Пътешествието започва — 2021 г. е Европейската година на железопътния транспорт!

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-01-04

Петък, 1 януари 2021 г., бележи началото на Европейската година на железопътния транспорт. С инициативата на Европейската комисия ще бъдат подчертани ползите от железопътния транспорт като устойчиво, интелигентно и безопасно транспортно средство.


През 2021 г. чрез широк спектър от дейности в целия континент общественото внимание ще бъде насочено към железопътния транспорт, за да се насърчи неговото използване както от гражданите, така и от предприятията, и да се допринесе за постигането на целта на Зеления пакт на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Европейският комисар по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: „Нашата бъдеща мобилност трябва да бъде устойчива, безопасна, удобна и достъпна. Железопътният транспорт предлага всичко това, както и много повече! Европейската година на железопътния транспорт дава възможност да преоткрием този вид превоз. Ще използваме тази възможност, за да помогнем — чрез широк спектър от мерки, за реализирането на пълния потенциал на железопътния транспорт. Нека всички да станем част от Европейската година на железопътния транспорт.“

Бъдещето принадлежи на железопътния транспорт

В ЕС железопътният транспорт е отговорен за по-малко от 0,5 % от свързаните с транспорта емисии на парникови газове. Това го превръща в една от най-устойчивите форми на пътнически и товарен превоз. Наред с другите ползи, железопътният транспорт е и изключително безопасен, свързвайки чрез трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) хора и фирми в целия ЕС.

Въпреки тези предимства едва около 7 % от пътниците и 11 % от стоките се придвижват с влак. Европейската година на железопътния транспорт ще даде импулс за увеличаване на неговия дял в пътническия и товарния превоз. Така ще се намалят значително емисиите на парникови газове и замърсяването, предизвикано от транспорта в ЕС, което ще допринесе значително за постигането на целите на ЕС по Европейския зелен пакт.

Като първата година на пълното прилагане на 4-ия железопътен пакет, 2021 г. също представлява решителна крачка към изграждането на европейско железопътно пространство: по-ефективна европейска железопътна мрежа с безпрепятствена трансгранична мобилност.

През 2021 г. вниманието ще бъде изцяло насочено към железопътния транспорт

На 1 януари Европейската комисия стартира уебсайт, предоставящ допълнителна информация за инициативата, както и преглед на планираните дейности. Разнообразни прояви, проекти и дейности в целия ЕС ще разкрият множеството аспекти на железопътния транспорт — от водещата в световен мащаб иновативна железопътна индустрия на ЕС до дела на железопътния транспорт от европейската култура и наследство, задачата му за свързването на региони, хора и предприятия, неговото значение за устойчивия туризъм, както и например ролята му в отношенията на ЕС със съседни държави.

Европейската година на железопътния транспорт ще намери отражение и в законодателната програма на Комисията с предложения за ново промишлено партньорство в областта на железопътния транспорт, по-добри връзки между железопътния и други видове транспорт и повишаване на устойчивостта на товарния превоз като цяло, както е посочено в наскоро приетата от Комисията Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност.

Контекст

Инициативата, предложена от Европейската комисия през март и приета от Европейския парламент и Съвета през декември 2020 г., е част от усилията на ЕС в рамките на Европейския зелен пакт — плана на ЕС да направи икономиката си устойчива чрез постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Един от ключовите елементи по този план е въвеждането на по-чисти и по-малко вредни транспортни средства, тъй като понастоящем транспортният сектор е отговорен за около 25 % от емисиите на парникови газове в Съюза. Целта на Европейския зелен пакт е емисиите от транспорта да бъдат намалени с 90 % до 2050 г.

За да се постигне това и да се гарантира, че транспортът продължава да играе своята роля по време на прехода към чиста, цифрова и иновативна икономика на ЕС, през декември 2020 г. Комисията прие своята стратегия за устойчива и интелигентна мобилност. Тя очертава пътя към по-устойчива, интелигентна и надеждна мобилност и посочва основните етапи, например удвояване на железопътните товарни превози и утрояване на високоскоростните железопътни линии до 2050 г. Комисията ще представи план за действие за насърчаване на железопътните пътнически превози през следващата година, а стратегията предвижда мерки за подобряване на капацитета и опростяване на издаването на билети за различните видове транспорт с оглед допълнително увеличаване на привлекателността на железопътния транспорт.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2528Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria