Проект «Бизнес общество – диалог между поколенията»

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-12-04

Студентски клуб по предприемачество в Стопански фаркултет на ЮЗУ «Неофит Рилски»

ВИЖ ГАЛЕРИЯ


Идея: Срещи на личности с предприемаческа нагласа – диалог между поколенията; Формиране на предприемаческа компетентност и социални умения; Решаване на практически казуси по предприемачество, създаване на контакти.

 

Теми:

26  март: Бизнесът в контекста на Европа 2020

15  април: Бизнес идея? А сега накъде? Да направим концепция.  Да разработим бизнес модел. Характеристиките на един предприемач.

Живее ли предприемач в мен?

8 юли: Изграждане на успешни партньорства

16  – 18 ноември: Какво ми е необходимо, за да осъществя идеята си? Знания? Финансови средства? Съмишленица? Какво още?  Как да въздействаме? Как да представим идеята си си убедително?  Екипна ефективност.

2 декември: Уроците от кризата. Инструменти за финансиране на предприемаческата идея. (Заключителна среща.)

 

ВИЖ ГАЛЕРИЯКъм всички събития
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria