Комисията представи пакет от мерки в сферата на миграцията

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-03-02

Днес Европейската комисия представи обновен план за действие на ЕС в областта на връщането и направи на държавите членки препоръки относно това как да се направят процедурите за връщане по-ефективни.


Предложените от Комисията мерки се състоят от практически действия, които могат да имат незабавен ефект. Те са съсредоточени върху премахване на „вратичките“ и прилагането на съществуващите правила със строгостта и реализма, необходими, за да се гарантират резултатите от тях на практика, в съответствие с изискванията в областта на основните права.

Набор от конкретни препоръки към държавите членки

 • Подобряване на координацията между всички служби и органи, участващи в процеса на връщане във всяка държава членка до юни 2017 г., за да се гарантира, че са налице всички необходими умения и опит за ефективно връщане при зачитане на правата на връщаните лица;
 • Отстраняване на недостатъците чрез скъсяване на сроковете за обжалване, системното издаването на решения за връщане без срок на валидност и комбиниране на решенията за прекратяване на законния престой с издаването на решение за връщане, за да се избегне двойната работа;
 • Преодоляване на злоупотребите със системата чрез използване на възможността за преценка на молбите за убежище в рамките на ускорени или , където е необходимо, на гранични процедури, когато има подозрения, че молбата за убежище е направена единствено за да забави изпълнението на решението за връщане;
 • Предотвратяване на укриването чрез задържането на лицата, получили решение за връщане, за които изглежда, че няма да се съобразят с него, например като отказват да сътрудничат в процеса на идентификация или се противопоставят на операция по връщане с насилие или чрез измама;
 • Повишаване на ефективността на процедурите и решенията за връщане чрез позволяване на доброволното напускане само когато е необходимо и само при подадено искане за това, и предоставянето на възможно най-кратки срокове за доброволно напускане, като се отчитат индивидуалните обстоятелства;
 • Създаване на оперативни програми за подпомагане на доброволното връщане от 1 юни 2017 г. и осигуряване на надлежното разпространяване на информацията относно програмите за подпомагане на доброволното връщане и на реинтеграцията.

Обновен план за действие относно връщането

В обновения план за действие относно връщането се определят стъпки на всеки етап от процедурата за връщане с цел справяне с ключовите предизвикателства в тази процедура, както на равнището на ЕС, така и в сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави.

Действията на равнището на ЕС включват:

 • Засилена финансова подкрепа за държавите членки с 200 милиона евро през 2017 г. за подпомагане на националните мерки в областта на връщането, както и на конкретни съвместни европейски дейности за връщане и реинтеграция;
 • Подобряване на обмена на информация с цел изпълнението на решенията за връщане чрез събирането на информация в реално време на национално равнище и споделянето ѝ чрез съществуващите платформи за интегрирано управление на връщането, както и ускоряване на работата по приемането на предложенията за реформа на Шенгенската информационна система и на Евродак и за установяване на Система на ЕС за влизане/излизане (EES) и Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS);
 • Обмен на най-добри практики, с цел да се гарантира, че подкрепата за реинтеграция е съгласувана във всички държави членки, за да се избегне това държавите по произход да дават предимство на връщанията от страните, които предлагат по-голяма подкрепа за реинтеграция, или пък това незаконните мигранти да подбират най-изгодните им формули за подпомагане на доброволното връщане;
 • Предоставянето на пълна подкрепа за държавите членки от страна на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, като Агенцията се призовава да увеличи предоставянето на помощ преди връщането, да увеличи персонала на звената за подкрепа и до месец юни да създаде механизъм за търговски полети, чрез който да се финансират връщанията, а също и до месец октомври да засили обучението на органите на трети държави в областта на връщането;
 • Преодоляване на предизвикателствата пред обратното приемане чрез работа за по-бързото приключване на преговорите за сключване на споразумения за обратно приемане с Нигерия, Тунис и Йордания и Нигерия, и стремеж за започване на такива преговори с Мароко и Алжир;
 • В контекста на рамката за партньорство, използването на колективната тежест по координиран и ефективен начин чрез специално разработени подходи с трети държави с цел съвместно управление на миграционните потоци и по-нататъшно подобряване на сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане. (вж. също така днешния доклад относно изпълнението на рамката за партньорство: IP/17/402).

До декември 2017 г. Комисията ще представи доклад относно напредъка, постигнат в изпълнението на плана за действие относно връщането и на препоръката.

Повече информация ще намерите в прикачените съобщения за медиите и в интернет на адреси:

 • Комисията представя нови мерки за ефективна и надеждна политика на ЕС в областта на връщането - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-350_bg.htm
 • Комисията призовава за подновяване на усилията за изпълнението на мерките за солидарност в рамките на европейската програма за миграцията - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-348_bg.htm
 • Трети доклад по изпълнението на споразуменията за партньорство с трети страни за по-ефективно управление на миграцията - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-402_en.htmКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria