя мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност, както и да се придържа към неговата Харта, в която се определят правата и отговорностите за всички етапи от дейностите за солидарност. Организациите, които вече са акредитирани с една от програмите за финансиране, имат автоматичен онлайн достъп до инструмента.

С онлайн системата на Европейския корпус за солидарност става възможно прякото свързване на организации с млади хора, интересуващи се от придобиване на професионална практика в областта на солидарността. При регистрирането освен личните си данни младите хора могат да посочат своите умения, опит, периодите, през които са на разположение, предпочитанията и мотивацията си, както и да качат автобиография.

За почевече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-469_bg.htm

 

Източник: Европейската комисияКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria