Европейския средношколски клуб „Общество на знанието – европейски перспективи” в Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” /17 – 19 год./

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-06-21

Работата на европейския средношколски клуб „Общество на знанието – европейски перспективи” през 2015 г. ще бъде насочена към развиване на лични и социални умения.

Цел:  развитие на личностния потенциал, подобряване на социалната интелигентност, създаване на условия за професионална компетентност .

 

ВИЖ ГАЛЕРИЯ


Тематична насоченост: Знания, умения, граждански ценности.

 

Срещи:

           

  1.  УМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИТЕ: способност да се представят идеи и да се изслушват идеите на другите; управление на емоциите; способност за взимане на решения (18  март)

 

  1. УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ: анализиране на причините от различни позиции/заинтересовани страни; идентифициране на точките на съгласие и несъгласие; преформулиране на проблема  (22 април)

 

  1.  УМЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА СОБСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ: способност за определяне на собствени цели; способност за изграждане на  план за действие; учене от минал опит (27 май)

 

  1.  УМЕНИЯ ДА СЕ ОТСТОЯВАТ ПРАВА, ИНТЕРЕСИ, НУЖДИ: познаване на правата, формулиране на аргументи за защита; предлагане на решения (3 юни)

 

  1.  УМЕНИЯ ЗА РЕАГИРАНЕ: идентифициране  на директни  и индиректни последствия от действията; избор на възможност за реакция; отчитане на възможните последствия от действието във връзка с индивидуалните и общоприетите норми (17 юни)

 

  1. УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО: планиране на времето; колко време да отделяме на дадена задача; организиране на списъци, графици, хора (30 октомври)

 

  1. ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ: разбиране на мотивите на другите хора; мотивиране на другите; поемане на отговорност за справяне с конфликти (3 ноември)

 

  1. УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНТАКТИ: определяне и поддържане на полезни контакти, способност за търсене на съвети и информация; създаване на лична мрежа от полезни контакти; осъзнаване на ползите (24 ноември)

 

  1. ПОСТОЯНСТВО: намиране на нови подходи към проблемите, ако един метод не действа; преследване на дългосрочни цели; съобразяване със собствените силни и слаби страни (4 декември)

 

  1. СЪСРЕДОТОЧАВЕНЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО: как да определим в какво сме най-добри; как да учим;  как да се свързваме с хората (8 декември)

 

 

Форма: По всяка от посочените теми ще се проведе разговор, насочван от  ръководителя на клуба, последван с решаване на конкретен казус по темата.

 

Партньор: НХГ „Св. Св. Кирил и Методий”

 Към всички събитияTWEET to @ECinBulgaria